Skip to content
Menu
Menu

Opustili nás významné osobnosti Prešovskej univerzity, prof. Mária Podhájecká, doc. Marta Bačová, a prof. Milan Gerka.

Posledné ĎAKUJEME pre docentku Martu Bačovú

Vo veku 74 rokov (26.8.1947, Martin – 28.10.2021, Prešov) nás opustila vzácna osobnosť doc. PhDr. Marta Bačová, CSc., ktorej profesijný život bol spätý s prešovskou Filozofickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika, resp. Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove.

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v študijných odboroch slovenský jazyk a pedagogika nastúpila  na asistentské miesto na Katedru pedagogiky FF UPJŠ v Prešove.

Marta Bačová

Veľmi dôsledne pracovala so zodpovedným vzťahom ku kráse a vedeckosti odboru jej milovanej pedagogiky. Jej vedecké, publikačné a pedagogické aktivity boli predovšetkým smerované do oblasti všeobecnej didaktiky, vysokoškolskej didaktiky, didaktiky dospelých, pedagogickej diagnostiky a celoživotného vzdelávania. Okúzlená bola hlavne didaktikou, rozvoj ktorej   vždy pozorne sledovala, a tým  obohacovala seba, študentov a doktorandov. Toto  jej didaktické okúzlenie pramenilo i z dôkladnej znalostí prác J.A. Komenského, ku ktorému ju priviedli hlavne jej prví vedúci katedier, a to doc.  PhDr. F. Karšai, CSc.  a prof. PhDr. A. Čuma, CSc.

Na filozofickej fakulte pôsobila vo funkcii vedúcej katedry pedagogiky a výchovy a vzdelávania dospelých, katedry pedagogiky, v r. 1994 – 1997 bola prodekankou pre vzdelávaciu činnosť (denné štúdium). V r. 1997 – 2000 bola podpredsedníčkou Akademického senátu FF PU a členkou pedagogickej komisie AS FF PU. Vykonávala aj funkciu členky redakčnej rady časopisu ACADEMIA.

K rozvoju československej komeniológie prispela svojou činnosťou v pozícii tajomníčky Výboru komeniologickej sekcie pri Čsl. pedagogickej spoločnosti pri ČSAV, ktorá sa premietla do organizátorskej práce, editorskej činnosti, vedecko-výskumnej činnosti a popularizačných prednáškových aktivít pre učiteľov.

Srdcovou záležitosťou bol však pre doc. M. Bačovú priamy kontakt so študentmi. Silu jej dávali i talentovaní, usilovní študenti, ktorí si vážili jej prácu a entuziazmus, ako i najbližšie kolegyne a kolegovia. My, ktorí sme mali to šťastie a zažili ju ako vyučujúcu s charizmou a prirodzeným rešpektom, nikdy nezabudneme na jej ľudský a tolerantný prístup, pochopenie pre študentské vrtochy, úsmev sprevádzajúci otvorenú komunikáciu, ale i na odbornosť a profesionalitu, ktorá sa premietla do výchovy mnohých dnes úspešných absolventov učiteľských, vychovávateľských a andragogických študijných programov, resp. akademicky pôsobiacich odborných asistentov, docentov a profesorov.

Profesijný životopis:

VŠ:  FF Univerzita Komenského v Bratislave – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov,  pedagogika – slovenský jazyk a literatúra, r. 1970

Akademický titul: PhDr. – FF UPJŠ  Prešov,  vedný odbor pedagogika,  r. 1974.

Vedecká hodnosť: CSc. – FF UK Bratislava, vedný odbor pedagogika, r. 1984.

Habilitácia: doc. – FF UPJŠ  Prešov, vedný odbor pedagogika,  r. 1989.


Za profesorom Milanom Gerkom

V tieto dni, kedy sa väčšina z nás sústreďuje na plnenie si svojich akademických povinností, nás zasiahla smutná správa o zosnutí nášho vzácneho kolegu a priateľa prof. ThDr. Milana Gerku, CSc. vo veku 76 rokov (* Ortuťová, 6. 1. 1945 – † Prešov, 2. 11. 2021).  

Pán profesor sa zapísal do života svojich študentov nezmazateľnou stopou. Bol neustále pripravený im pomôcť s ich študentskými „peripetiami“. I keď bol rektorom Pravoslávneho kňazského seminára, jeho život bol stále prepojený s Pravoslávnou bohosloveckou fakultou. Akosi si už nevieme predstaviť, že pedagogické porady budú bez jeho vstupov, bez jeho neustáleho akcentovania zachovania kontinuity akademického života bohoslovcov fakulty so seminárom.

Milan Gerka

Pán profesor započal svoju vedeckú činnosť ukončením magisterského štúdia v roku 1965. V rokoch 1965-1968 študoval ako ašpirant na Petrohradskej duchovnej akadémii, po absolvovaní ktorej získal kandidatúru.

