Skip to content
Menu
Menu

Bez novely legislatívy o vodách je ohrozené nulové znečisťovanie v EÚ

Mestá a regióny členských štátov Európskej únie uznávajú pozitívny vplyv rámcovej smernice o vode a vyjadrujú poľutovanie nad rozhodnutím Európskej komisie ju neobnoviť. Poslanci odsudzujú nedostatočné financovanie, nedostatok vykonaných opatrení v niektorých členských štátoch a nedostatočnú integráciu environmentálnych cieľov do sektorových politík.

Európsky výbor regiónov má prijať stanovisko na tému Kontrola vhodnej rámcovej smernice o vodohospodárskej legislatíve. V kontexte pretrvávajúceho globálneho otepľovania, COVID-19, požaduje Piotr Całbecki, prezident regiónu Kujawsko-Pomorskie, zmenu paradigmy, ktorá kladie cirkuláciu a udržateľnosť do centra politík vodohospodárskej legislatívy. O jeho stanovisku sa diskutovalo počas plenárneho zasadnutia o európskej ekologickej dohode.

„Potrebujeme zmenu paradigmy, ktorá kladie cirkuláciu do centra vodohospodárstva. Je dôležité nadviazať stálu spoluprácu medzi miestnymi a regionálnymi tvorcami politík a vedcami, aby sa mohli robiť najlepšie politické rozhodnutia založené na inovatívnych prístupoch vrátane ekologickej hydrológie a riešení založených na prírode. Veľmi ma mrzí, že sa Európska komisia rozhodla neaktualizovať rámcovú smernicu o vode. Som však presvedčený, že európsky ekologický dohovor poskytne nové príležitosti na zlepšenie kvality vody, aby sa ambície nulového znečistenia stali skutočnosťou,“ uviedol Piotr Całbecki.

Výbor regiónov víta včasné vykonanie kontroly spôsobilosti podľa rámcovej smernice o vode a smernice o povodniach. Obe sú vhodné na daný účel a vedú k vyššej úrovni ochrany vodných útvarov a manažmentu povodňových rizík. Nie všetky ciele sa však v plnej miere dosiahli z dôvodu nedostatočného financovania, pomalého vykonávania a nedostatočnej integrácie environmentálnych cieľov do sektorových politík.

Potreba aktualizovať smernicu

Poslanci požadujú väčšiu súdržnosť a koordináciu vo všetkých vzájomne prepojených právnych predpisoch EÚ o vode. So zvyšujúcimi sa vplyvmi na zmenu podnebia by sa rámcové rozhodnutie malo integrovať do rámcovej smernice o vode, aby sa posilnilo doplňovanie podzemnej vody, a stabilizácia vodných hladín v jazerách a mokradiach.

Členovia sa obávajú, že niekoľko krajín nevykonáva Rámcovú smernicu o vode v dostatočnom rozsahu. V súvislosti so zelenou dohodou a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja by sa Rámcová smernica o vode mala aktualizovať, avšak Európska komisia ju neotvorila. Aj keď sa úroveň chemického znečistenia vôd EÚ zlepšila, je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na riešenie rozdielov v jednotlivých štátoch pri uvádzaní prioritných látok a limitných hodnôt znečisťujúcich látok a lepšie definovať zdravotné a environmentálne riziká kombinovaných účinkov znečisťujúcich zmesí.

Výbor regiónov víta zákaz používania tiaclopridového pesticídu, požaduje zákaz glyfosátu a presadzuje spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorá podporuje koniec pesticídov. Znečistenie sa musí riešiť pri zdroji, členovia sa odvolávajú a zaväzujú sa, aby sa v plnej miere uplatňovala zásada „znečisťovateľ platí“.

Mikroplasty a famaceutiká vo vode

Výbor regiónov vyzýva Európsku komisiu, aby zvýšila dodržiavanie právnych záväzkov týkajúcich sa znečisťovania vody vrátane nových látok, ako sú mikroplasty a farmaceutiká. Súčasné čistiarne odpadových vôd nie sú úplne schopné odstraňovať mikroznečisťovatele.

Členovia tiež zdôrazňujú, že kvalita zdrojov pitnej vody je naďalej ohrozená. Členovia sú znepokojení skutočnosťou, že viac ako polovica všetkých európskych vodných útvarov v súčasnosti podlieha výnimkám, čo znemožňuje dosiahnutie cieľov Rámcovej smernice o vode do roku 2027. V súvislosti s dokumentom COVID-19 Výbor regiónov žiada zlepšenie sterilizácie odpadových vôd s cieľom odstrániť akékoľvek epidemiologické ohrozenie kvality vody.

Výbor regiónov pripomína, že malé a stredné čistiarne odpadových vôd majú trvalý problém s efektívnosťou, a preto odporúča používať ekologické hydrologické prírodné riešenia. Výbor regiónov taktiež vyzýva Európsku komisiu, aby mestám a regiónom poskytla ďalšiu finančnú podporu na vývoj inovatívnych riešení v oblasti vodného hospodárstva a nabáda na účasť na iniciatíve Erasmus.

(Tlačová správa z Európskeho výboru regiónov)
ilustračné foto: pixabay