Skip to content
Menu
Menu

ČASŤ POSLANCOV CHCE MIMORIADNE ZASTUPITEĽSTVO, MESTO TRVÁ NA RIADNOM ZASADNUTÍ

ako – Časť prešovských mestských poslancov z klubu Nezávislí poslanci, Spolu- občianska demokracia a Šanca, požiadala o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva na 16. apríla 2020. Z 31 poslancov túto požiadavku podporilo 12, teda aj poslanci mimo ich klubu. Zhodli sa v tom, že je najvyšší čas začať riešiť problémy, ktoré priniesla „koronakríza“. Vedenie mesta však chce dodržať plánovaný termín a to 22. apríla.

Podľa hovorcu prešovskej radnice Vladimíra Tomeka, mesto bude postupovať podľa rokovacieho poriadku a odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Rokovať sa má len o opatreniach v súvislosti s pandémiou a nevyhnutných bodoch, ktoré neznesú odklad. „ Od začiatku mimoriadnej situácie mesto rieši konkrétne opatrenia, aj tie, ktoré sú v predloženom poslaneckom návrhu. Priebežne ich uvádzame do praktického života a sú pripravené aj ďalšie varianty riešení,“ uviedol hovorca Tomek. Konečné rozhodnutie je v rukách primátorky Andrey Turčanovej. Tá je teraz práceneschopná a lieči sa zo zápalu pľúc, ale nedelegovala kompetencie na svojich dvoch zástupcov.

Tentoraz sa nestretnú, rokovať budú formou videokonferencie.

Rokovať by mali online

Poslanci NR SR schválili vládny zákon z dielne ministerstva vnútra. V dôsledku pandémie Covid-19 boli zmeny nevyhnutné. Po novom sa rokovania zastupiteľstiev môžu uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.

Vyhotovia záznam

Samosprávy budú môcť schváliť uznesenie formou per rollam iba vo výnimočných situáciach, keď existujú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné uskutočniť štandardné rokovanie zastupiteľstva ani rokovanie prostredníctvom videokonferencie či inými prostriedkami komunikačnej technológie. Hlasovať bude možné korešpondenčne v listinnej podobe alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries poslancov.

Z rokovania zastupiteľstva vyhotoví samospráva obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na webovom sídle obce, ak ho má zriadené. Obec má taktiež povinnosť zverejniť zápisnicu z rokovania na svojej úradnej tabuli a webovom sídle. Vylúčila sa možnosť, že zastupiteľstvá budú rokovať bez účasti verejnosti.

Schválený zákon takisto deklaruje, že rezort vnútra môže počas mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie občianskych preukazov, cestovných pasov, vodičských preukazov alebo napríklad zbrojných preukazov. Platnosť starých občianskych alebo vodičských preukazov sa tak počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu automaticky predĺži do obdobia po skončení krízovej situácie.

Foto: Viktor Zamborský