Skip to content
Menu
Menu

Po skutočnej karanténe – do virtuálnej reality

Prečítať článok

Postupne sme si začali zvykať na životné podmienky, ktoré pre nás pandémia pripravila. Po celú dobu izolovanosti sme však stále žili v nádeji, že to nebude navždy, a čoskoro sa stretneme s našimi priateľmi, kedykoľvek budeme chcieť a kdekoľvek chceme.

Čakáme na farmaceutické kampane zamerané na účinné lieky na liečbu vírusu, ktorý spôsobil globálnu pandémiu, pripravené obetovať svoju slobodu a pohodu, aby obmedzili jeho šírenie. Sme presvedčení, že život by sa mal vrátiť do počiatočnej predkaranténnej fázy svojho priebehu.

Je to však každému jasné? A predovšetkým, v prípade pokročilých kampaní, ktoré vlastnia pokročilé technológie, technológií, ktoré určujú vektory rozvoja civilizácie?
Kampaň Facebook nedávno uverejnila článok a koncept videa o tom, ako môže vyzerať vzdialená práca v budúcnosti.

Dynamický virtuálny pracovný priestor je teda postavený na prítomnosti používateľa v sociálnych sieťach. Gadgety budúcej generácie poskytnú ľuďom nekonečné pracovné priestory, prispôsobené virtuálne pracovné obrazovky, tabule a ďalšie vizualizačné nástroje. Umožní vám to viesť stretnutia, ako keby ste boli vy a kolegovia priamo v kancelárii.

Viacero pracovných obrazoviek vám umožní kedykoľvek prepínať medzi skutočným a virtuálnym svetom. Na takomto pracovisku môže partner komunikovať pomocou gest a bežnejším spôsobom pomocou klávesnice a myši. Vo virtuálnom pracovnom priestore môžu kolegovia komunikovať pomocou svojich avatarov: budú presne vyjadrovať výrazy tváre.

Nebudete cítiť potrebu, ani dôvod odísť z domu, komunikovať s ostatnými ľuďmi, s výnimkou najbližšieho kruhu vašej rodiny, učiť sa novinky s výnimkou médií.
Možno by sme sa mali pripraviť na novú trvalú «pandémiu» spôsobenú „vírusom“ virtuality a úplnej kontroly?

ser


Pre národnostné menšiny

После реального карантина – в виртуальную реальность

Мы постепенно стали привыкать к тем условиям жизни, которые нам уготовила пандемия. Однако, все это время прибывания в самоизоляции мы все-таки жили надеждой, что это не навсегда, и скоро мы снова встретимся со своими друзьями когда хотим и где хотим.

Мы ждем от ведущих фармацевтических кампаний эффективных лекарств для лечения вируса, который вызвал всемирную пандемию, готовы жертвовать своей свободой и благополучием для ограничения его распространения. Мы верим, что жизнь должна вернуться на первоначальную, до-карантинную стадию своего протекания.
Но так ли это однозначно для всех? И в первую очередь, для передовых кампаний которые владеют передовыми технологиями, технологиями, задающими векторы развития цивилизации?
Недавно кампания Facebook опубликовала статью и видеоконцепт про то, как в будущем может выглядеть отдаленная работа.
Так, динамичное виртуальное рабочее пространство построено на присутствии пользователя в социальных сетях. гаджеты следующего поколения обеспечат людям бесконечные рабочие пространства, с настроенными виртуальными рабочими экранами, досками, и другими инструментами для визуализации. Это даст возможность проводить совещания как будто вы и коллеги непосредственно присутствуете в офисе.
Множественные рабочие экраны дадут возможность переключаться между реальным и виртуальным миром в любое время. На таком рабочем месте собеседник может общаться как жестами, так и более обычным способом с помощью клавиатуры и мыши.
В виртуальном рабочем пространстве коллеги могут общаться с помощью своих аватаров: они будут точно передавать выражение лица.
Не будет надобности и возможности выходить из дома, общаться с другими людьми кроме самого тесного круга своей семьи, узнавать новости кроме как из средств массовой информации.
Так может мы должны готовиться к новой постоянной «пандемии», вызванной «вирусом» виртуальности и тотального контроля?

Ser

Ilustračné foto: pravda.if.ua