Skip to content
Menu
Menu

Prešovská univerzita ocenila prácu pedagógov i tých, ktorí sa zapojili do pomocných aktivít počas pandémie

V Didaktickom parku Prešovskej univerzity v Prešove (PU) sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie akademickej obce, na ktorom sa udeľovali medaily pri príležitosti Dňa učiteľov. Prítomní si minútou ticha uctili aj obete pandémie z radov zamestnancov univerzity.

Spoločné zasadnutie akademickej obce a Akademického senátu PU patrí k tradičným univerzitným podujatiam. Uplynulý rok ho však z dôvodu zlej pandemickej situácie nebolo možné zrealizovať. Vedenie univerzity a akademického senátu PU sa však rozhodlo, že na záhradnej slávnosti vzdá hold pedagogickej a výskumnej práci svojich tvorivých zamestnancov pri príležitostí Dňa učiteľov za rok 2019 a 2020.

„Profesia učiteľa je jednou z najvznešenejších a najušľachtilejších povolaní. Zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu a chcenie odovzdávať novej generácii po tisícročia nazbierané poznanie a životné skúsenosti o tomto svete, s cieľom nielen ho spoznať pre prežitie, ale urobiť ho  lepším a dokonalejším, aby život prinášal viac radostí ako starostí, viac lásky ako nenávisti, viac dobra ako zla,“ uviedla vo svojom úvodnom slove Helena Galdunová, predsedníčka Akademického senátu PU.

V súčinnosti s jednotlivými fakultami následne rektor PU Peter Kónya udelil zamestnancom a priateľom univerzity bronzovú, striebornú a zlatú medailu za dlhoročnú významnú pedagogickú, výskumnú činnosť a prínos pre rozvoj univerzity.

„Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie na podujatie, ktoré sa v tomto formáte na univerzite uskutočňuje prvýkrát. Máme za sebou ťažké obdobie pandémie, počas ktorého sme museli čeliť novým výzvam a situáciám, preto mi dovoľte poďakovať sa vám za to, že ste prispeli k tomu, aby sme dané obdobie zvládli čo najlepšie,“ zdôraznil v príhovore rektor univerzity Peter Kónya. Podľa jeho slov je jediným svetlom na konci tunela očkovanie.

„Chcem vás poprosiť, aby ste sa v tomto ohľade správali zodpovedne. Iba očkovaním dokážeme vytvoriť podmienky na to, aby sme v tejto nenormálnej dobe, mohli normálne pôsobiť,“ apeloval rektor, ktorí verí, že ďalší akademický rok sa na univerzite uskutoční v prezenčnej metóde.

Ocenenia sa na podujatí dostalo i zamestnancom univerzity, ktorí sa zásadným spôsobom zapojili do pomocných aktivít počas pandémie. „Súčasťou našej univerzity, ako celku, je aj Fakulta zdravotníckych odborov (FZO), ktorej zamestnanci medzi prvými začali zabezpečovať triaže, výrobu ochranných štítov, testovacie aktivity, organizovanie odborných klinických praxí a byť príkladom svojim študentom a nápomocní všetkým, ktorí to potrebujú. Študenti fakulty zároveň ukázali, že sú morálne aj odborne pripravení na plnenie celoživotného poslania, ktoré si vybrali,“ vyzdvihla predsedníčka Galdunová, pôsobiaca na FZO. Práve v tejto súvislosti rektor univerzity ocenil bronzovou medailou všetkých šesť katedier Fakulty zdravotníckych odborov a striebornou medailou dvoch zamestnancov rektorátu za aktivity zamerané na efektívnu pomoc v boji s COVID-19.

Na slávnostnom zasadnutí bol zároveň oficiálne otvorený Didaktický park PU, určený ako doplnkový prvok výučby nielen pre študentov, ale aj návštevníkov univerzitného areálu, ktorý bol dokončený koncom minulého roka.

Anna Polačková


Zoznam ocenených

BRONZOVÉ medaily boli udelené:

Filozofická fakulta:

doc. PhDr. Taťjane BÚGELOVEJ, CSc. za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

prof. PhDr. Márii ČIŽMÁROVEJ, CSc. za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

doc. PhDr. Irine DUDINSKEJ, CSc. za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

doc. Mgr. et Mgr. Jánovi GAVUROVI, PhD. za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

doc. PhDr. Gite GEREMEŠOVEJ, PhD.za celoživotné dielo a významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

Gréckokatolícka teologická fakulta:

Mgr. Gabriele MISÁLOVEJ za významný prínos pre rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v oblasti vzdelávania

doc. ThDr. Marcelovi MOJZEŠOVI, PhD. za dlhoročnú pedagogickú a výskumnú činnosť a prínos pre rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

doc. ThDr. Štefanovi PALOČKOVI, PhD. za významný prínos pre rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v oblasti vzdelávania a prezentácie fakulty

Fakulta humanitných a prírodných vied:

RNDr. Daniele GRÚĽOVEJ, PhD. za excelentnú publikačnú činnosť s vysokým počtom vedeckých publikácií v karentovaných časopisoch

doc. RNDr. Marte MYDLÁROVEJ BLAŠČÁKOVEJ, PhD. za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

RNDr. Kataríne ŠTERBÁKOVEJ, PhD. za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta manažmentu:

doc. Ing. Viktórii ALI TAHA, PhD. za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

Mgr. Eve BENKOVEJ, PhD. za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

doc. Mgr. Richardovi FEDORKOVI, PhD. za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

prof. Ing. Štefanovi LYÓCSOVI, PhD. za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

doc. Ing. Jurajovi TEJOVI, PhD. –  za významný prínos v rozvoji Prešovskej univerzity v Prešove

