Skip to content
Menu
Menu

Krajské múzeum vydalo publikáciu Rómsky svet cez objektív Jozefa Kolarčíka-Fintického

Zbierkový fond Krajského múzea v Prešove sa pýši vzácnou zbierkou fotografického materiálu najaktívnejšieho zberateľa rómskeho folklóru na východnom Slovensku, a to Jozefa Kolarčíka-Fintického (*1899 – †1961). Záujem o toto etnikum bolo jeho celoživotným zberateľským úsilím a v jeho pozostalosti tvorí samostatnú časť.

Z jeho pozostalosti sa do múzea dostali negatívy, ktoré dokumentujú život Rómov v prvej polovici 20. storočia. Takto sa dochovalo vizuálne svedectvo o spôsobe života a tradičných remeslách tohto etnika. Fotografie, ktoré sú priamym svedectvom doby a dokumentujú minulosť sa stali základným pilierom projektu Rómsky svet cez objektív Jozefa Kolarčíka-Fintického č. 21-521-01664, ktorý z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia. Výsledkom projektu sa stala obrazovo-reprezentačná publikácia Rómsky svet cez objektív Jozefa Kolarčíka-Fintického.

Vydanie reprezentatívnej publikácie je výsledkom práce kolektívu pod vedením riaditeľa Krajského múzea v Prešove, PhDr. Ľuboša Olejníka, PhD., zároveň aj zodpovedným redaktorom publikácie. Zostavovateľom publikácie je etnologička Krajského múzea v Prešove, Mgr. Zuzana Andrejová, PhD. Prípravu fotografickej zložky publikácie zabezpečila fotodokumentátorka múzea, Dana Kačmárová.

Súčasťou publikácie je aj textová časť, ktorá je vyhotovená v troch jazykových mutáciách – slovenčine, angličtine a rómskom jazyku. Jazykovú korektúru textovej časti v slovenskom jazyku zabezpečila Daniela Peleščáková, dokumentátorka organizačnej jednotky Krajského múzea v Prešove, sídliacej v  Hanušovciach nad Topľou. Preklad do anglického jazyka zabezpečila Jazyková škola TARGET z Popradu.  Texty do rómskeho jazyka preložila Erika Godlová /občianske združenie JEKHETANE-Spolu/ z Prešova.

Publikáciu recenzovali Mgr. Jana Koltonová, etnologička Stredoslovenského múzea Banská Bystrica, v tomto čase na rodičovskej dovolenke. Druhým recenzentom bol Mgr. Roman Čonka, vedúci odborného pracoviska Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Obrazovo-reprezentačnú publikáciu Rómsky svet cez objektív Jozefa Kolarčíka-Fintického graficky spracoval Mgr. Peter Kušnír.

Naše poďakovanie patrí Fondu na podporu umenia za finančnú podporu, Prešovskému samosprávnemu kraju a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zostavení tejto publikácie ďakujeme, a veríme, že publikácia bude prínosom na poli historickom, umeleckom i kultúrnom.

Publikáciu Rómsky svet cez objektív Jozefa Kolarčíka-Fintického si záujemcovia môžu zakúpiť v Rákociho paláci sídle Krajského múzea v Prešove na Hlavnej 86, Prešov.

Mgr. Zuzana Andrejová, PhD.
etnologička Krajského múzea v Prešove

Foto: Nikoleta Krupská