Po tomto období začal aktívne pôsobiť na fakulte. Venoval sa exegéze Starého Zákona a Hebrejskému jazyku. Od externého pedagogického pracovníka 1970, odborného asistenta 1971-1978, špirituála PBF 1973, pokladníka PBF 1974 -1984, knihovníka, vedúceho jednotlivých katedier až po dekana fakulty. Aktívny bol aj v pastorácii: Kantor v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove, 1968 – 1970, ekonóm Úradu eparchiálnej rady Pravoslávnej cirkvi v Prešove, 1969 – 1971.

Bol duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej obce Závadka, 1972 – 1988, 1990 – po súčasnosť. V roku 1991 – 1993 organizoval a spravoval Pravoslávnu cirkevnú obec Spišská Nová Ves. V rokoch 1994 – 1996 organizoval duchovný život pravoslávnych veriacich – reoptantov z Ukrajiny v obciach Topoľčany, Vozokany, Bánovce nad Bebravou, Tvrdomestice, Dežerice, Žitná Radiša, Ruskovce, Závada, Chlebovany, Detva, Nová Baňa, Holíč, Hontianské Moravce, Ružomberok, Revúca, Brezová pod Bradlom a Smolník.

Bol kancelárom Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, dekanom pre okres Spišská Nová Ves a Gelnica, Levoča od roku 1998 po súčasnosť. V roku 1998 založil Filantropiu Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a následne sa stal jej riaditeľom. Bol tajomníkom a hovorcom Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku od roku 2001.

Jeho aktívny modus vivendi je aj naďalej motivujúcim atribútom snahy meniť veci k lepšiemu.

S veľkou úctou a žiaľom v srdci, ale v nádeji na večný život, milý pán profesor, spomíname. Boli ste nesmierne vzácnym, milým a mimoriadne láskavým človekom.

Blažennyj pokoj i vičnaja jemu pamjať! 

Kolegovia z Pravoslávnej bohosloveckej fakulty a Pravoslávneho kňazského seminára PU

Profesijný životopis:

VZDELANIE A KVALIFIKAČNÝ RAST

VŠ:Pravoslávna bohoslovecká fakulta v Prešove

Mgr. 1965 študijný odbor: pravoslávna teológia

Akademický titul: ThDr.   1980  vedný odbor: pravoslávna teológia

Vedecká hodnosť:  Csc.1993 vedný odbor: pravoslávna teológia

Habilitácia:doc.1978 vedný odbor: pravoslávna teológia

Inaugurácia:prof.1983vedný odbor: pravoslávna teológia

Dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty 1987 – 1993


Spomienka na vzácnu kolegyňu prof. Máriu Podhájeckú

V deň Sviatku všetkých svätých, v čase pietneho ticha a spomienok na najbližších zosnulých, nás v rovnakej tichosti vo veku nedožitých 70 rokov nečakane opustila prof. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. (* Prešov, 19. 7. 1952 – † Prešov, 1. 11. 2021). 

Život pani profesorky bol od začiatku jej profesionálnej kariéry spojený s predškolskou edukáciou, ktorej zasvätila celý svoj pracovný život. Dnes môžeme so smútkom konštatovať, že (nielen) akademickú pôdu Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove opustila zanietená nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku, ktorej srdcu boli najbližšie najmä potreby tých najmenších a najbezbrannejších spomedzi nás, a to detí predškolského veku.

prof. Máriu Podhájeckú

Rukami pani profesorky počas jej bohatej učiteľskej kariéry prešli mnohé generácie detí, ale aj študentov: či už ako učiteľky materskej školy, alebo ako vysokoškolskej pedagogičky a zároveň garantky študijného programu predškolskej pedagogiky, resp. garantky študijných predmetov predškolskej pedagogiky v III. stupni štúdia (PhD.).

Významná bola nielen jej pedagogická, ale aj vedeckovýskumná a edičná činnosť, činnosť v redakčných radách a organizáciách slovenského i medzinárodného charakteru. Nie menej významnou súčasťou profesionálnej práce pani profesorky bola dlhoročná a intenzívna spolupráca so zahraničnými univerzitami.

S úctou a láskou na Vás, pani profesorka, spomíname. Zostalo po Vás nielen nádherné ľudské dielo, ale aj obrovské prázdno, na ktoré nebol nikto pripravený.

Kolegovia z Pedagogickej fakulty PU 

Profesijný životopis:

  • 1979: ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofickej fakulte v Prešove, odbor predškolská pedagogika
  • 1988: ukončené vysokoškolské štúdium III. stupňa na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte, odbor 75-01-9 pedagogika
  • 2000: učiteľstvo špeciálnych škôl v špecializácii: pedagogika hluchoslepých a viacnásobne postihnutých ako súčasť medzinárodného projektu s Perkins School for the Blind, Watertown, Massachusetts, USA
  • 2003: docentka na Prešovskej univerzite v Prešove, Pedagogickej fakulte, odbor 75-02-9 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej povahy v špecializácii: teória vyučovania predmetov na 1. stupni základných škôl
  • 2014: profesorka na Prešovskej univerzite v Prešove, Pedagogickej fakulte, odbor 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogik

Foto: UNIPO