Skip to content
Menu
Menu

Logopédia Online s nadanými deťmi z Prešova

Prečítať článok

Nenásilný a skvelý spôsob, ako rozvíjať slovnú zásobu, našli nadané deti z Prešova spoločne s odborníkmi na slovo vzatými. Vyučovaciu hodinu viedli pozvaní logopédi.

Čo naozaj znamená logopéd

Logopéd je slovo, pri ktorom si väčšina ľudí automaticky predstaví zrkadlo a odborníka (logopéda). Pracuje s predškolákom, ktorý sa spravidla učí vyslovovať l alebo r. Zriedka sa spomenie odstraňovanie „šušlania“, náprava nesprávnej výslovnosti.

O tom, že narušená komunikačná schopnosť sa zďaleka netýka iba predškolákov, sa môžeme presvedčiť nielen v logopedických ambulanciách, ale aj v každodennom živote. Cieľom logopédie je rozvíjanie správneho vývinu reči, predchádzanie porúch a chýb reči a odstraňovanie už vzniknutých porúch a chýb reči. Logopédia v školskom prostredí vedie žiakov k správnej výslovnosti.

So skúsenými odborníkmi

Jednoduché logopedické cvičenia sa stali súčasťou vyučovania slovenčiny nadaných žiakov zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Online hodinu slovenského jazyka tam spestrili odborní zamestnanci – logopédi: Mgr. Milena Vincenti Sedláková z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Prievidzi a Mgr. Ľuboš Lukáč z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Logopédia Online bola tentoraz zameraná na rozvoj reči, slovnej zásoby a komunikačných zručností.

Dychové cvičenia tentoraz vynechali

Online logopedickej hodiny sa zúčastnili nadaní druháci. Spoločne s hosťami sa svojej úlohy zhostili znamenite. Chytili ich cvičenia, zamerané na reč a jej rozvoj. Prípravné cvičenia napomáhajú správnej výslovnosti.

Pre „online formu“ a súčasnú pandémiu tentokrát vynechali dychové cvičenia, ktorých cieľom je prehĺbenie dýchania a zvládnutie fyziologicky správneho nádychu a výdychu pri hovorení. Dôležitým predpokladom pre správnu výslovnosť hlások je tiež artikulačná obratnosť hovoridiel. Preto sme sa zamerali na cvičenia, podporujúce rozvoj slovnej zásoby.

Tvorenie slov aj príprava na plavbu loďou

Keďže práca na tvorení slov je jedným z najdôležitejších zdrojov obohatenia slovnej zásoby detí, zodpovedala tomu aj celá vyučovacia hodina slovenského jazyka. Nechýbali hry, priraďujúce vymyslené frázy zamestnaniam, tvorenie zdrobnenín, príprava na zaujímavú plavbu loďou, doplňovačky slov do viet, krátke rečnícke cvičenia, hry so slovom a zvukom a množstvo ďalších rečových hier.

Všetky majú veľký význam pre rozvoj reči a myslenie detí. Aktivujú, obohacujú slovnú zásobu, zlepšujú fonematický sluch u detí, vštepujú záujem a lásku k jazyku. A to sa nám podarilo! Po všetkých tých rečových cvičeniach zostal čas aj na prácu s pracovným listom, ktoré zmenili logopedické cvičenia na hru, prijateľnú a obľúbenú u detí.

Mgr. Ľuboš Lukáč
Foto: Juliána Sedláková