Skip to content
Menu
Menu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu /2

Prečítať článok

Inzercia – Správca konkurznej podstaty úpadcu INOVEC, spol. s r.o. Vranov nad Topľou, Čemernianska 90, Vranov nad Topľou 093 03, IČO: 36 452 963, Ing. Dagmar Prividi, so sídlom Hlavná 25, 040 01 Košice, v súlade so schváleným plánom speňaženia v konkurznom konaní sp. zn. 7K/42/2005

  • ponúka speňaženie konkurznej podstaty dlžníka, a to predajom mimo dražby podľa § 27 ods. 10 písm. c) ZKV, a to nehnuteľnosti, ktoré sú zapísané na LV č. 626, 521 a 504 k.ú. Skrabské, parcely uvedené a popísane v podiele tam uvedenom.

Tento majetok je predmetom speňažovania v 2. kole.

A. Víťazom sa stane ten, kto podľa schváleného plánu speňaženia ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za ponúkané predávané nehnuteľnosti.

B. Správca konkurznej podstaty má právo odmietnuť všetky ponuky, ak nebudú spĺňať podmienky stanovené v predchádzajúcich bodoch, resp. ponúkaná cena bude neprimerane nízka.

C. Schválenie predaja podlieha súhlasu správcu a veriteľa Slovenská konsolidačná a. s..

D. Súhlas súdu bude vyjadrený opatrením súdu na predaj majetku.

E. Záujemcovia svoje ponuky doručia písomne najneskôr do 15 dní od zverejnenia v obchodnom vestníku, v celoštátnom regionálnom denníku a vývezkov na obecnom úrade v mieste, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú. Lehota sa považuje za ukončenú nasledujúcim dňom, uplynutím 15 dňa, a to do podateľne Krajského súdu v Košiciach v obálke označenej slovom ,,Konkurz 7K/42/2005“ s poznámkou ,,NEOTVÁRAŤ“ a predložia tieto doklady:
1) Originál nie starší ako 1 mesiac výpisu zo ŽR alebo OR;
2) pri FO kópiu rodného listu;
3) návrh kúpnej ceny podpísaný štatutárnym zástupcom, resp. záujemcom o kúpu;
4) doklad o zaplatení kúpnej ceny vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny – táto kúpna cena musí byť zložená na účet správcu
IBAN: SK3902000000003886614354, v lehote stanovenej na predkladanie ponúk.

F. Správca konkurznej podstaty oznámi výsledok predložených ponúk záujemcom v lehote do 15 dní od otvorenia obálok na Krajskom súde v Košiciach. Neúspešným záujemcom zložené finančné prostriedky budú v tejto lehote vrátené.

Ing. Dagmar Prividi, PhD.
správca konkurznej podstaty