Skip to content
Menu
Menu

Poznáme laureátov verejných ocenení mesta Prešov za rok 2023

Prečítať článok

Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Prešove sa opäť nieslo v noblesnej atmosfére oceňovania výnimočných osobností, ktoré si prevzali verejné ocenenia mesta Prešov. Po siedmykrát v histórii mesta boli odovzdané všetky verejné ocenenia – Cena mesta Prešov, Cena primátora mesta, Opálové zrnko a Čestné občianstvo mesta Prešov.  Na Slávnostnom zasadnutí MsZ mesta Prešov v stredu 5. júna 2024 si v historickej sále PKO Prešov prevzali tohtoroční laureáti verejné ocenenia za rok 2023.Medzi vzácnymi hosťami boli aj delegácie z partnerských miest – z ukrajinského mesta Mukačevo a z maďarskej Nyíregyházy, ktoré mesto Prešov poctili svojou návštevou. „Mesto Prešov sa naďalej postupne mení a rozvíja. Snažíme sa formovať ho tak, aby bolo dobrým zázemím pre odborný rast, ale aj pre rozvoj mladých športových i umeleckých talentov. Som rád, že ho môžeme tvoriť spolu s vami. Ďakujem všetkým laureátom, ktorí dnes budú ocenení, za ich mimoriadny prínos pre mesto Prešov a pre celú spoločnosť. Ste našimi vzormi, inšpiráciou a motiváciou robiť veci lepšie,” prihovoril sa hosťom 1. zástupca primátora mesta Prešov Richard Drutarovský. Popoludním hostí sprevádzala moderátorka Veronika Kmetóny Gazdová. Slávnostnú atmosféru podujatia podčiarkol hudobný talent klaviristu Erika Wittnera.CENA MESTA PREŠOV ZA ROK 2023Ide o jedno z najstarších verejných ocenení, ktoré mesto Prešov udeľuje od roku 1996 – spočiatku ako Cenu mesta Prešov za kultúru a od roku 1999 už ako Cenu mesta Prešov. Doteraz bolo ocenených 79 subjektov. 5. júna 2024 si ocenenie prevzali ďalší 4 laureáti, ktorí ocenenie získali za rok 2023.Cena mesta Prešov sa udeľuje fyzickým osobám, právnickým osobám a kolektívom za vynikajúce tvorivé činy a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Výtvarné dielo, ktoré ocenení dostávajú, je dielom sochára Mgr. art. Jaroslava Drotára.Ocenení Cenou mesta Prešov za rok 2023:prof. PhDr. Karol Horák, CSc. – za angažovanosť a vynikajúce tvorivé činy v umeleckej, vedeckej, pedagogickej, publicistickej a výchovnej oblasti ako aj za mimoriadny prínos, prezentáciu a zviditeľňovanie mesta Prešov doma i v zahraničí na základe dlhodobej aktívnej tvorivej a činorodej práce.Mgr. et. Mgr. Iveta Hurná – za vynikajúce výsledky v oblasti kultúry, knihovníctva, vzdelávania, za osobnostný vklad a zanietenosť pre progres regionálneho knihovníctva, reprezentáciu mesta a predovšetkým za vedenie Krajskej knižnice Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove.PhDr. Zora Mihoková – za jej aktívny dlhoročný prínos, odborné a mimoriadne ľudské úsilie pri propagácii mesta Prešov, reprezentáciu a zviditeľnenie mesta Prešov na Slovensku i v zahraničí.Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov – za dlhoročnú prácu v oblasti vzdelávania a výchovy detí a mládeže, za svedomitú a kvalitnú prácu so žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese, za prípravu mladých ľudí do života, za významný podiel na rozvoji prešovského školstva a za reprezentáciu mesta Prešov doma i v zahraničí.OPÁLOVÉ ZRNKO ZA ROK 2023Opálové zrnko mesta Prešov je ocenením pre najúspešnejšie podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Prešov. Jeho účelom je propagovať a oceniť aktivity podnikateľských subjektov v oblasti výroby, obchodu a služieb a podnietiť tým záujem odberateľov a spotrebiteľov o ne, vytvárať pozitívny obraz o podnikateľskom prostredí na území mesta Prešov.Cena Opálové zrnko mesta Prešov sa udeľuje od roku 2003 a doteraz bolo týmto ocenením ocenených 70 podnikateľských subjektov. V roku 2024 bola ocenená spoločnosť SEAK, s.r.o. Prešov, ktorá získala Opálové zrnko za rok 2023 za významný prínos na technologickom trhu, za zavádzanie inovatívnych metód do vývoja a výroby, za prínos v oblasti zamestnanosti, ekonomického rozvoja mesta Prešov a šírenie jeho dobrého mena a prezentáciu doma i v zahraničí.CENA PRIMÁTORA MESTA PREŠOV ZA ROK 2023Cena primátora mesta Prešov je verejným ocenením, ktoré udeľuje primátor mesta Prešov právnickým osobám, fyzickým osobám a kolektívom za mimoriadny prínos a významné výsledky; ktorí v oceňovanom období prispeli k obohateniu ľudského poznania v oblasti školstva, vedy, výskumu a techniky, dosiahli pozoruhodné výsledky v oblasti kultúry, umenia a športu doma alebo v zahraničí, zaslúžili sa o propagáciu a šírenie dobrého mena mesta Prešov doma alebo v zahraničí; s nasadením vlastného života poskytli pomoc pri záchrane ľudského života alebo záchrane značných materiálnych hodnôt.Cena primátora mesta Prešov sa udeľuje od roku 2008 a doteraz je držiteľom tohto ocenenia 124 laureátov. Dnes si Cenu primátora prevzali ďalší traja ocenení:Ing. Radoslav Danilák, PhD. – výnimočný a talentovaný Prešovčan, ktorý svojimi inováciami, príkladnou obetavosťou, tvorbou a veľkým prínosom v oblasti informačných technológií obohatil spoločnosť vo svete.Ing. Alexander Ernst, PhD. – hlavný kontrolór mesta Prešov. Ocenenie získal za dlhoročnú profesionálnu prácu pre mesto Prešov, presadzovanie princípov zákonnosti a hospodárnosti v samospráve, občiansku angažovanosť a výraznú charitatívnu činnosť.Alexander Šurkala – kameraman, ktorý prostredníctvom objektívu kamery prenáša umenie na filmové plátna a vytvára pre divákov nezabudnuteľné audiovizuálne zážitky, za jeho významný a dlhoročný prínos v oblasti kinematografie na Slovensku i v zahraničí a šírenie dobrého mena mesta Prešov na domácej i zahraničnej pôde.ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA PREŠOVČestné občianstvo mesta Prešov je výnimočným a veľmi vzácnym verejným ocenením. Udeľuje sa fyzickým osobám, právnickým osobám a kolektívom, ktoré sa osobitne zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta Prešov, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.V histórii mesta Prešov po roku 1989 bolo Čestné občianstvo udelené 7-krát. K 9 nositeľom tohto významného ocenenia pribudla ďalšia výnimočná osobnosť, legenda slovenskej jazzovej scény, spevák Peter Lipa, za rozvoj a podporu prešovskej hudobnej kultúry, jedinečné a celoživotné hudobné úspechy, prostredníctvom ktorých svojou hudobnou tvorbou a umením reprezentuje svoje rodné mesto, ako významný prameň hudobnej kultúry na Slovensku i na medzinárodnej úrovni.