Skip to content
Menu
Menu

Kontroly ako prevencia

Prečítať článok

(pv) – Colný úrad Prešov za necelý druhý polrok roku 2021 pri svojej kontrolnej činnosti zistil viacero porušení zákona, za čo uložil pokuty. Zameral sa napríklad na kontrolu e-kasy, podarilo sa mu zaistiť aj niekoľko tisíc kusov falzifikátov v desiatkach tisíc eur.

Colný úrad Prešov sa v rámci kontrolnej činnosti v oblasti výkonu colného dohľadu a daňového dozoru zameral v druhom polroku tohto roka na niekoľko oblastí: kontrolu dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, kontrolu legality nadobudnutia tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, kontrolu zákonných ustanovení o označovaní tovaru a kontrolu tovaru podliehajúcemu ochrane práv duševného vlastníctva. Zistil pritom viacero porušení zákona, za čo uložil pokuty.

V rámci kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice Colný úrad Prešov skontroloval 102 prevádzok. Z výsledkov kontrol zistil porušenie zákona u 36 kontrolovaných prevádzok, čo predstavuje 35 % z celkového počtu a uložil pokuty v celkovej výške 10 650 eur.

Najčastejším porušením zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice bolo:

  • nezaevidovanie tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo pokladnici e-kasa klient,
  • nevydanie pokladničného dokladu po zaevidovaní tržby,
  • pokladničný doklad nespĺňal zákonné náležitosti,
  • neoznačenie tovaru alebo služby na pokladničnom doklade,
  • na evidenciu tržby bola použitá registračná pokladnica, ktorá nespĺňa zákonné podmienky.

V súvislosti s výkonom colného dohľadu a daňového dozoru príslušníci finančnej správy Colného úradu Prešov zaistili 2 412 kusov rôznych druhov falzifikátov (odevy, obuv, hračky, školské potreby) v celkovej hodnote takmer 40 000 eur a zabezpečili tovar, pri ktorom únik na spotrebnej dani predstavoval výšku 570 eur.

V rámci výkonu daňového dozoru zabezpečil destilačné zariadenie na výrobu liehu, kde osoba u ktorej sa zariadenie nachádzalo, nevedela preukázať pôvod a spôsob jeho nadobudnutia. Ďalej pri kontrolách tovaru podliehajúceho spotrebným daniam colný úrad vykonal 62 kontrol, z toho 47 kontrol bolo zameraných na kontrolu označovania spotrebiteľského balenia liehu a tabakových výrobkov kontrolnou známkou.

V šiestich kontrolovaných prípadoch colný úrad zistil porušenie zákona, za čo uložil pokuty vo výške 150 eur. V jednom prípade je porušenie zákona riešené v správnom konaní.

Zdroj: Finančná správa