Skip to content
Menu
Menu

Mesto Prešov vyhodnotilo dotazník, v ktorom si Prešovčania vybrali svoje priority

Do prieskumu mesta Prešov realizovaného formou verejného dotazníka sa zapojilo viac ako 1600 ľudí. Radnica vďaka tomu môže presnejšie zadefinovať priority rozvoja mesta.

V snahe čo najlepšie spoznať preferencie Prešovčanov vytvorilo mesto jednoduchý dotazník, ktorý bol distribuovaný poštou v prvej polovici roka 2021 do všetkých domácností spolu s výmermi k daniam.
Prostredníctvom verejného prieskumu mohol každý občan vyjadriť svoje preferencie v rámci oblastí verejného života, na ktoré by sa malo mesto zamerať. Okrem papierovej formy dotazníka, ktorú bolo potrebné doručiť späť na mestský úrad, mali obyvatelia možnosť využiť aj elektronickú verziu dotazníka, ktorá bola sprístupnená do konca augusta 2021.
Na základe výsledkov verejného dotazníka získalo mesto Prešov cenné informácie o tom, čo považujú miestni obyvatelia za najdôležitejšie. „Ak chceme zabezpečiť dynamický rozvoj mesta, musíme vedieť aj adekvátne reagovať na aktuálne očakávania a potreby Prešovčanov. Práve preto sme pripravili pre obyvateľov jednoduchý dotazník týkajúci sa rozvoja nášho mesta, prostredníctvom ktorého nám dali ľudia jasne najavo na aké oblasti sa máme v budúcnosti zamerať,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Obyvatelia mali možnosť v dotazníku označiť jednu až dve oblasti, ktoré považujú za prioritné. Prieskumu sa zúčastnilo celkovo 1 603 ľudí, pričom 641 z nich využilo papierovú formu dotazníka.

Z výsledkov vyplýva, že každému druhému Prešovčanovi záleží na skrášľovaní verejnej zelene a oddychových zón. Druhou najčastejšou odpoveďou bola údržba miestnych komunikácií, ktorú preferuje 47% zúčastnených Prešovčanov. Ďalšími najčastejšie označovanými odpoveďami boli: kultúra a šport, odpadové hospodárstvo, sociálna oblasť (pomoc starším, ZŤP, rodinám s deťmi), ktoré preferuje približne každý štvrtý zúčastnený Prešovčan.

Výsledky získané z tohto dotazníka budú slúžiť ako základ pre formovanie a nastavenie priorít mesta Prešov v nasledujúcom období.

Zdroj:presov.sk