Skip to content
Menu
Menu

Šarišská galéria vystavuje výnimočný súbor sochárskej zbierky

Prečítať článok

Výstavný projekt Socha – plastika – objekt, ktorým Šarišská galéria v Prešove uzatvorila program prezentácií a výtvarných prehliadok pripravených pre verejnosť na rok 2020, je reprezentatívnou ukážkou tvorby sochárov, rezbárov, keramikárov i výtvarníkov (venujúcich sa o. i.  plastike či objektom) zvučných mien, nielen regionálneho, ale i celoslovenského významu najmä 2. pol. 20. storočia, zastúpených v zbierkovom fonde galérie.

Koncepcia výstavy, ktorou sa kurátori pokúšajú divákovi predstaviť formálnu i obsahovú pestrosť vystavených diel, sa dá zakaždým zvoliť inak. S dôrazom na tému, umelecký žáner, výtvarné tendencie a pod. Prvotnú myšlienku pri vzniku projektu Socha – plastika – objekt podnietil fakt dlhoročnej absencie komplexnejšej prehliadky sochárskych diel zo zbierkového fondu galérie. Výnimkou je výstava konaná na prelome rokov 2016/17, Sochárstvo 20. storočia zo zbierok ŠG, ktorá vyplnila isté „sochárske vákuum“, a zamerala sa na prezentáciu „najatraktívnejších sochárskych diel zo zbierok ŠG v rámci jednej výstavy“ (J. Ridilla).

Druhým zohľadňujúcim aspektom v rozhodovaní o podpore tohto výstavného projektu bolo vytvorenie istej kontinuity a následne i tradície konania sochárskych prehliadok v priestoroch galérie no a v neposlednom rade i predstava priblížiť bohatú sochársku zbierku galérie novým, edukatívnym a súčasne reprezentatívnym spôsobom. Výsledná koncepcia výstavy predstavuje cielený výber kolekcie sôch, plastík, objektov či kresieb všetkých autorov, od akademických sochárov až po insitných rezbárov, ktorých diela tvoria neodmysliteľnú súčasť rokmi budovaného zbierkového fondu galérie.

Bardi slovenského sochárstva

Výtvarné videnie jednotlivých vystavujúcich autorov, prepojené s ich sochárskym majstrovstvom cítenia hmoty a priestoru sa tu v bezprostrednom slede pretavuje do sochárskych výtvorov, sôch, plastík i objektov z kameňa, dreva, bronzu, plechu, hliny a sadry.

Medzi štyrmi desiatkami vystavujúcich autorov nechýbajú mená tých, ktorých môžeme považovať za bardov slovenského sochárstva 20. storočia ako R. Uher, J. Kulich, A. Trizuljak, O. Čičátka, L. Korkoš, V. Löffler, F. Gibala, J. Bartusz a i., no a samozrejme aj mená nemenej známych prešovských výtvarných osobností ako F. Patočka, J. Machaj, M. Suchý, D. Pončák, P. Šarišský,  J. Antal alebo generačne mladších rodákov J. Hobor, T. Klíma, J. Zelinka a S. Capek. Istým doplnkom k vystaveným dielam a alternatívou za klasické popisné štítky sú informatívne sprievodné brožúry, v ktorých návštevníci nájdu základné údaje o vystavujúcich autoroch spolu s ich personálnymi fotografiami.

Žena a socha

Samostatnú kategóriu v rámci prezentovaného výstavného projektu, tvorí komorný, ale o to vzácnejší súbor plastík a sôch, ktorým „vdýchli život“ ženy – sochárky. I keď v rámci  slovenského, prípadne československého či svetového výtvarného umenia fenomén ženy – sochárky nie je až tak ojedinelý, predsa sa v porovnaní s mužským opozitom javí skôr ako výnimočný alebo skromnejší. Zastúpenie na výstave našli diela V. Witzovej, D. Rosůlkovej, L. Čepkovej, E. Maxonovej, G. Gáspárovej- Illešovej, J. Šickovej – Fabrici, ale i pre Prešovčanov známej keramikárky J. Kirczovej.

Podrobnejší prehľad z histórie umenia venujúci sa i téme Žena a Socha, zaujímavosti zo života a tvorby jednotlivých autoriek, ale i ich autentické výpovede, návštevníkom ponúkajú sprievodné texty, ktoré mnohým možno prezradia aj odpovede na otázky prečo si vybrali ako formu výtvarného prejavu práve sochárstvo.

Životný príbeh a tým aj sochárske dielo väčšiny prezentovaných autorov sa už definitívne uzavrel, no ich umelecký odkaz tu ostáva zachovaný naďalej pre nás najmä prostredníctvom nespočetných komorných diel nachádzajúcich sa práve v depozitároch zbierkotvorných inštitúcií na Slovensku, v súkromných majetkoch či v podobe jedinečných monumentov, ktoré sú súčasťou verejného priestoru: mestských parkov, sídlisk, exteriérov či interiérov administratívnych a kultúrnych objektov atď.

Hold umelcom

Výstavou Socha – plastika – objekt sa jej kurátori pokúsili zároveň vzdať hold a prejaviť uznanie nielen samotným tvorcom a sochárskemu umeniu ako umeleckej disciplíne, ale aj svojím predchodcom, kolegom, vďaka ktorých dlhoročnému, systematickému úsiliu, odbornému výskumu i cieľavedomému získavaniu nových akvizícií formou nákupov, dedikácií či administratívnych prevodov, sa podarilo vytvoriť tento umelecky výnimočný a hodnotný súbor sochárskej zbierky na Slovensku a tým aj potvrdiť poslanie a význam potreby existencie zbierkotvorných inštitúcií.

Výstava potrvá do 14. 02. 2021, no vzhľadom k terajšej situácii si ju priaznivci výtvarného umenia môžu pozrieť aj formou virtuálnej prehliadky, ktorú spustila galéria na svojej webovej stránke.

Text: Mgr. A. Derfiňáková
Foto: Mgr. J. Németh