Skip to content
Menu
Menu

Materská škola Važecká v Prešove získala ocenenie eTwinning School

Prečítať článok

V marci tohto roka získala Materská škola Važecká 18 ocenenie „eTwinning SCHOOL“, ktoré sa udeľuje v Bruseli od roku 2018. Je to najvyššie ocenenie práce školského kolektívu v platforme eTwinning – internetového portálu na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy.

Platforma eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií s cieľom vytvorenia partnerstiev európskych škôl.

Titul eTwinning škola je najvyšším ocenením, ktorú môže škola v rámci eTwinningu dosiahnuť. Ide o ocenenie vedenia školy a  kolektívu za prácu na kvalitných eTwinning projektoch. Tento titul zdôrazňuje, že škola je vzorom v podpore profesijného rozvoja svojich zamestnancov v oblasti:  e-bezpečnosti, vo využívaní IKT, v inovatívnych pedagogických prístupoch a v podpore kooperatívneho učenia sa žiakov a učiteľov.

Aby škola získala oprávnenie postúpiť do hodnotiaceho kola, musí byť registrovaná v eTwinningu minimálne dva roky a aspoň dvaja učitelia zo školy musia byť registrovaní a aktívni v posledných dvoch rokoch. Škola musí byť zapojená aspoň v jednom eTwinning projekte, ktorý získal národný certifikát kvality v posledných dvoch rokoch. 

MŠ Važecká 18 v Prešove získala niekoľko národných aj európskych certifikátov kvality za realizáciu projektov v tomto medzinárodnom prostredí.

História úspechov školy sa začala 8.01.2018, keď sa škola po prvýkrát zaregistrovala na tomto portáli. Začali ju deti 2. triedy pod vedením pani učiteľky Daniely Virágovej. V eTwinningových projektoch integrovaných do školského vzdelávacieho programu získali 16 národných  a 13 európskych certifikátov. V novembri v roku 2019 získala pani učiteľka s deťmi ocenenie „Učiteľ mesiaca“ za realizáciu projektu STEM Challenge. Postupne sa do eTwiningu aktívne zapojili pani učiteľky Bc. Daniela Benková, Mgr. Dana Dzivá Baluchová, Mgr. Nikola Dzurendová a pribudli ďalšie úspechy a národné certifikáty kvality.

Spolupráca  a vzájomné zdieľanie dobrých myšlienok, ako aj  možnosť vzdelávania, sú princípy, ktoré sa uplatňujú nielen pri realizácii projektov na medzinárodnej úrovni, ale aj vo vyučovacom procese, a tak sa projekty stávajú vzorom a motiváciou pre celý kolektív MŠ.

Vedenie škôlky veľmi oceňuje spoluprácu rodičov pri realizácii jednotlivých úloh. Mnohí sa zapájajú pravidelne, poskytujú fotografie a videá z aktivít, ktoré deti realizujú doma alebo v prírode. Zároveň sa rodičia s deťmi zapájali do dištančného vzdelávania počas zatvorených škôl z dôvodu pandémie, čo si učiteľky nesmierne vážia. „Presvedčili sa, že aj malé deti môžu dosiahnuť veľké ciele. Z ocenenia sa úprimne tešíme a zároveň prijímame záväzok naďalej prinášať inovatívnosť a kvalitu do vyučovacieho procesu,“ uviedla držiteľka najväčšieho počtu ocenení a certifikátov, Daniela Virágová.

Od ocenených škôl s titulom „eTwinning škola“ sa očakáva vedúce postavenie vo svete programu eTwinning. Školy eTwinning si uvedomujú význam a uznávajú hodnoty programu eTwinning. Integrujú ich do politiky školy, postupov a profesionálneho rozvoja zamestnancov. Titul sa udeľuje len na dva roky.

„Aby sme si ho udržali, naďalej chceme tvoriť a realizovať hodnotné projekty a motivovať kolegov aj iných škôl k pripojeniu sa k medzinárodnej komunite eTwinning,“ dodáva Daniela Virágová.

Zdroj: MŠ Važecká