Skip to content
Menu
Menu

Úroku z omeškania sa vyhnete, ak priznáte príjem z predaja nehnuteľnosti do konca februára 2022

(pv) – Fyzické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na podnikanie, majú do konca februára 2022 čas na to, aby podali riadne alebo dodatočné daňové priznanie za obdobie kalendárnych rokov 2016 až 2020 k dani z príjmov z predaja či prevodu vlastníctva nehnuteľností. Finančná správa upustí od uloženia sankcie za oneskorené zaplatenie dane alebo podanie daňového priznania.

Do konca februára 2022 musia fyzické osoby nepodnikatelia priznať príjem a zaplatiť daň z príjmov z predaja alebo prevodu nehnuteľnosti počas rokov 2016 až 2020, ak sa chcú vyhnúť pokutám za oneskorené zaplatenie dane alebo oneskorené podanie daňového priznania. Od vyrubenia úroku z omeškania upustí finančná správa v prípade, ak si daňovník splní povinnosť v období do 28. februára 2022 alebo dovtedy dostane odklad platenia dane či splátkový kalendár.

Daňové priznanie môžu daňovníci podať osobne na príslušnom daňovom úrade,
poštou na ľubovoľnej pobočke alebo elektronicky, ak majú vytvorený autorizovaný prístup na portál finančnej správy. E-formulár je zverejnený na stránke https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov.

Finančná správa upozorňuje, že v určitých prípadoch môže byť príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti oslobodený od dane. Vtedy nevzniká povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Týka sa to týchto prípadov:
• ak ste nehnuteľnosť vlastnili viac ako 5 rokov a nemali ste ju zaradenú v obchodnom majetku,
• zdedili ste ju po priamom predkovi alebo potomkovi (rodičoch, starých rodičoch alebo po niektorom z manželov, a pod. ) a dohromady ste ju vlastnili aspoň 5 rokov,
• darovali ste ju a nedosiahli ste žiadny príjem z prevodu vlastníctva,
• nehnuteľnosť bola zaradená v obchodnom majetku, ale od jej vyradenia už uplynulo viac ako 5 rokov,
• predali ste nehnuteľnosť vydanú vám ako oprávnenej osobe podľa reštitučných zákonov alebo zahrnutú do konkurznej podstaty,
• daň ste už zaplatili, ale príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti ste zaradili pod príjem z podnikateľskej činnosti.

Finančnej správe sa doposiaľ podarilo priniesť do štátneho rozpočtu 2,5 milióna eur, keď 13 tisíc daňovníkom rozposlala upozorňujúce listy, aby podali daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľností a daň zaplatili. Z toho približne 1,8 milióna eur sa podarilo získať od daňovníkov, ktorí po doručení listu dodatočne podali daňové priznanie.

Zvyšných 700 tisíc eur finančná správa eviduje od tých, ktorí už vďaka listovej akcii mali vedomie o tejto povinnosti a podali daňové priznanie za rok 2020. Stále však zostalo približne 9 tisíc daňovníkov, ktorí príjem nepriznali. Ak tak urobia do konca februára, na úrokoch sa im odpustí spolu približne 500 tisíc eur.

Ilistracne foto: profimedia