Skip to content
Menu
Menu

Videli ste už obnovenú erbovú sálu vo Finticiach?

Jedinečný komplex kaštieľa s areálom, obnovovaný postupne (sýpka, kostol, kaštieľ…) má teraz komornú reprezentačnú sálu, ktorá prešla v priebehu rokov 2018 a 2019 komplexnou obnovou a reštaurovaním. Výsledky reštaurátorského výskumu dali základ reštaurátorskému postupu a určili aj najhodnotnejší neorenesančný výraz z r. 1867 s maliarskou a štukovou výzdobou, a tým bol daný konečný výraz prezentácie Erbovej sály. 

Neorenesančnú úpravu Erbovej sály sa podarilo zadatovať  počas reštaurátorského výskumu a spracovávania reštaurátorskej dokumentácie na základe archívneho dokumentu, ktorý získali autori v dessewffyovských archívoch v Budapešti. Podľa neho výmaľbu miestnosti objednal v r. 1867 gróf František Dessewffy u košického maliara kostolných interiérov Mórica Horowitza. Okrem výzdoby Erbovej sály sa mu v okolí pripisuje i výmaľba historickej budovy Divadla Jonáša Záborského v Prešove a vitráže spolu s nástennými maľbami v interiéri neogotickej synagógy v Košiciach. Móric Horowitz bol strýkom neskôr slávnejšieho maliara európskeho významu Leopolda Horowitza.

Neodborný reštaurátorský zásah obnovili

Počas reštaurátorských prác boli odstránené nevhodné sekundárne zásahy z 2. pol. 20. stor. realizované počas vtedajšej elektrifikácie objektu a tiež boli eliminované v najväčšej možnej miere následky neodborného reštaurátorského zásahu z 90-tych rokov 20. stor., kedy boli špachtľami zoškrabané tri sekundárne vrstvy premalieb a následne boli maľby na klenbe miestnosti neodborne dočistené mokrým procesom. V takomto stave ostali až do posledného reštaurovania. Aj napriek ich poškodeniam bola možná ich celková obnova formou rekonštrukcie a retuše, ktorá umožňuje odlíšenie originálu od rekonštruovaných plôch. Reštaurátorský zásah pod garanciou zodpovedného reštaurátora Mgr. art. Petra Koreňa realizoval Martin Vojtko a kol..

V rámci stavebnej obnovy bola upravená susedná miestnosť ako prevádzkové zázemie Erbovej sály, boli obnovené dverné otvory aj s výplňami, bola vyčistená, doplnená a výrazovo zjednotená drevená podlaha. Po komplexnej obnove sa v Erbovej sále zvýšili umelecko-historické, výtvarné i estetické hodnoty ako základný postulát nielen pre užívateľský zámer vlastníka – využitie pre top spoločenské akcie a podujatia v obci Fintice, ale aj pre zabezpečenie prezentácie NKP v zhode s jej pamiatkovými hodnotami.

Text a fotografie:
Ľubica Viničenková
Lenka Megyeši Ďurčeková