Skip to content
Menu
Menu

Prešovské školy otvorili svoje brány

Prešovské základné, materské a umelecké školy úspešne zahájili školský rok 2021/2022. Na všetkých školách sa bude vyučovať prezenčnou formou za dodržania prísnych epidemiologických podmienok a opatrení.

Prešovské školy otvorili svoje brányŠkolský rok 2021/2022 sa začal 2. septembra 2021 na 11 základných školách, 18 materských školách, 1 základnej škole s materskou školou, 3 základných umeleckých školách a ABC centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Výnimkou je len novozrekonštruovaná MŠ Bratislavská, kde je plánované otvorenie školského roka v polovici mesiaca september, po zrealizovaní dokončovacích prác. Novinkou v rámci mestských škôl je prvá prešovská ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja, ktorá vznikla zlúčením bývalej ZŠ a MŠ Matice slovenskej.

Do prešovských škôl nastúpilo spolu 2 628 škôlkarov (z toho 668 predškolákov) a 7 025 žiakov (z toho 821 prvákov a 57 žiakov prípravného ročníka). V materských školách bude v prevádzke 120 tried, v základných školách bude v prevádzke na I. stupni 165 tried a na II. stupni bude v prevádzke 174 tried (spolu 339 tried). V rámci školského klubu detí bude v prevádzke 102 oddelení.

Prešovské školy otvorili svoje brányPrimátorka mesta Prešov Andrea Turčanová otvorila nový školský rok na ZŠ Šrobárova, kde počas letných mesiacov prebiehala rekonštrukcia kuchyne v školskej jedálni. Odstránené boli staré obklady, ktoré už neplnili svoju úlohu a na stenách namiesto nich pribudol špeciálny náter s umývateľným povrchom. Sanáciou prešla aj podlaha, ktorá sa stala bezpečnejšou vďaka protišmykovej úprave. Takmer všetky vnútorné rozvody už boli po dobe životnosti, a preto boli kompletne vymenené za nové vrátane rozvodov plynu, teplej a studenej vody a elektroinštalácie. Úpravou prešli aj odtokové žľaby, vymenené boli radiátory, žalúzie a pribudli nové LED svietidlá. Vytvorený bol aj kútik na prípravu diétnych jedál so samostatným sporákom.

Prešovské školy otvorili svoje brány„Práca kuchárok je veľmi náročná a mnohokrát býva aj nedocenená. Som preto rada, že v školskej kuchyni sa podarilo upraviť celkovú organizáciu prípravy stravy. Vznikol stredový ostrovček s varnými kotlami, konvektomatmi a novým kombinovaným sporákom s teplovzdušnou rúrou. To všetko výrazne uľahčí pracovníčkam pohyb v kuchyni a verím, že vo vynovených priestoroch sa budú cítiť príjemne,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Rekonštrukcia kuchyne v školskej jedálni v objeme 95 000 eur bola ukončená 27.8.2021.

Prešovské školy otvorili svoje brányNa každej škole sú zavedené prísne epidemiologické podmienky a opatrenia v zmysle manuálu „ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022,“ ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík  dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Tento manuál zostavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR za účelom udržať bezpečnostné prostredie v školách a školských zariadeniach.

Prešovské školy otvorili svoje brányZo strany rodičov evidujeme záujem najmä o dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí. V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiaka, počas školského roka, musí žiak zostať v domácom prostredí, pričom jeho zákonný zástupca kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanový ďalší postup. Rodič zároveň oznámi škole, v zmysle manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu.

Zdroj: -VTo-