Skip to content
Menu
Menu

Mesto Prešov participuje na výnimočnom projekte LIFE DELIVER

V roku 2020 sa mesto Prešov zapojilo do testovania online nástroja Klimasken, ktorý hodnotí pripravenosť v oblasti reakcie na zmenu klímy. V súčasnosti je už vývoj nástroja ukončený a samotný nástroj je prístupný samosprávam aj ďalším subjektom.

Mesto Prešov je od roku 2019 súčasťou medzinárodného projektu LIFE DELIVER – Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy.

V rámci projektu, ktorý sa zameriava na adaptáciu sídliskových oblastí na dopady zmeny klímy, vznikol aj online nástroj KLIMASKEN, ktorý hodnotí pripravenosť jednotlivých budov, ale aj celých miest/mestských častí, z pohľadu reakcie na zmenu klímy. Klimasken sleduje 4 základné oblasti: expozíciu voči prejavom zmeny klímy, citlivosť a adaptívnu kapacitu, produkciu skleníkových plynov a jej znižovanie (emisie) a pripravenosť inštitúcií realizovať adaptačné a mitigačné opatrenia.

Mesto Prešov sa v roku 2020 ako pilotné mesto tohto projektu zapojilo do vývoja nástroja KLIMASKEN, kde v rámci testovania bolo potrebné zhromaždiť údaje pre niekoľko desiatok indikátorov. Výsledkom testovania bol tzv. klimatický štítok – ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú spomínané štyri hlavné oblasti hodnotenia. Z nich nástroj vypočítava stredovú hodnotu, tzv. Climate Resilience and Low Carbon Factor. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré reprezentujú čiastkové indikátory (faktory) danej oblasti.

V súčasnosti je už samotný nástroj prístupný samospráve a ďalším subjektom a v druhej polovici roka 2022 sa uskutoční séria školení pre jeho využitie. Viac informácií poskytuje Karpatský rozvojový inštitút na e-mailovej adrese kri@kri.sk

Zdroj: Karpatský rozvojový inštitút