Skip to content
Menu
Menu

Nezisková organizácia EPIC pokračuje v pomoci sociálnym podnikateľom na Slovensku

Prečítať článok

(pv) – Nezisková organizácia EPIC (https://epic-org.eu/) sa téme sociálnej ekonomiky venuje už od roku 2013. Za toto obdobie realizovala mnoho  úspešných projektov na podporu rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku.

V tejto podpore pokračuje a naďalej, tento raz v rámci medzinárodného projektu CERUSI (INTERREG CENTRAL EUROPE grant). Projekt je zameraný na podporu sociálneho podnikania a sociálnych inovácií na vidieku ako reakcia na rozvoj zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch.

Cieľom projektu CERUSI, ktorý je implementovaný od februára 2020 do januára 2022,  v 7 partnerských krajinách – v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Slovinsku, Slovensku, Poľsku a v Českej republike, je podpora a rozvoj sociálnych podnikov a sociálnych inovácií v menej rozvinutých oblastiach. Zapojením a prepájaním aktérov a partnerov z rôznych oblastí tak projekt prináša do vidieckych oblastí inovatívne riešenia, ktoré vytvárajú nové pracovné príležitosti aj pre ľudí z menej podnetného prostredia.

Tento cieľ bol na Slovensku realizovaný prostredníctvom tzv. RSI Karavanov, teda mobilných sociálno-inovačných karavanov a to na podujatiach najmä v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.

S príchodom pandémie COVID-19 sme boli nútení presunúť aktivity do online priestoru a fyzické stretnutia s občanmi nahradiť online rozhovormi. Zástupcovia EPIC, n.o. absolvovali takmer 20 individuálnych online stretnutí s podnikateľmi, ktorí predstavili svoju víziu podnikateľského plánu so sociálnym zameraním i problémy, s ktorými zápasia.

„Vďaka uvoľneným protipandemickým opatreniam sa nám v júli tohto roku podarilo zrealizovať jeden „fyzický karavan“ v Kremnici na podujatí „Kremnické cechy“, kde sme s miestnymi obyvateľmi a návštevníkmi diskutovali o najvážnejších spoločensko-ekonomických problémoch regiónu, o inovatívnych riešeniach a možnej spolupráci v rámci rozvoja sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky, i podpory zo strany EPIC n. o.,“ vysvetľuje PhDr. Eva Havelková PhD., štatutárka a koordinátorka EPIC n. o..

EPIC n. o. následne zorganizovala sériu 3 online workshopov, (tzv. RSI Laboratórnych Modulov), v rámci ktorých mali začínajúci sociálni podnikatelia možnosť získať cenné informácie, skúsenosti, praktické rady a pomoc priamo od skúsených expertov na sociálnu ekonomiku. Hodnotiace podujatie sociálno-inovačných workshopov „Sociálna ekonomika – kam sme sa dostali?“ pomohlo zmapovať informácie o aktuálnom stave a problémoch sociálnej ekonomiky na Slovensku.

Na základe informácii od sociálnych podnikateľov EPIC n. o. zmonitorovala hlavné problémy sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikateľov na Slovensku a vypracovala dokument, kde tieto problémy zosumarizovala a navrhla možné riešenia. Vo vzájomnej spolupráci s expertami na sociálnu ekonomiku, bude tento dokument zaslaný Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR – hlavnému gestorovi sociálnej ekonomiky na Slovensku.

Okrem aktívnej praktickej pomoci sociálnym podnikateľom bol v rámci projektu CERUSI vytvorený aj online vzdelávací modul pre širokú verejnosť s názvom „Akadémia sociálnych inovácií na vidieku“ (tzv. RSI Academy), kde sa začínajúci  sociálni podnikatelia a sociálni inovátori môžu dozvedieť veľa užitočných informácií, ktoré im pomôžu v ich podnikateľskej vízií.

Viac informácií o projekte CERUSI:

https://epic-org.eu/cerusi/

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CERUSI.html