Skip to content
Menu
Menu

Žiaci ZŠ Československej armády sa učia v špecializovaných učebniach

Mesto Prešov vďaka podpore Európskej únie postupne skvalitňuje vyučovací proces v základných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Žiakom a učiteľom v ZŠ Československej armády už robia radosť nové špecializované učebne.

V nových špecializovaných učebniach sa žiakom uľahčí získavanie praktických zručností v technických a prírodovedných predmetoch. Počas výučby v nových odborných učebniach budú mať žiaci možnosť pochopiť teóriu v praxi, prejsť od abstraktného myslenia ku konkrétnemu, lepšie pochopiť učebnú látku, pojmy, súvislosti a prepojenia s praxou.

V rámci projektu bola zrevitalizovaná technická učebňa, zriadené prírodovedné laboratórium chémie a zrealizované boli aj nevyhnutné stavebné úpravy.

V učebni techniky a prírodovednom laboratóriu chémie nájdu žiaci všetko potrebné na upevnenie si vedomostí v praxi. Súčasťou učební sú univerzálne meracie prístroje, spájkovačky, digitálna váha, sada laboratórnych prístrojov a zariadení, sada laboratórneho skla a pomôcok, dielenské náradie s príslušenstvom a iné.

V učebni techniky nechýbajú ani kovové skrine na odkladanie náradia, špeciálne upravené pracovné stoly pre žiakov na obrábanie kovu a dreva, stoličky a náradie. V prírodovednom laboratóriu chémie je vyhradené aj laboratórne pracovisko pre učiteľa a pribudla bezpečnostná skriňa na uskladnenie chemických látok.

V rámci nevyhnutných stavebných úprav boli vymenené interiérové dvere, svietidlá, elektrické zásuvky a vypínače, keramické obklady, vodovodné batérie a pribudli aj nové podlahy.

Zhotoviteľom stavby je Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB. Celkový rozpočet projektu je 58 656,14 €. Poskytnutá výška NFP je 56 994,91 EUR (z toho podpora z fondu EÚ je vo výške 50 955,44 EUR). Mesto Prešov sa na výstavbe učební podieľalo 5% spolufinancovaním. Z vlastných zdrojov tak uhradí 2 999,57 EUR.

V najbližších týždňoch budú odovzdané do užívania špecializované učebne na ďalších 5 prešovských základných školách – ZŠ Bajkalská, ZŠ M. Nešpora, ZŠ Važecká, ZŠ Šmeralova a ZŠ Májové námestie. Okrem 2 dokončených učební na ZŠ Čsl. armády tak bude obnovených ďalších 12 špecializovaných učební.

Zdroj: presov.sk