Skip to content
Menu
Menu

Uplynie 14 rokov od povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

Gréckokatolíci si v nedeľu 30. januára v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove slávením archijerejskej svätej liturgie pripomenú 14. výročie od reorganizácie tejto východnej katolíckej cirkvi, ktorej korene siahajú k slovanským apoštolom sv. Cyrilovi a Metodovi. 30. januára 2008 pápež Benedikt XVI. povýšil Gréckokatolícku cirkev na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris so sídlom v Prešove, pričom povýšil Prešovskú eparchiu na archieparchiu a metropolitné sídlo a za prvého prešovského arcibiskupa metropolitu vymenoval vtedajšieho prešovského eparchiálneho biskupa Mons. Jána Babjaka SJ.

Zároveň povýšil Košický apoštolský exarchát na eparchiu a vtedajšieho exarchu Mons. Milana Chautura CSsR vymenoval za prvého košického eparchiálneho biskupa. Zriadil aj novú Bratislavskú eparchiu a za jej prvého eparchiálneho biskupa vymenoval Mons. Petra Rusnáka. Do Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku teda patria Prešovská archieparchia, Košická eparchia a Bratislavská eparchia.

Na základe metropolitného usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v roku 2008 vznikla Rada hierarchov tejto miestnej cirkvi, ktorú tvoria jej biskupi. Je jej zákonodarným zborom. Uskutočňuje sa na nej jeden z najdôležitejších znakov a symbolov východnej cirkevnej identity – princíp synodality. Jej činnosť sa riadi normami kánonického práva a štatútom, ktorý schválila Svätá stolica.

Doteraz sa uskutočnilo 33 riadnych zasadnutí Rady hierarchov. Predsedom Rady hierarchov je prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ďalšími členmi sú arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparcha, vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha a vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, emeritný biskup Eparchie svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade.

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku má podľa aktuálnych výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 2021 spolu 218 235 veriacich. V porovnaní s posledným sčítaním obyvateľstva narástol počet veriacich o 11 364 čo znamená 5,5 percentný nárast. Z celkového počtu gréckokatolíkov na Slovensku žije v Prešovskej archieparchii 114 401 veriacich, Košická eparchia má 74 240 veriacich a v Bratislavskej eparchii sa prihlásilo ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu 29 594 veriacich.

Udalosťou, ktorá sa v minulom roku zapísala zlatými písmenami do dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku bola návšteva Svätého Otca Františka v Prešove. 14. septembra na významný sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom predsedal na zaplnenom priestranstve pred mestskou športovou halou Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho, počas ktorej ohlásil homíliu.

Niektoré informácie o Prešovskej archieparchii

Prešovská archieparchia má 18 protopresbyterátov (dekanátov), z ktorých sú dva personálne, 163 farností, 320 kňazov, z toho 18 rehoľných a dvoch diakonov. Z uvedeného počtu kňazov bolo v roku 2021 päť novokňazov. Prešovská archieparchia má 362 chrámov.

Súčasťou Prešovskej archieparchie je Humenský archieparchiálny vikariát so sídlom v Humennom, ktorý zriadil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ na Svätý a veľký štvrtok 13. apríla 2017. Za prvého humenského vikára vymenoval otca Martina Zlackého, vtedajšieho farára gréckokatolíckej farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom a protopresbytera humenského protopresbyterátu.

Čo sa týka rehoľného života, v archieparchii pôsobia dve mužské rehole – baziliáni a redemptoristi. Aktuálne je spolu v piatich kláštoroch 18 rehoľníkov-kňazov a dvaja rehoľní bratia. V ženských reholiach je 68 rehoľných sestier z rádu baziliánok, kongregácie služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie a kontemplatívnych redemptoristiek.

Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku má v súčasnosti 65 seminaristov (nielen v seminári, ale aj na štúdiách v zahraničí, na pastoračnej praxi…), z toho Prešovská archieparchia 35 seminaristov. V Prešove sa nachádza aj Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, ktorá je zároveň cirkevnou fakultou akreditovanou Kongregáciou pre katolícku výchovu (semináre a študijné inštitúty) a na ktorej študuje 278​ študentov v prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelania, z toho 164 v dennej forme a 114 v externej forme štúdia. V doktorandskom štúdiu je 30 študentov, z toho 3 v dennej forme a 27 v externej forme štúdia. Pedagogický zbor tvorí 5 profesorov, 8 docentov a 6 odborných asistentov s titulom PhD.

