Skip to content
Menu
Menu

18.– 19. storočie v zbierkach Šarišskej galérie

Na letnú sezónu Šarišská galérie v Prešove pripravila výstavu 18. – 19. storočie, ktorá prezentuje výber najkvalitnejších diel zo svojho zbierkového fondu. Divákom bola sprístupnená 16. júla. Záujemcovia sa tu môžu ponoriť do vývinu umenia od 18. storočia až po „dlhé“ 19. storočie, ktoré je približne vymedzené rokmi 1780 – 1920.

Obdobie 18. storočia je na rozdiel od búrlivého 17. storočia poznačeného vojnami, okupáciami, plienením, protireformáciami a stavovskými povstaniami proti absolutizmu habsburského dvora bohatšie na umelecké stvárnenia.

V 18. storočí prevažuje sakrálna tvorba

Následná výstavba a prestavba kostolov vytvorila priestor pre umelcov zabezpečujúcich maliarsku a sochársku výzdobu. Rovnako ako v celej strednej Európe aj v našej proveniencii vznikali v období baroka  mnohé pozoruhodné diela, ktoré završujú výzdobu profánnych i sakrálnych stavieb.

Diela z tohto obdobia sú prevažne sakrálneho charakteru o čom svedčia prezentované drevorezby a ikony z našich zbierok. (Resurrexit I., po r. 1750, Immaculata,1730 – 1740; Kalvária, 18. stor.) Spočiatku hlavným objednávateľom umenia bola najmä cirkev, rehole, šľachta, aristokracia, no postupne sa potreba duchovne a umelecky obohatiť rozšírila medzi ostatné spoločenské vrstvy.

A tak sa okrem portrétov šľachtických rodín objavujú aj zátišia, mytologické, alegorické témy, obrazy krajiny ako samostatnej témy a obrazy so zvieracou tematikou. „Nové impulzy do aktivizujúceho sa domáceho výtvarného života, poznamenaného vývinovými zákonitosťami kultúry vyvíjajúcej sa v mnohonárodnostnom štátnom útvare, vnáša až nasledujúce storočie. V jeho nových spoločenských súradniciach umenie dostáva nové funkcie a nastáva aj nová umelecká situácia.“ (Petrová-Pleskotová, 1983).

Antický princíp napodobňovania

Vývoj maliarstva strednej Európy v 19. storočí bol na rozdiel od architektúry menej dramatický. Pokiaľ ide o slovenské výtvarné umenie má význam z hľadiska hľadania vlastnej národnej kultúry zakorenenej už v 18. storočí.

Umelci sa v našom prostredí snažili uplatniť vlastný umelecký prejav, ktorý bol pod národnostným a sociálnym útlakom. Samotné umenie 19. storočia, ako epocha predchádzajúca moderne, v sebe obsahuje „antický princíp napodobňovania – mimesis.“ (Ridilla, 2012). V samotnom procese vývoja umenia  19. storočia možno pozorovať množstvo umeleckých prúdov ako empír, biedermeier, romantizmus, realizmus, akademizmus, naturalizmus, symbolizmus.

Diváci tu majú možnosť vidieť diela od umelcov ako L. Medňanský, J. Bencúr, M. Jordán, J. Zmij-Miklošík, T. Mousson, E. Szepesi-Kuszka a i. Medzi vystavené klenoty z našich zbierok patria diela od významných umelcov Jána Rombauera a Maxa Kurtha, ktorí boli súčasťou výtvarného umenia na Slovensku a mali obrovský prínos pre umelecký život v meste Prešov. Ich diela patria k neoddeliteľnej súčasti zbierok našej galérie a preto je im venovaný väčší priestor.

Výstava je koncipovaná v duchu žánrovej rôznorodosti a ponúka divákom 96 vystavených diel zahŕňajúcich portréty, krajinomaľbu, mytologické a alegorické diela a významné miesto tu má aj sakrálna tvorba. Verejnosti bola sprístupnená 16. Júla 2020.

 

Mgr. Alžbeta Malíková
Foto: J. Németh