Skip to content
Menu
Menu

PSK investuje vyše 3 milióny eur do oblasti školstva

Kraj plánuje do konca tohto roka z vlastných zdrojov preinvestovať v oblasti školstva viac ako 3 milióny eur. Financie sú určené na rekonštrukcie elektroinštalácií, striech, kotolní, telocviční a stavebné úpravy stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ako aj ich materiálno-technické dovybavenie. Tohtoročné investičné akcie sa týkajú vyše 40 župných škôl v dvanástich okresoch kraja.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) má po schválených optimalizačných zmenách od nového školského roka 2021/2022 vo svojej  zriaďovateľskej pôsobnosti už len 68 župných stredných škôl. Investičné akcie v roku 2021 zamerané na vonkajšie rekonštrukčné práce a rekonštrukcie elektro, tepelných a dátových rozvodov, ako aj skvalitnenie výučby a interiérových priestorov – kuchýň, učební a laboratórií škôl sa týkajú až 43 z nich, najviac v okresoch Prešov, Poprad, Humenné, Bardejov a Kežmarok.

„Som rád, že v rozbehnutom trende skvalitňovania a zatraktívňovania našich školských objektov a ich interiérových priestorov z vlastných zdrojov pokračujeme aj v tomto roku. A to i napriek neustále pretrvávajúcej kríze spojenej s pandémiou koronavírusu. Mnohé školy majú zároveň rozbehnuté projekty z programov IROP a Interreg a napredujú tiež v iniciatíve Catching-up Regions, čo je výbornou vizitkou ich manažérskych schopností, ale aj zanietenia urobiť pre svoju školu maximum. Cieľom nás všetkých je mať v našom kraji kvalitné školy, ktoré budú produkovať kvalitných absolventov uplatniteľných na našom pracovnom trhu,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

V okrese Prešov by sa prostriedky z rozpočtu PSK mali investovať do 11 škôl. Jedná sa o celkovo 20 investičných zámerov v celkovej výške viac ako 580-tisíc eur, z ktorých je osem už ukončených. V SOŠ podnikania sa zateplila telocvičňa, Gymnázium Jána Raymana Prešov má novú tieniacu techniku a jeho jedáleň sa zariadila novým gastrozariadením.

Na SOŠ technickej pribudol energetický certifikát, traktorová kosačka a CNC fréza, SOŠ dopravnej kamerový systém. V SPŠ strojníckej sa dovybavil študijný odbor mechatronika. Do konca roka by sa mala zrealizovať rekonštrukcia dátových rozvodov v SOŠ podnikania, prístavba požiarnych schodísk v Strednej zdravotníckej škole či modernizácia servera v SOŠ technickej a materiálne dovybavenie mnohých ďalších škôl okresu.

V regióne pod Tatrami sa týkajú investičné akcie šiestich stredných škôl a ich rozpočet je takmer 500-tisíc eur. Päť projektov je ukončených a v pláne ďalších sedem. Napríklad v SOŠ hotelovej Horný Smokovec sa okrem iného zrealizovali stavebné úpravy jednej z učební, SOŠ polytechnická J. A. Baťu Svit sa dovybavila novým kníhviazačom a jej počítačová učebňa systémom zeroclient. Túto školu čaká tento rok aj rekonštrukcia elektroinštalácie. V SOŠ remesiel a služieb Poprad by sa mal zrekonštruovať a zmodernizovať výťah, SPŠ techniky a dizajnu by mala mať nový server pre vyučovanie informačných technológií cez SANET.

V okrese Humenné je na tento rok naplánovaných desať investičných zámerov v šiestich školách v plánovanom náklade spolu takmer 260-tisíc eur. Časť z nich je vo finále. Výrazné financie sa preinvestovali na Gymnáziu armádneho gen. L. Svobodu, a to vyše 132- tisíc. Ukončená je tu I. aj II. etapa rekonštrukcie strechy a v pláne výmena termostatických ventilov. V SOŠ obchodu a služieb by sa mala realizovať výmena kotlov, v Strednej zdravotníckej škole odvodnenie terasy.

V pláne je dokončiť až osem projektov v piatich župných stredných školách v Bardejovskom okrese, a to v objeme viac ako 230-tisíc eur. Spojená škola J. Henischa sa už pýši novou didaktickou linkou pre mechatroniku a automatizáciu, pričom pribudnúť by tu mala aj nová CNC fréza. V SPŠ technickej sa zrealizovali ďalšie práce na bezbariérovom vstupe do budovy a úprava jeho vchodu, pričom aktuálne je v pláne schodolez vrátane úpravy schodiska. Pripravovať sa bude projektová dokumentácia pre výstavbu dielní v SOŠ polytechnickej a dovybavenie dielní praktického vyučovania čaká SOŠ hotelierstva a služieb J. Andraščíka.

Do konca roka by malo byť zrealizovaných všetkých päť naplánovaných investičných zámerov na štyroch kežmarských školách. Ich rozpočet je vyše 160-tisíc eur, v prípade jedného projektu ide o spolufinaccovanie zámeru rezortu školstva. Škola umeleckého priemyslu úspešne ukončila menší operačný projekt Ľudské zdroje, SOŠ agropotravinárska a technická by mala mať novú garáž pre techniku, Gymnázium P.O. Hviezdoslava zrekonštruovanú elektroinštaláciu a vymenené svietidlá. Tunajšia SOŠ sa pripravuje na plánovanú rekonštrukciu internátu.

PSK vyčlenil zo svojho rozpočtu na rok 2021 investície v celkovej výške viac ako 1,33 mil. eur aj pre školy v ďalších okresoch. Konkrétne  pre tri školy v Levoči, kde SOŠ služieb Majstra Pavla už má za sebou rekonštrukciu vykurovania vo výške takmer 150-tisíc eur, SOŠ pedagogická chystá rekonštrukciu svojho serverového prostredia a učebne informatiky, či inštaláciu systému zeroclient a Gymnázium J.F. Rimavského v Levoči  by si malo novým vybavením skvalitniť jedáleň, na čo škola získala štátnu dotáciu a PSK bude projekt spolufinancovať.

V SOŠ elektrotechnickej Stropkov sa ukončila rekonštrukcia troch dielní výpočtovej techniky, v tomto roku by do miestneho gymnázia mal pribudnúť softvér zeroclient s vybavením. Investície sa vyčlenili pre Spojenú školu Sabinov a Gymnázium Lipany, kde sa okrem iného vyreguloval vykurovací systém, pre vranovskú SOŠ drevársku, ktorú čaká rekonštrukcia strechy, dielní a skladu či pre SOŠ A. Dubčeka.

V SOŠ technickej v Starej Ľubovni je naplánovaná rekonštrukcia elektroinštalácie, v SOŠ v Snine by sa mala dovybaviť jedáleň, v sninskom SPŠ vzniknúť regionálne centrum vzdelávania. V Škole umeleckého priemyslu vo Svidníku je v pláne realizácia rekonštrukcia kotolne.

Zdroj: PSK