Skip to content
Menu
Menu

V Bruseli sa rokuje o spravodlivej minimálnej mzde

(pv) – Komisia dnes otvára druhú fázu konzultácií s európskymi odborovými a zamestnávateľskými organizáciami o tom, ako zabezpečiť spravodlivé minimálne mzdy pre všetkých pracovníkov v Európskej únii. Táto fáza nadväzuje na prvé kolo konzultácií, ktoré prebiehalo od 14. januára do 25. februára 2020 a v ktorom Komisia dostala odpovede od 23 sociálnych partnerov pôsobiacich na úrovni EÚ. Na základe doručených odpovedí Komisia dospela k záveru, že sú potrebné ďalšie opatrenia na úrovni Únie.

Znižovanie rastúcej mzdovej nerovnosti a chudoby zamestnaných osôb bolo aj doteraz jednou z priorít Komisie predsedníčky von der Leyenovej, ale nedávne udalosti ešte prehĺbili potrebu, aby EÚ v tomto smere konala.

Dôstojný život a pomoc zraniteľným

EÚ osobitne zasiahla pandémia koronavírusu, ktorá má negatívny dosah na hospodárstva členských štátov, podniky a príjmy pracovníkov a ich rodiny. Zabezpečenie toho, aby všetci pracovníci v EÚ mali dôstojný život, je zásadne dôležité pre oživenie hospodárstva, ako aj pre budovanie spravodlivých a odolných hospodárstiev, pričom minimálne mzdy v tomto kontexte zohrávajú dôležitú úlohu. Sú relevantné tak v krajinách, ktoré sa opierajú výlučne o kolektívne dohodnuté spodné hranice miezd, ako aj v krajinách so zákonnou minimálnou mzdou.

Ak je minimálna mzda výsledkom náležitých rokovaní so sociálnymi partnermi, dodržiava sa a pravidelne aktualizuje, môže:

  • poskytnúť zraniteľným pracovníkom finančnú rezervu, ak sa ocitnú v ťažkostiach,
  • viac motivovať k práci, a tým zvyšovať produktivitu,
  • znížiť mzdové nerovnosti v spoločnosti,
  • zvýšiť domáci dopyt a odolnosť hospodárstva,
  • pomôcť pri odstraňovaní rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.

Ak má mzda primeranú úroveň a zohľadňuje hospodársku situáciu, pomáha zraniteľným pracovníkom a prispieva k zachovaniu zamestnanosti aj konkurencieschopnosti podnikov.

Minimálna mzda nebude jednotná

Cieľom Komisie nie je stanoviť jednotnú európsku minimálnu mzdu ani harmonizovať systémy jej stanovovania. Akékoľvek možné opatrenie by sa uplatňovalo rozdielne v závislosti od systémov a tradícií stanovovania minimálnej mzdy členského štátu pri plnom rešpektovaní vnútroštátnych právomocí a zmluvnej slobody sociálnych partnerov.

V druhej fáze konzultácií sa predostierajú možné kroky EÚ zamerané na to, aby mali minimálne mzdy primeranú úroveň a chránili všetkých pracovníkov. Rozhodujúcu úlohu zohráva kolektívne vyjednávanie, ako to zdôraznili odpovede sociálnych partnerov v prvom kole. Táto iniciatíva EÚ by preto mala zabezpečiť, aby:

  • dobre fungovalo kolektívne vyjednávanie v oblasti stanovovania miezd,
  • vnútroštátne rámce umožňovali stanoviť a pravidelne aktualizovať zákonné minimálne mzdy podľa jasných a stabilných kritérií,
  • sociálni partneri boli fakticky zapojení do stanovovania zákonnej minimálnej mzdy v záujme jej primeranosti,
  • sa odchýlky a výnimky v minimálnych mzdách odstránili alebo obmedzili,
  • sa vnútroštátne minimálne mzdové rámce účinne dodržiavali a uplatňovali sa monitorovacie mechanizmy.

Odpovede na otázky v rámci konzultácie od sociálnych partnerov Komisia uvíta do 4. septembra 2020. Na mieste je aj úvaha o tom, aký druh nástroja by bol najvhodnejší. Komisia zvažuje legislatívne aj nelegislatívne nástroje, konkrétne smernicu v oblasti pracovných podmienok či odporúčanie Rady.

Vzhľadom na súčasné okolnosti týkajúce sa pandémie koronavírusu a s cieľom poskytnúť sociálnym partnerom dostatok času na predloženie odpovedí konzultácia bude trvať dlhšie než tie predchádzajúce.

Ďalším krokom po tejto druhej fáze konzultácií sú buď rokovania medzi sociálnymi partnermi s cieľom uzavrieť dohodu podľa článku 155 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ), alebo predloženie návrhu Európskou komisiou.

Vyjadrenia členov kolégia:

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis uviedol: „V snahe o inkluzívnu konjunktúru po kríze spôsobenej koronavírusom chceme zabezpečiť, aby všetkých pracovníkov v EÚ chránila spravodlivá minimálna mzda, ktorá im umožní dôstojne zarobiť bez ohľadu na to, kde pracujú. Sociálni partneri zohrávajú kľúčovú úlohu pri rokovaniach o mzdách na štátnej aj miestnej úrovni a mali by sa zúčastňovať na stanovovaní minimálnych miezd tak v krajinách, ktoré sa opierajú výlučne o kolektívne dohodnuté spodné hranice miezd, ako aj v krajinách so zákonnou minimálnou mzdou.“

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit vyhlásil: „Jeden zo šiestich pracovníkov v EÚ patrí do kategórie zamestnancov s nízkou mzdou a väčšina z nich sú ženy. Títo pracovníci chránili naše komunity a ekonomiky, keď všetko ostatné muselo počkať. Paradoxne práve ich však kríza zasiahne najviac. Úsilie o vypracovanie iniciatívy týkajúcej sa minimálnych miezd v EÚ je základným prvkom našej stratégie obnovy. Každý si zaslúži dôstojnú životnú úroveň.“

Spravodlivá mzda za prácu

Predsedníčka von der Leyenová sa vo svojich politických usmerneniach zaviazala predložiť právny nástroj zameraný na to, aby všetkých pracovníkov v Únii chránila spravodlivá minimálna mzda, ktorá by im umožnila dôstojný život bez ohľadu na to, kde pracujú.

 

Ilustračné foto: mzv.sk