Skip to content
Menu
Menu

Colný úrad Prešov odviedol vlani do rozpočtu vyše 134 miliónov eur

(pv) – Colný úrad Prešov odviedol na cle, DPH a spotrebných daniach za minulý rok do štátneho rozpočtu SR finančné prostriedky vo výške 134 415 862,22 eur. V porovnaní s minulým rokom ide o nárast vo výbere finančných prostriedkov o takmer 2,9 milióna eur.

Najväčší podiel z odvedenej sumy tvorila daň z pridanej hodnoty vo výške 84,034 mil. eur (plnenie plánu v roku 2021 bolo vo výške 113,41 %). Druhým najväčším odvodom boli spotrebné dane vo výške 49,450 mil. eur (to predstavuje plnenie plánu v roku 2021 vo výške 99,76 %).  A posledným clo vo výške 2,847 mil. eur, z ktorých  75 % – 80 % tvorí podiel do rozpočtu Európskej únie a 20 % – 25 % podiel vo výške 0,869 mil. eur, ktorý je príjmom slovenského štátneho rozpočtu.

Najvyššou sumou na odvode spotrebných daní sa podieľala spotrebná daň z liehu, ktorá predstavuje čiastku 26,693 mil. eur (53,98 %). Za ňou nasleduje spotrebná daň z piva v čiastke 22,250 mil. eur (44,99 %).

Podiel odvodu spotrebnej dane z liehu za rok 2021 značne participuje na celkovom odvode spotrebných daní za colný úrad, pričom spotrebná daň z liehu patrí k jeho najproduktívnejšej spotrebnej dani. Odvod na spotrebnej dane z piva zaznamenal v roku 2021 nárast, čo súvisí s nárastom vyskladnenia a prepustenia tejto komodity do daňového voľného obehu na území Slovenska, ako aj s nárastom vyskladnenia komodity mimo územia Európskej únie. Finančná správa tak prostredníctvom Colného úradu Prešov odviedla do štátneho rozpočtu SR túto daň vo výške 22,250 mil. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu pri tejto komodite na 103,27 %.

V oblasti výkonu colného dohľadu a daňového dozoru Colný úrad Prešov v roku 2021 v súvislosti s porušovaním práv duševného vlastníctva a zákonov o spotrebných daniach zaistil a zabezpečil tovar v celkovej hodnote 2,285 mil. eur.

V rámci výkonu kontrolnej mobilnej činnosti príslušníci finančnej správy Colného úradu Prešov vykonali 2 003 kontrol, pri ktorých skontrolovali 10 341 motorových vozidiel. Pri kontrolnej činnosti s použitím špeciálnej detekčnej a röntgenovej techniky na meranie rádioaktívnych a jadrových materiálov príslušníci finančnej správy skontrolovali 1 386 motorových vozidiel a vykonali 21 kontrol tovaru podliehajúceho preprave podľa Dohovoru ADR.

V rámci správy spotrebných daní príslušníci finančnej správy Colného úradu Prešov v roku 2021 vykonali 322 daňových kontrol a 1 244 miestnych zisťovaní. Pri kontrolách v súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice colný úrad vykonal 144 miestnych zisťovaní, vydal 77 rozhodnutí na mieste a uložil pokuty v celkovej hodnote 15 600 eur.