V Prešove sídli aj redakcia periodika SLOVO, ktorý je oficiálnym časopisom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a vychádza ako plnofarebný dvojtýždenník už viac ako 50 rokov. V septembri 2021, tesne pred návštevou Svätého Otca Františka v Prešove vyšlo jubilejné 1000. číslo časopisu.

V Prešove má svoje sídlo aj Gréckokatolícka charita, ktorá intenzívne pomáha nielen v metropole Šariša, ale aj na iných miestach ľuďom, ktorí sú v núdzi. Okrem mnohých projektov bola v roku 2018 zriadená prvá farská charita v Okružnej neďaleko Prešova. Následne v priebehu ďalších dvoch rokov pribudli farské charity v Prešove na sídliskách Sekčov a Sídlisku 3 a vo farnostiach v Milpoši a Brusnici. V roku 2021 boli zriadené farské charity v 9 ďalších gréckokatolíckych farnostiach: Vyšný Orlík, Remeniny, Hrabské, Malý Lipník, Stročín, Svetlice, Medzilaborce, Pčoliné a Poprad. Gréckokatolícka charita Prešov v minulom roku oslávila 30. výročie znovuobnovenia svojej činnosti. Pri tejto výnimočnej príležitosti sa 9. júna 2022 uskutoční na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove Konferencia charity 2022.

Aktuálne na archieparchiálnej úrovni sa završuje proces o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu, gréckokatolíckeho rehoľného kňaza, Jána Ivana Mastiliaka CSsR.

Celoročne sú najnavštevovanejšími pútnickými miestami Prešovskej archieparchie bazilika minor Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine a hora Zvir v Litmanovej, ktoré sú duchovným putom zviazané s bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. Prešovská archieparchia má okrem toho niekoľko ďalších navštevovaných pútnických miest, medzi ktoré patrí aj pútnické miesto v Krásnom Brode, z ktorého ikona Presvätej Bohorodičky bola súčasťou modlitieb a duchovného života počas Jubilejného roka 2018. Slovenská pošta pri príležitosti 200. výročia od vzniku Prešovského biskupstva vydala v edičnom ráde Umenie poštovú známku, ktorej motív tvorila práve ikona z Krásneho Brodu.

V archieparchii intenzívne pôsobia 4 pastoračné centrá – pre mládež v Juskovej Voli, pre stredoškolákov a vysokoškolákov v Prešove, pre rodiny na Sigorde a pre Rómov v Čičave. Od roku 2017 aj tri rómske misie v okresoch Vranov nad Topľou, Bardejov a Stará Ľubovňa. Počas posledných dvoch rokov sa intenzívne rozvinula práca na ďalšom pastoračnom centre pre Rómov, ktoré sídli na Sigorde neďaleko Prešova. V pastorácii Rómov aktívne pôsobí sedem kňazov.

V archieparchii pôsobí 10 škôl a školských zariadení. Od roku 2017 začala vysielať gréckokatolícka televízia Logos. Ponúka online priame prenosy z katedrálneho chrámu a pútnických miest, ktoré sú na dennej báze zaradené aj do vysielania regionálnej televízie TV Zemplín. Logos TV pripravuje Gréckokatolícky magazín, ktorý mapuje dianie v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Katedrálny chrám v Prešove je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Popri relikvii Svätého Kristovho kríža sú v katedrále k úcte vystavené aj relikvie sv. Jána Krstiteľa, sv. prvomučeníka Štefana a viacerých iných svätých. V bočných kaplnkách sú to relikvie blahoslavených gréckokatolíckych biskupov mučeníkov Pavla Petra Gojdiča OSBM a Vasiľa Hopka a v lodi chrámu aj verná kópia Turínskeho plátna. Túto katedrálu v roku 1995 navštívil sv. Ján Pavol II.

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ okrem toho, že je predsedom Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku, ako hlava tejto cirkvi je aj stálym členom Synody biskupov v Ríme a členom Kongregácie pre východné cirkvi. V rámci KBS je predsedom Environmentálnej subkomisie.

Michal Pavlišinovič