Skip to content
Menu
Menu

MDŽ 2021: Ženy sú v prvej línii v boji s koronavírusom

Prečítať článok

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Európska komisia uverejnila správu o rodovej rovnosti v EÚ za rok 2021, ktorá poukazuje na negatívny vplyv pandémie COVID-19 na ženy. Pandémia prehĺbila nerovnosti medzi ženami a mužmi takmer vo všetkých oblastiach života, a to v Európe, ako aj mimo nej. Prišli sme tak o ťažko vybojované úspechy z minulých rokov.

Rodová rovnosť pritom ešte nikdy nebola tak vysoko na zozname priorít politického programu EÚ a Komisia vynaložila na plnenie  stratégie rodovej rovnosti spred roka obrovské úsilie. Komisia dnes začala prevádzku portálu na monitorovanie stratégie v oblasti rodovej rovnosti, cez ktorý sa bude dať lepšie monitorovať a sledovať pokrok v každom z 27 členských štátov.

Nárast domáceho násilia

Členské štáty zaznamenali počas pandémie prudký nárast domáceho násilia: Napríklad vo Francúzsku bolo počas prvého týždňa obmedzenia pohybu nahlásených o 32 % viac prípadov domáceho násilia a Írsko zaznamenalo päťnásobný nárast príkazov na zásah proti domácemu násiliu a španielske orgány oznámili, že počas prvých dvoch týždňov obmedzenia pohybu sa počet volaní zvýšil o 18 %.

Väčšina žien je v  prvej línii

Ženy stoja v prvej línii boja proti celosvetovej pandémii: tvoria 76 % pracovníkov v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti a 86 % pracovníkov v službách osobnej zdravotnej starostlivosti. S príchodom pandémie zaznamenali ženy v týchto odvetviach bezprecedentný nárast pracovnej záťaže, zdravotných rizík a problémov s rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom.

Strata pozície na trhu práce

Pandémia vážne zasiahla aj ženy na trhu práce, pretože sú nadmerne zastúpené v odvetviach, ktoré kríza najviac zasiahla (maloobchod, starostlivosť o hostí, starostlivosť a práca v domácnosti).

Obmedzenie pohybu má významný vplyv aj na neplatenú starostlivosť a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom: Ženy strávili v priemere 62 hodín týždenne starostlivosťou o deti (v porovnaní s 36 hodinami u mužov) a 23 hodín týždenne pri domácich prácach (15 hodín u mužov).

V štúdii z roku 2020 sa zistilo, že počet mužov v orgánoch poverených odozvou na pandémiu výrazne prevyšuje počet žien. Zo 115 osobitných národných pracovných skupín zameraných na boj s ochorením COVID-19 tvorili v 87 krajinách vrátane 17 členských štátov EÚ 85,2 % najmä muži, 11,4 % tvorili najmä ženy a len 3,5 % bolo rodovo vyvážených.

Na politickej úrovni tvoria ženy v EÚ len 30 % ministrov zdravotníctva. Pracovnú skupinu Komisie zameranú na krízu COVID-19 vedie predsedníčka von der Leyen a z piatich ďalších komisárov, ktorí sú jej členmi, sú tri ženy.

Napriek tomu, že kríza COVID-19 jej kladie prekážky, Komisia v uplynulom roku vynaložila značné úsilie, aby pokročila vo vykonávaní stratégie pre rodovú rovnosť. Pred rokom prijatá stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 je založená na vízii Európy, v ktorej ženy a muži, dievčatá a chlapci v celej svojej rozmanitosti žijú bez hrozby násilia a stereotypov, môžu prosperovať a zastávať vedúce pozície. Stanovujú sa v nej kľúčové opatrenia na toto päťročné obdobie a Komisia sa v nej zaväzuje prihliadať na aspekty rodovej rovnosti vo všetkých politikách EÚ.

Zdroj: Európska komisia