Skip to content
Menu
Menu

Mesto Prešov pri asanácii bytovky na Mukačevskej neporušilo zákon

Mesto Prešov pri likvidácii bytového domu na Mukačevskej ulici a pri následnom odvoze sutín neporušilo zákon. Vyplýva to zo záverov uznesenia Národnej kriminálnej agentúry. Rozhodnutie následne potvrdila aj Krajská prokuratúra Prešov.

Pri záchranných prácach na Mukačevskej ulici, ktoré zabezpečovalo mesto Prešov v rámci mimoriadnej situácie v dôsledku výbuchu bytového domu č. 7, nedošlo k zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. K tomuto záveru dospel vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry. V uznesení sa taktiež uvádza, že neboli naplnené ani znaky žiadneho iného trestného činu zo strany osôb konajúcich v mene mesta Prešov.

„Od začiatku sme verejne deklarovali, že je v záujme mesta Prešov, aby sa objektívne prešetrili všetky okolnosti týkajúce sa objednávky na záchranné práce na Mukačevskej ulici. Osobne som bola presvedčená o tom, že nedošlo k spáchaniu žiadneho trestného činu. Všetci sme sa snažili v prvom rade pomáhať a čo najskôr odstrániť následky nebývalej tragédie. O to viac ma mrzí, že sa našli aj jedinci, ktorí využili zvýšenú pozornosť médií na to, aby poškodili dobré meno mesta Prešov, ako aj ďalších subjektov, ktoré sa zapojili do záchranných prác,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v uznesení uvádza: „Je možné konštatovať, že zástupcovia mesta Prešov z hľadiska hospodárnosti, ako aj z hľadiska technického vybavenia jednotlivých subjektov, ktoré predložili svoje ponuky, vybrali najvhodnejšiu ponuku. Je evidentné, že spoločnosť CANNONEER group, s. r. o. disponovala najlepšou a najvhodnejšou technikou na zrealizovanie tak špecifickej práce, ako je búranie výbuchom poškodeného a staticky značne nestabilného bytového domu, pričom svoje služby  ponúkli za najlepšiu cenu oproti iným cenovým ponukám. Postup zástupcov mesta Prešov pri výbere tohto subjektu sa javí ako logický.“

Foto: V. Zamborský

Vyšetrovanie prípadu trvalo takmer jeden rok. Predchádzali mu dve trestné oznámenia, ktoré boli podnetom pre začatie trestného stíhania pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Prvé z nich podal poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Prešov Martin Eštočák, ktorý v ňom poukázal na podozrenie zo spáchania trestného činu v súvislosti so záchrannými prácami na Mukačevskej ulici.

Podľa Eštočáka mesto neuprednostnilo výhodnejšiu ponuku na vykonanie týchto prác od konkurenčnej spoločnosti. Manažér tejto spoločnosti to deklaroval v čestnom vyhlásení, v ktorom uviedol, že mestu Prešov ústne predložil cenovú ponuku v sume 400 000 eur. Pri vypočutí však hovoril o tej istej cenovej ponuke na búracie práce v sume 450 000 eur. „Rozpor spočívajúci v rôznych cenových ponukách, a to v čestnom vyhlásení (400 000 eur) a vo výpovedi menovaného (450 000 eur) nevedel vierohodným spôsobom odstrániť,“ uvádza sa v uznesení NAKA.

Z uznesenia tiež vyplýva, že autorom čestného vyhlásenia, pod ktorým je podpísaný manažér dotknutej spoločnosti, je v skutočnosti samotný oznamovateľ, teda poslanec Martin Eštočák.

„Vzhľadom na všetky okolnosti prípadu, rozsah prác, ktoré boli mimochodom ocenené aj znaleckým posudkom, cenová ponuka tejto spoločnosti je nepreskúmateľná, javí sa ako príliš nízka až špekulatívna a hlavne účelovo predostretá až po tom, čo bola mestom Prešov zverejnená objednávka pre spoločnosť Matijka s.r.o. v sume 1 100 000 eur,“ uvádza vyšetrovateľ.

Na základe záverov vyšetrovania NAKA možno skonštatovať, že poslanec Martin Eštočák od začiatku pracoval s nepodloženými informáciami, ktoré zároveň verejne šíril, v dôsledku čoho sa mesto Prešov muselo opakovane brániť a vyvracať obvinenia, ktoré sa nezakladali na pravde.

„Zodpovedné orgány konajúce v mene mesta Prešov podľa zadovážených dôkazov postupovali tak, aby vzhľadom na vzniknutú situáciu a vzhľadom na okolnosti celého prípadu demolácie bytového domu postupovali pri spravovaní cudzieho majetku čo najhospodárnejšie a nespôsobili tak škody na cudzom majetku,“ konštatuje vyšetrovateľ.

Zdroj: presov.sk