Skip to content
Menu
Menu

Európsky parlament si volí kvestorov, vo funkcii potvrdil Moniku Beňovú

Poslanci v stredu opätovne zvolili Moniku Beňovú za kvestorku Európskeho parlamentu. Funkčné obdobie kvestorov EP je dva a pol roka.

Poslanci v prvom kole voľby opätovne zvolili za kvestorku Európskeho parlamentu aj Moniku Beňovú (S&D, SK). V predsedníctve Európskeho parlamentu, ktoré pozostáva z predsedníčky EP, štrnástich podpredsedov a piatich kvestorov, tak zasadnú dvaja poslanci zo Slovenska: podpredseda EP Michal Šimečka (RE, SK) a kvestorka EP Monika Beňová (S&D, SK).

Poslankyňa Beňová v tejto súvislosti uviedla: „Je pre mňa veľká česť byť opätovne zvolená. Skutočne si cením a som vďačná za dôveru kolegov. Veľmi milo ma prekvapil vysoký počet hlasov a podpora, tak z našej sociálnodemokratickej frakcie, ale aj z iných frakcií zastúpených v Európskom parlamente.“

„Doposiaľ som ako kvestorka zodpovedala za väčšinu vydaných interných rozhodnutí týkajúcich sa fungovania Európskeho parlamentu z hľadiska ochrany zdravia, bezpečnosti. To súviselo aj so zabezpečením jeho administratívnej prevádzky v čase pandémie,“ dodala novozvolená kvestorka EP.

Rozhodnutie o rozdelení oblastí, za ktoré preberú zodpovednosť jednotliví podpredsedovia a kvestori, bude prijaté na základe diskusií predsedníčky Európskeho parlamentu s členmi Predsedníctva EP.

Výsledky hlasovania v prvom kole voľby

Odovzdané hlasy: 688
Prázdne alebo neplatné hlasovacie hárky: 12
Platné odovzdané hlasy: 676
Absolútna väčšina platných odovzdaných hlasov potrebná na zvolenie: 339

Noví kvestori Európskeho parlamentu zvolení v prvom kole voľby a ich prednostné poradie:

1.          Anne SANDER (EPP, FR): 622 hlasov

2.          Christophe HANSEN (EPP, LU): 576 hlasov

3.          Monika BEŇOVÁ (S&D, SK): 487 hlasov

4.          Fabienne KELLER (RE, FR): 479 hlasov

Nezvolení kandidáti v prvom kole voľby:

·  Karol KARSKI (ECR, PL): 321 hlasov

·  Marcel KOLAJA (Zelení/EFA, CZ): 277 hlasov

Predsedníctvo Európskeho parlamentu v skratke

Predsedníctvo je zodpovedné za bezproblémové fungovanie Európskeho parlamentu. Vypracúva napríklad predbežný návrh rozpočtu Parlamentu a rozhoduje o administratívnych, personálnych a organizačných záležitostiach EP. Právomoci Predsedníctva upravuje článok 25 Rokovacieho poriadku EP.

Podpredsedovia navyše v prípade potreby zastupujú predsedu EP – predsedajú plenárnym zasadnutiam alebo reprezentujú Parlament na rôznych slávnostiach či oficiálnych aktoch (článok 23 Rokovacieho poriadku EP).

Kvestori majú na starosti administratívne a finančné záležitosti, ktoré sa priamo týkajú poslancov (článok 28 Rokovacieho poriadku EP), a sú tiež členmi Predsedníctva EP – avšak iba s poradným hlasom.

Zdroj Európsky parlament