Skip to content
Menu
Menu

Časť nákladov na I. etapu severného obchvatu Prešova bude financovaná z fondov EÚ

Národná diaľničná spoločnosť podpísala s Ministerstvom dopravy a výstavby SR zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa. Na realizáciu R4 budú poskytnuté finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške viac ako 57,6 milióna eur.

Na cestných telesách R4 a preložke cesty I/68 Národná diaľničná spoločnosť aktuálne realizuje odkopy zárezov, zakladanie a budovanie násypov, buduje kanalizáciu a retenčné nádrže. Okrem toho sú vo výstavbe oporné a zárubné múry v trase budúcej R4. Na mostných objektoch prebieha realizácia montáže skruží, debnenie, ukladanie betonárskej výstuže a betonáž nosných konštrukcií.

Tunel Bikoš je prerazený v obidvoch tunelových rúrach a realizuje sa v ňom sekundárne ostenie, drenáž, odvodnenie a hĺbené časti tunela. Takmer hotové sú preložky inžinierskych sietí. Ukončenie výstavby I. etapy severného obchvatu Prešova je naplánované v priebehu roka 2023.

Rýchlostná cesta R4 prispeje k zníženiu dopravného zaťaženia na existujúcich cestách prvej triedy I/18 a I/68. V súčasnosti tranzitná doprava prechádza intravilánom mesta Prešov, čo výrazne zhoršuje kvalitu života obyvateľov žijúcich v bezprostrednom okolí uvedených ciest prvej triedy.

Účelom stavby je vylúčiť tranzitnú dopravu vedenú mestom. Pokračovaním prvej etapy severného obchvatu je projekt R4 Prešov, severný obchvat, II. etapa. Verejné obstarávanie na túto stavbu bude vyhlásené po získaní súhlasného stanoviska ÚHP a zabezpečení finančného krytia.

Zdroj: presov.sk