Pedagogická fakulta:

PaedDr. Anne DEREVJANÍKOVEJ, PhD. za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

PaedDr. Klaudii KOŠALOVEJ, PhD. za celoživotné dielo a prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

doc. PaedDr. Ivete ŠEBEŇOVEJ, PhD. za celoživotné dielo a prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:

Mgr. Petrovi SAVČÁKOVI, PhD. za významný prínos v rozvoji Prešovskej univerzity v Prešove

doc. ThDr. Štefanovi ŠAKOVI, PhD. za celoživotné dielo

doc. PhDr. Marošovi ŠIPOVI, PhD. za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta športu:

Mgr. Pavlovi ČECHOVI, PhD. za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Mgr. Lenke TLUČÁKOVEJ, PhD. za významný prínos v rozvoji Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov:

RNDr. Bc. Anne HORŇÁKOVEJ, PhD.za významný prínos v rozvoji Prešovskej univerzity v Prešove

PhDr. Anne HUDÁKOVEJ, PhD. za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

PhDr. Wiolette Bronislave MIKUĽÁKOVEJ, PhD. za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

PhDr. Mgr. Alene SCHLOSSEROVEJ, PhD. za významný prínos v rozvoji Prešovskej univerzity v Prešove

Návrh rektora PU v Prešove:

Katedre ošetrovateľstva Fakulty zdravotníckych odborov za aktivity zamerané na efektívnu pomoc v boji s COVID-19

Katedre pôrodnej asistencie Fakulty zdravotníckych odborov za aktivity zamerané na efektívnu pomoc v boji s COVID-19

Katedre fyzioterapie Fakulty zdravotníckych odborov za aktivity zamerané na efektívnu pomoc v boji s COVID-19

Katedre dentálnej hygieny Fakulty zdravotníckych odborov za aktivity zamerané na efektívnu pomoc v boji s COVID-19

Katedre medicínsko-technických odborov Fakulty zdravotníckych odborov za aktivity zamerané na efektívnu pomoc v boji s COVID-19

Katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty zdravotníckych odborov za aktivity zamerané na efektívnu pomoc v boji s COVID-19

 

STRIEBORNÉ medaily boli udelené:

Filozofická fakulta:

prof. PhDr. Viere BILASOVEJ, CSc. za dlhodobú pedagogickú, vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, za významný prínos v oblasti vzdelávania na Slovensku v etickej výchove

prof. PhDr. Magdaléne BILEJ, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

Gréckokatolícka teologická fakulta:

doc. JCDr. Františkovi ČITBAJOVI, PhD. – za celoživotné dielo, za dlhoročnú pedagogickú a výskumnú činnosť a prínos pre rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

doc. ThDr. Michalovi HOSPODÁROVI, PhD. za dlhoročnú pedagogickú a výskumnú činnosť a prínos pre rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied:

doc. Mgr. Martinovi HROMADOVI, PhD. za excelentnú publikačnú činnosť s vysokým počtom vedeckých publikácií v karentovaných časopisoch

Fakulta manažmentu:

doc. Ing. Jaroslave HEČKOVEJ, PhD. za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

doc. Ing. Sylvii JENČOVEJ, PhD. za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:

doc. ThDr. Jánovi HUSÁROVI, PhD. za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

doc. ThDr. Miroslavovi ŽUPINOVI, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta športu:

MUDr. Bibiane VADAŠOVEJ, PhD. za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov:

PhDr. Mgr. Tatiane ŠANTOVEJ, PhD. – za významný prínos v rozvoji Prešovskej univerzity v Prešove

Návrh rektora PU v Prešove:

JUDr. Veronike GRUCOVEJ – za aktivity zamerané na efektívnu pomoc v boji s COVID-19.

Ing. Elemírovi SCHOLZOVI za aktivity zamerané na efektívnu pomoc v boji s COVID-19 .

 

Zlaté medaily boli udelené:

Filozofická fakulta:

doc. PhDr. Taťjane BÚGELOVEJ, CSc. za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

prof. PhDr. Jozefovi SIPKOVI, PhD. za celoživotné dielo a mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Gréckokatolícka teologická fakulta:

prof. ThDr. Vojtechovi BOHÁČOVI, PhD. – in memoriam. Za celoživotné dielo a mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied:

prof. RNDr. Mariánovi REIFFERSOVI, DrSc., FInstP za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Dr. h. c. doc. PaedDr. Vladimírovi ŠEBEŇOVI, PhD. za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta manažmentu:

doc. Ing. Petrovi ADAMIŠINOVI, PhD. za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

doc. PhDr. Radovanovi BAČÍKOVI, PhD., MBA, LL.M. za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Pedagogická fakulta:

prof. PhDr. Ľudmile BELÁSOVEJ, PhD. za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

prof. PhDr. Márii PODHÁJECKEJ, CSc. za dlhoročnú pedagogickú, vedecko-výskumnú a odbornú činnosť a prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:

prof. ThDr. Alexandrovi CAPOVI, CSc. za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

prof. PhDr. Márii MACHALOVEJ, CSc. za celoživotné dielo, za dlhoročnú pedagogickú a výskumnú činnosť a prínos pre rozvoj Pravoslávnej bohosloveckej fakulty  Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov:

doc. PhDr. Ľubici DERŇAROVEJ, PhD., MPH za dlhoročnú spoluprácu vo vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

Návrh rektora PU v Prešove:

doc. PhDr. Štefánii ANDRAŠČÍKOVEJ, PhD., MPHza významný podiel pri rozvoji Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

prof. PhDr. Milanovi PORTIKOVI, PhD.za celoživotné dielo a mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove