Skip to content
Menu
Menu

ZMOS požaduje prevod pozemkov na výstavbu bytov a sociálnych zariadení  

Združenie miest aobcí Slovenska požaduje pri novele zákona opozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde aopozemkových spoločenstvách, aby bolo samosprávam umožnené získať pozemky štátu pre konkrétnu investičnú výstavbu.

Návrh zákona rozširuje dôvody vykonania pozemkových úprav. Za ďalší z dôvodov zmeny predkladateľ uvádza odstránenie nesúladu zákona o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a súčasnej podoby zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o  pozemkových spoločenstvách, ktoré sa prejavovali v priebehu celého konania o  pozemkových úpravách, od rozporov v povolení alebo nariadení pozemkových úprav, v  posudzovaní obvodu pozemkových úprav, na jednoznačnom určení subjektu poskytujúeho náhradu a pod.

Združenie miest a obcí Slovenska v  tejto súvislosti adresovalo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zásadnú pripomienku, ktorou žiada predkladateľa návrhu umožniť prevod pozemkov pre účely výstavby nájomných bytov a sociálnych zariadení vo vlastníctve obcí a miest.

Podľa ZMOSu touto zmenou tak dokážu samosprávy, ktoré nedisponujú vlastnými pozemkami, získať vzťah k pozemkom na využitie v rámci konkrétnych verejných účelov, s ktorými súvisí riešenie dostupnosti nájomného bývania ako aj podpora výstavby sociálnych zariadení, ktoré sú vzhľadom na demografický vývoj mimoriadne potrebné v každom regióne.

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS