Skip to content
Menu
Menu

OSLÁVENEC PAVOL GUMAN – MUŽ S VEĽKÝM SRDCOM

Je stále aktívny a plný optimizmu. Bol a je človekom s humánnym a sociálnym cítením. Človekom, ktorý vie vždy pomôcť, poradiť a oceniť v tom druhom pravý prejav človečiny. Takto opisujú Pavla Gumana jeho priatelia. Tohtoročný apríl je preňho významný, 21. apríla 2020 oslávil vzácne životné jubileum, osemdesiate narodeniny. A to je príležitosť nielen na oslavu, ale aj malé poobhliadnutie sa…

Aká je teda prvá kapitola jeho pomyselnej knihy života? Pavol Guman sa narodil v Lemešanoch 21. apríla 1940. Pochádza z ôsmich deti. Jeho otec pracoval u veľkostatkára  Kirchmayera   v Haniske. A od roku 1950 pracoval na JRD v Haniske.

Rodinné zázemie, poznanie ťažkosti života vo vojnových rokoch a tiež z  obdobia obnovy a budovania vojnou zničeného Československa formovali  jeho myslenie i svetonázorovú orientáciu.  Po ukončení základnej školy sa rozhodol pre prípravu na robotnícke povolanie na odbornom učilišti  v odbore elektrotechnika. Po jej  ukončení  nastupuje do zamestnania v ZVL Prešov. Tu  začína jeho profesionálna kariéra, odborný rast i spoločenská angažovanosť. Popri práci sa angažuje v mládežníckom hnutí, najprv ČSM a následne v SZM  v podniku, obci Haniska i v okresnej organizácií.  Prechádza pracovať na kádrové oddelenie. Angažuje sa na poli starostlivosti o pracujúcich, zabezpečenia bytovej otázky, budovania predškolských zariadení, príprave odborného dorastu a tiež vytvárania podmienok pre rozvoj športu v Prešove. Po privatizácii ZVL odchádza pracovať do VD Vzorodev Prešov, kde bol zvolený aj za člena Dozornej rady. Tu pracuje až do odchodu na dôchodok.

Srdcom športovec

Ako zanietený športovec  bol   jedným z tých, ktorí sa aktívne podieľali na vzniku slávneho ženského hádzanárskeho klubu ZVL Prešov, štvornásobného majstra Československa.   

V obci Haniska aktívne pracuje vo futbalovom klube. Tu zastával aj post jeho predsedu.

Venuje sa činnosti DHZ (Dobrovoľný hasičský zbor)  a Slovenskom zväze chovateľov. Ako chovateľ športových holubov získal na pretekoch a majstrovstvách Slovenska množstvo ocenení.

“Upísal” sa seniorom

Pavol Guman bol vždy spoločensky a politicky aktívny. Po roku 1989 sa zapojil do činnosti v  SDĽ a v Smere. Nie je náhodou, že jeho kroky viedli medzi seniorov a tu sa od začiatku angažoval na vzniku a tvorbe štruktúr JDS  na úrovni  prešovského kraja a okresov. Členom ZO JDS v Haniske je od roku 2002. Ako predseda KO JDS Prešov organizoval pravidelné výjazdové rokovania po jednotlivých okresoch. Pripravoval funkcionársky aktív odbornou radou, skúsenosťami a usmernením. Dbal , aby sa vytvorili podmienky pre bohatú  a rôznorodú činnosť našich seniorov. Zabezpečoval podmienky pre vzdelávanie seniorov na  Akadémií tretieho veku a Univerzite tretieho veku, súťaži v umeleckom prednese, tvorivosti šikovných rúk a pod.  Venoval pozornosť pri príprave okresných i  krajských športových hier  a trikrát sa podieľal na organizovaní Celoslovenských športových hier v našom kraji.

Pavol Guman pracoval v rôznych funkciách v JDS, bol členom Ústredia JDS, predseda KO JDS. V súčasnosti je prvým podpredsedom KO JDS Prešov. Je členom Rady seniorov pri vláde SR.

V jeho práci mu je oporou jeho rodina. Spolu s manželkou vychovali tri deti. Dnes sa tešia nielen z ich úspechov, ale aj úspechov svojich vnúčat. 

Želáme mu ešte veľa pekných dni v kruhu svojej rodiny a pracovných úspechov v rodine seniorov v JDS.

PaedDr. Milan Korkobec, podpredseda KO JDS Prešov