Skip to content
Menu
Menu

Krajská hvezdáreň a planetárium má námietky voči stavbe Apartmánového domu Beliér

(pv) -Zámer investora, postaviť Apartmánový dom Beliér na Dilongovej ulici vyvolal vo verejnosti diskusiu. Má totiž ísť o 65 metrovú megastavbu, ktorá bude mať dve podzemné podlažia určené na parkovanie a 20 nadzemných podlaží, kde bude spolu 99 dvoj- a trojizbových apartmánov. Plánovaná stavba bude mať negatívny dopad na fungovanie Krajskej hvezdárne a planetária, preto riaditeľ Viliam Kolivoška podal námietku na Okresný úrad životného prostredia v Prešove.

V námietke zdôrazňuje, že hvezdáreň a planetárium pôsobí v zóne vyhradenej pre občiansku vybavenosť ako kultúrne zariadenie, špecializované na astronómiu. „Vybraná lokalita zodpovedala požiadavkám na pozorovanie oblohy, k tomuto účelu je inštitúcia štyri desiatky rokov využívaná a vyhľadávaná návštevníkmi z celého regiónu východného Slovenska,“ zdôrazňuje riaditeľ Viliam Kolivoška.  

Okrem služieb verejnosti si plnia aj odborné pozorovateľské úlohy v sieti pozorovacích staníc v Európe v obore monitorovania a vyhodnocovania svetelného znečistenia a registrovania dopadu medziplanetárnej hmoty do atmosféry v našej oblasti.

„Sme centrálnym pracoviskom a koordinátorom v obore slnečnej fotosféry pre Slovenskú republiku, v náplni čoho je zber a vyhodnocovanie a vydávanie Slnečného bulletinu. V Európe máme pre tú oblasť centrálu v Bruseli,“ dodáva Kolivoška. 

Pripomína tiež, že s ohľadom na perspektívu d’alšieho účelného a užitočného pôsobenia v prospech kultúry a školstva, zriad’ovateľ, teda prešovská župa sa v rokoch 2017-2021 finančne a organizačne postarala o pomerne nákladnú modernizáciu Hvezdárne a planetária v Prešove v celkovej výške 1 256 342,35 eur. 

„Zo strany navrhovateľa navyše ide aj o prehliadanie očividných disproporcií medzi reálnymi požiadavkami plánovanej obytnej zóny a reálnymi možnosťami lokality. Popri akútnom nedostatku priestoru pre zladenie potrieb pril’ahlej rezidentskej ulice s nárokmi plánovaného komplexu, vidíme problém aj v dimenzovaní a veku inžinierskych sieti, samozrejme vrátane dopravy,“ konštatuje Kolivoška. . 

Upozorňuje tiež na fakt, že vzdušný priestor tejto lokality po zotmení využívajú netopiere, ktorých kolónia sídli desaťročia pravdepodobne v budove starej hvezdárne. Stavba by podľa neho úplne ochromila niektoré činnosti vo sfére pozorovania dennej a nočnej oblohy. 

„Prevádzka samotného planetária pri ročnom objeme 20 000 návštevníkov je ohrozená a budúcnosť‘ neistá, ak nedôjde k zosúladeniu potrieb bývania, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a možností ďalšej výstavby v tejto štvrti nášho mesta. Pri takomto type stavby by došlo k tienenieu a obrovskému nárastu nočného osvetlenia v lokalite , čo je  faktor upierania nároku na  plnenie účelu hvezdárne vo sfére pozorovania slnka a nočných pozorovaní. Ďalej k navyšovaniu technologického hluku a vytláčaniu unikátnych živočíšnych druhov z lokality. Je tu tiež faktor poškodzovania zdravia a devastovania prírody. Došlo by k  neúnosnému preťaženiu lokality stavebnou činnosťou a prevádzkovaním budov, čo je faktor  narušenia celej infraštruktúry,“ konkretizuje námietky Viliam Kolivoška . 

Vedenie hvezdárne zároveň požiadalo o vypracovanie stanoviska k zámeru inevstora spoločnosť Urbeko Prešov. Tu sú ich závery.

Stanovisko k návrhu výstavby Apartmánového domu Bélier na Dilongovej ulici 

Výstavba Apartmánového domu Bélier je navrhovaná pozemku parc. č. 4869/12 k.ú. Prešov na Dilongovej ulici v Prešove. Tento pozemok leží na ploche, ktorá je podľa platného územného plánu plochou areálovej občianskej vybavenosti, pre ktorú platí regulatív RL C.2 záväznej časti Územného plánu mesta Prešov, vyhlásenej VZN mesta Prešov č.5/2018.

Podľa tohto regulatívu je na danom pozemku možná výstavba zariadení základnej a vyššej občianskej vybavenosti, bývanie je prípustné len formou služobných alebo pohotovostných bytov v rámci objektov občianskej vybavenosti, alebo v zariadeniach na prechodné ubytovanie, t. j. v ubytovniach, študentských domovoch, hoteloch a pod.

Medzi také zariadenia patria aj apartmánové domy, ktoré sú podľa platnej legislatívy druhom ubytovacieho zariadenia, v ktorom sa verejnosti poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a sním spojené služby (§2 písm. a) vyhlášky MH SR č.277/2008 Z.z.). Podľa §4 ods.13) vyhlášky MH SR č.277/2008 Z.z. „Apartmánový dom je ubytovacie zariadenie, ktoré je prevádzkované zvyčajne len v sezóne a poskytuje hosťom prechodné ubytovanie najmenej v piatich apartmánoch alebo v štúdiách.“

Výstavba takého zariadenia by bola v súlade s platným územným plánom mesta Prešov. V predloženom „Zámere činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“ Apartmánového domu Bélier sa však viackrát uvádza, že napriek názvu ,,apartmánový dom“ ide o výstavbu bytového domu. Jednoznačne to vyplýva z textu uvedeného v časti II. bodoch 3., 8., a 9. textovej časti zverejneného zámeru. Názov stavby je účelovo zavádzajúci a v rozpore s uvedeným skutočným účelom stavby. Výstavba obytných budov na trvalé bývanie však nie je v súlade s regulatívom RL C2 Územného plánu mesta Prešov.

Navrhovaná výstavba bytového domu na uvedenom pozemku je v rozpore s platným Územným plánom mesta Prešov..

 V predloženom „Zámere …“ je navrhnutá výstavba budovy, ktorá podľa textu na str. 9 má mať 20 nadzemných a 2 podzemné podlažia, podľa údajov na str.11 zase 10 nadzemných a 2 podzemné podlažia. Podľa týchto rozporných údajov bude možná výška navrhovanej stavby od cca 29 do 57 m nad terénom. Blízko miesta navrhovanej stavby, na Dilongovej 7928/31, pozemku parc.č. 4869/11 k.ú. Prešov, stojí existujúca budova Krajskej hvezdárne a planetária Prešov, ktorá okrem vzdelávaco-popularizačnej činnosti sa podieľa aj na odbornej a vedeckej činnosti, ktorej základnou časťou je pozorovanie. Na pozorovacie činnosti je však nevyhnutný plnohodnotný výhľad nekrytý stavbami prevyšujúcimi prirodzený horizont daného miesta..

Výstavbou výškových objektov v blízkosti budovy Krajskej hvezdárne a planetária by došlo k významnému negatívnemu zásahu do podmienok jej odbornej činnosti, a preto výstavba akýchkoľvek stavieb prevyšujúcich prirodzený horizont pozorovacieho miesta KHAP Prešov na Dilongovej ulici je neprijateľná.

Ilustračné foto: FB Krajská hvezdáreň a planetárium Prešov