Skip to content
Menu
Menu

Experti Svetovej banky a Európskej komisie navštívili vybrané stredné školy v kraji

Pri príležitosti ukončenia tretieho roka iniciatívy Catching-up Regions (CuRI) na podporu dobiehajúcich regiónov sa uskutočnili terénne návštevy, v rámci ktorých zapojené samosprávy predstavili svoje doterajšie výsledky priamo v regiónoch. Zástupcovia Svetovej banky a Európskej komisie navštívili v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) dve pilotné školy, ktoré sú súčasťou uvedenej iniciatívy, a to Spojenú školu v Starej Ľubovni a SOŠ agropotravinársku a technickú v Kežmarku.

V nich aktuálne prebiehajú investičné aktivity za viac ako 14 mil. eur. Na hodnotiacej konferencii 3. etapy iniciatívy CURI sa 14. júna v Košiciach stretli predstavitelia Európskej komisie, Svetovej banky, Banskobystrického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Košického samosprávneho kraja a Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Program konferencie pokračoval v stredu 15. júna, kedy sa jej jednotliví účastníci, vrátane zahraničných delegácií, zúčastnili terénnych exkurzií s cieľom oboznámiť sa s konkrétnymi výsledkami v regiónoch.

V rámci PSK navštívili dve pilotné školy, na ktorých sa modernizujú učebné priestory i vzdelávacie programy. Kraj totiž už tretí rok úspešne pokračuje v implementácií rozbehnutých projektov pre stredné odborné školy, ako aj v príprave nových investičných zámerov s cieľom zvyšovať kvalitu a efektivitu odborného vzdelávania.

„Dnes sme mali možnosť vidieť úspešnú implementáciu projektov zameraných na podporu sociálnej inklúzie a marginalizovaných rómskych komunít, ako aj rozvoj odborného vzdelávania a prípravy. Ide o výsledok úzkej spolupráce zástupcov Európskej komisie, expertov Svetovej banky a reprezentantov regionálnej samosprávy. Som presvedčený, že tieto príklady dobrej praxe na lokálnej úrovni predstavujú veľmi dobrý základ na rozšírenie na národnú úroveň,“ zdôraznil v Starej Ľubovni Andreas von Busch riaditeľ sekcie pre Slovensko a Česko z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie.

Moderné priestory pre remeslá v Starej Ľubovni

Spojená škola v Starej Ľubovni sa orientuje na oblasť služieb so zameraním na cestovný ruch, gastronómiu a remeslá. V prípade tejto školy sú investície a aktivity rozdelené medzi jej dve pracoviská, a to v Starej Ľubovni a v obci Lomnička. „V Spojenej škole sa aktuálne rekonštruujú centrá praktickej výučby pre remeslá, buduje sa Multifunkčné regionálne vzdelávacie centrum s cvičným hotelom a športovým areálom, pričom práce by mali byť ukončené v auguste budúceho roka. Zakúpené bude aj moderné materiálno-technické vybavenie, čím sa zabezpečia ideálne podmienky pre poskytovanie kvalitného odborného vzdelávania a prípravy,“ zhodnotil vedúci odboru školstva Úradu PSK Ján Furman.

V obci Lomnička sa vybuduje nový objekt ako pre praktické vyučovanie, ktoré bude slúžiť najmä pre potreby praktického vyučovania zameraného prioritne na remeslá. Prínos novej budovy bude spočívať v priestorovom a dispozičnom riešení a vybavení jednotlivých miestnosti, čím sa skvalitní a zefektívni vyučovací proces žiakov, zároveň nové priestory ponúknu kvalitné zázemie pre marketingové aktivity školy cieľom podporiť vzdelávanie žiakov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít.

„Aktivity v Lomničke predstavujú nový koncept tzv. vzdelávania na pol ceste a otvárajú nové možnosti získania kvalifikácie žiakov z rómskych komunít a budú ich motivovať, aby štúdium na strednej škole ukončili a prípadne v ňom pokračovali ďalej,“ uviedla počas výjazdu Andrea Hagovská, expertka na oblasť odborného vzdelávania a prípravy zo Svetovej banky.

Zároveň verí, že tento koncept začnú aplikovať ako príklad dobrej praxe aj iné školy v rámci podpory inklúzie. Celkové náklady na investičné aktivity realizované v Spojenej škole Stará Ľubovňa predstavujú sumu viac ako 7,6 mil. eur.

Kežmarok s unikátnou minifarmou

Po návšteve Starej Ľubovne sa delegácia presunula do SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku, ktorá je zameraná najmä na vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Projekty pre túto školu sa týkajú stavebných a rekonštrukčných prác v areáloch školy na Kušnierskej bráne v Kežmarku, výstavby unikátnej Minifarmy v lokalite Pradiareň, ale aj nadstavby a komplexnej rekonštrukcie priestorov pracoviska v Rakúsoch, aby sa aj tento školský priestor mohol stať v budúcnosti náborovým centrom, či centrom pre celoživotné vzdelávanie obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít.

Rozpočet týchto projektov spolu s nákupom moderného materiálno-technického vybavenia so zameraním najmä na oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva je vo výške viac ako 6,5 mil. eur.

Výzvy a príležitosti novej etapy CuRI

Začínajúca štvrtá etapa iniciatívy CuRI v PSK sa bude v rámci komponentu pre stredné odborné školy orientovať na prípravu projektov pre oblasť digitalizácie. Cieľom je vybudovanie digitálnej infraštruktúry a digitalizácie vzdelávania na stredných školách v PSK s ohľadom na požiadavky a štandardy školy 21. storočia.

V prvej etape iniciatívy CuRI v oblasti školstva sa realizovala analýza stavu SOŠ a prieskum potrieb zamestnávateľov PSK. Nasledoval výber 5 pilotných škôl (SOŠ elektrotechnická v Poprade-Matejovciach, Spojená škola v Medzilaborciach, SOŠ agropotravinárska a technická v Kežmarku, Spojená škola v Starej Ľubovni, Spojená škola na ul. Ľ. Podjavorinskej v Prešove) a návrh integrovaných investičných balíčkov. Na týchto školách sa aktuálne realizujú projekty vo výške takmer 50 mil. eur zamerané na materiálno-technické a priestorové vybavenia škôl, podporu spolupracujúcich podnikateľov a inovácií obsahov vzdelávania.

Druhá etapa iniciatívy bola počas roka 2020 v komponente školstvo zameraná na proces nastavenia a zavádzania systému manažérstva kvality SOŠ. V práve finalizujúcej tretej etape došlo k výberu skupiny ďalších 10 škôl, pre ktoré sa finalizujú projektové zámery na modernizáciu priestorov a materiálno-technického vybavenia pre praktické vyučovanie za viac ako 18 mil. eur.

Catching-up Regions (CuRI) je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Na Slovensku sa realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácii SR a príslušného samosprávneho kraja. Do iniciatívy bol v roku 2018 pilotne vybraný Prešovský samosprávny kraj, v roku 2019 Banskobystrický samosprávny kraj a v roku 2020 sa do iniciatívy CuRI zapojil aj Košický samosprávny kraj.

Anna Polačková
konzultantka Svetovej banky