Skip to content
Menu
Menu

100. výročie založenia Okresnej hasičskej jednoty č. 35 v Prešove

Prečítať článok

Prvá svetová vojna deštrukčne zasiahla všetky oblasti ľudského života, nevynímajúc ani hasičstvo, ktoré sa iba postupne dostáva z letargie. Rozpadom monarchie zanikli aj bývalé okresné a župné hasičské jednoty, ako aj Uhorský krajinský hasičský zväz. Nové možnosti pre činnosť slovenského hasičstva sa vytvárajú až založením Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku 6. augusta 1922. V jej organizačnej štruktúre dôležitú úlohu zohrávali okresné hasičské jednoty /OHJ/, ktoré dostávali svoje poradové číslo podľa dátumu vzniku. Zo 79 OHJ na Slovensku, ktoré sa formovali v rokoch 1923 – 1931, prešovská OHJ vznikla 5. mája 1924 ako tridsiata piata.

Jej cieľom bolo rozšíriť sieť dobrovoľnej hasičskej ochrany na územie celého okresu, organizovať výcvik a  školenie novozriadených hasičských zborov a samaritánskych družstiev. Bola zároveň odborným garantom pri postupnej motorizácii a modernizácii hasičskej techniky v okrese. Jej čelní funkcionári, poprední prešovskí hasiči, zastávali tiež významné funkcie v strešnej celoslovenskej národnej hasičskej organizácii. Veliteľom OHJ v Prešove č. 35 v rokoch 1924 – 1928 bol Ján Kapralčík, 1928 – 1935 Július Fekete-Čiernohorský, 1935 – 1940 Vavro Výplet a v rokoch 1940 – 1951 Rudolf Kapala. Počas trvania medzivojnovej Československej republiky i  slovenského štátu hasiči pôsobili ako apolitická organizácia. Účinkovanie Okresnej hasičskej jednoty č.35 malo zásadný význam nielen na vznik a fungovanie vidieckych zborov, ale i na formovanie prešovského Dobrovoľného hasičského zboru /DHZ/, ktorý mal plniť funkciu vzorového DHZ.

Dôležitá úloha pripadla OHJ v Prešove č. 35 v príprave veliteľských kádrov. Išlo najmä o kurzy a školenia veliteľov, ich zástupcov, strojníkov, tajomníkov, dozorcov majetku, trubačov a ďalších činovníkov. Každoročne organizovala obvodové cvičenia za účasti pozvaných Dobrovoľných hasičských zborov z prešovského  i  susedných okresov. Okrem takýchto cvičení organizovala aj Hasičské dni. Boli to podujatia zamerané na propagáciu dobrovoľného hasičstva. Veliteľstvo OHJ venovalo pozornosť aj vzdelávacej činnosti. V roku 1942 bolo hasičom okresu prednesených 260 prednášok z požiarno-policajného odboru. Nastolená bola aj potreba zavedenia hasičských kroník pre všetky zbory.

V dňoch 3. – 5. apríla 1925 OHJ v Prešove č. 35 zorganizovala prvý náukobeh pre veliteľov vidieckych hasičských zborov. Podnetom bola skutočnosť, že vo väčšine obcí okresu novozaložené hasičské zbory boli bez potrebného výcviku. Okresný úrad v Prešove preto nariadil každej obci vyslať na výcvik veliteľov, respektíve kandidátov na veliteľa obecných dobrovoľných či povinných hasičských zborov. Náukobehu sa zúčastnilo 76 hasičov z 86 obcí Prešovského okresu. Trojdňový turnus bol v piatok, sobotu a nedeľu, keďže hasičský výcvik na vidieku sa mohol uskutočňovať iba v nedeľu a vo sviatok. Okrem praktickej časti súčasťou programu boli prednášky venované požiarnej polícii, požiarno-policajným štatútom, hospodárskemu zabezpečeniu činnosti DHZ,  postupe pri vyšetrovaní príčin požiarov, náhrade škody, trestným sankciám pri porušovaní protipožiarnych predpisov a pod.

Význam a dôležitosť náukobehu potvrdili svojou účasťou veliteľ Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku Miloslav Schmidt a námestný tajomník Gustáv Hedánek. K dôležitým činnostiam OHJ č. 35 patrila spolupráca s prešovskou pobočkou Československého Červeného kríža. Najčastejšie to boli spoločné cvičenia, organizovanie samaritánskych kurzov či defilé pri rôznych slávnostných príležitostiach.

V roku 1941 OHJ v Prešove č. 35 združovala 113 hasičských zborov s 2013 členmi, z toho 252 samaritánov a 29 čestných, podporujúcich a zakladajúcich členov. Valné zhromaždenie OHJ v Prešove č. 35 v tom istom roku ako závažný nedostatok označilo nedostatočný počet vhodných hasičských skladov a strážnic.

Mgr. Igor Lazorík
Krajské múzeum v Prešove
Foto: Archív Krajského múzea v Prešove