Skip to content
Menu
Menu

Štátna vedecká knižnica v Prešove otvorí novú čitáreň

Prečítať článok

(pv) – Štátna vedecká knižnica v Prešove rozširuje portfólio poskytovaných služieb, pričom už 01. 03. 2021 v rámci Týždňa slovenských knižníc 2021 plánuje sprístupniť novovybudovanú čitáreň v zrekonštruovaných priestoroch knižnice na Hlavnej 99.

 „Otvorenie pre verejnosť bude v súlade s platnými uzneseniami vlády SR, vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR a dokumentom COVID AUTOMAT Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19), platnými k uvedenému dátumu. Zároveň vás včas upozorníme na všetky dôležité opatrenia, ktoré budeme musieť navzájom dodržiavať,“ uviedla zástupkyňa riaditeľky a vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb V. Ferková.

V novej a modernej čitárni budú mať registrovaní používatelia prístup k odborným aj voľnočasovým periodikám aktuálneho ročníka, k mnohým titulom domácich i zahraničných periodík a k voľne prístupným periodikám v elektronickej verzii.

V rámci prezenčných služieb čitárne bude knižnica poskytovať dostupné informácie o knižnično-informačných službách, reprografické služby a možnosť registrácie za 1€ na rok. Novinkou bude prístup do online databázy platných aj zrušených slovenských technických noriem (STN).

Na rekonštrukciu novej čitárne vyčlenila knižnica v roku 2020 celkom 40 675,91 € (vrátane projektovej dokumentácie). Keďže ide o historickú budovu, rekonštrukcia sa uskutočnila so súhlasom a pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

Pôvodná čitáreň na Námestí mládeže v Prešove.

„Rozhodnutie presťahovať čitáreň z Námestia mládeže na Hlavnú 99 úzko súvisí aj s dlhodobo plánovanou rekonštrukciou priestorov 2. nadzemného podlažia oddelenia knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže 1, kde sa pôvodne čitáreň nachádzala,“ spresnila V. Ferková.

Svojich používateľov, ktorí navštevujú priestory požičovne a študovní, knižnica pripravuje na obmedzenia ich prevádzky už od 27. januára 2021 zverejnením oznamov na webovej stránke a v priestoroch knižnice.

Vedúca oddelenia V. Ferková k otvoreniu čitárne a plánovaným rekonštrukčným prácam dodala: „Vážení používatelia, veríme, že so službami novej čitárne budete spokojní a naďalej nám zachováte svoju priazeň. Ďakujeme Vám za pochopenie pri dodržiavaní obmedzení počas nasledujúcej rekonštrukcie a tešíme spolu s Vami na sprístupnenie ďalších zrekonštruovaných priestorov, o ktorom vás budeme včas informovať.“

Foto: archív Štátnej vedeckej knižnice v Prešove