Skip to content
Menu
Menu

Na Prešovskej univerzite pribudli traja noví profesori 

Prečítať článok

Zoznam profesorov na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove obohatili traja novovymenovaní profesori. Ide o dvoch profesorov z Filozofickej fakulty (FF) a jednu profesorku pôsobiacu na Fakulte humanitných a prírodných vied (FHPV).

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala dňa 29. apríla 27 nových profesorov vysokých škôl predovšetkým z oblasti spoločenských a humanitných vied. Prešovskú univerzitu reprezentovali prof. Milan Ferenčík z Inštitút anglistiky a amerikanistiky FF PU, prof. Slávka Kopčáková, riaditeľka Inštitút estetiky a umeleckej kultúry FF PU a  riaditeľka Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie FHPV PU prof. Lenka Pasternáková.

„Pobyt v Prezidentskom paláci bol pre mňa veľmi príjemný zážitok, jedinečnú príležitosť nakrátko pobudnúť v reprezentačných priestoroch hlavy štátu som si užíval v atmosfére uvoľneného očakávania nevšednej udalosti. Až pri samotnom slávnostnom akte odovzdávania vymenovania mi však došlo, o čo vlastne ide, pričom som si spomenul na tých, ktorým vďačím za možnosť výnimočného stretnutia s pani prezidentkou, prezradil prof. Ferenčík, ktorý si prevzal menovací dekrét v odbore cudzie jazyky a kultúry.

Slávnostný akt vymenovania profesorov a profesoriek v prezidentskom paláci ocenila aj prof. Kopčáková. „Štvrtok 29. apríla bol pre mňa dlho očakávaným dňom a veľmi som sa naňho tešila. V ten deň vyšlo nad Bratislavou konečne aj teplé a prívetivé slnko. Atmosféra bola veľmi vznešená a príjemná. Oceňujúce slová pani prezidentky boli úprimným ocenením nás, vedecko-pedagogických pracovníkov, ktorí bdieme nad uchovávaním, odovzdávaním a transformáciou kultúrnych tradícií v najširšom zmysle slova,uviedla Kopčáková, novovymenovaná profesorka v odbore estetika, ktorá podľa jej slov verí v dôležitosť a nenahraditeľnosť estetického vnímania – v umení ale aj v každodennom živote.

Z rúk prezidentky si menovací dekrét v odbore odborová didaktika prevzala aj prof. Lenka Pasternáková. „Deň spojený s menovaním za profesorov a profesorky pochopiteľne patril medzi moje najkrajšie. Tento pocit zažili všetky študentky a študenti a ich najbližší v deň svojej promócie. Veľmi si vážim všetky možnosti, ktoré mi boli dopriate a vďaka nim som mohla tento pocit zažiť aj ja 29. 04. 2021. Uvedomujem si nesmiernu zodpovednosť, ktorá teraz predo mnou je. Súvisí nielen s akreditačným procesom, ktorého sme súčasťou, ale aj s ďalším pôsobením v pregraduálnej príprave našich študentiek a študentov. S úctou ďakujem všetkým, ktorí mi dôverovali, ktorí ma podporovali, a tak ako celé moje akademické pôsobenie, aj teraz mám na zreteli: nesklamať…,“ úprimne zdôraznila prof. Pasternáková.

Riaditeľka Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie FHPV PU prof. Lenka Pasternáková.

Úlohou nových profesorov je podľa slov prezidentky vychovávať absolventov, ktorí dokážu vytvárať intelektuálne, kultúrne a duchovné hodnoty a dokážu pôsobiť na ľudí tak, aby boli schopní prijímať hodnotové rozhodnutia na vysokej intelektuálnej a kultúrnej úrovni.

PROFIL NOVOVYMENOVANÝCH PROFESOROV

prof. PhDr. MILAN FERENČÍK, PhD. vo svojej vedeckovýskumnej, publikačnej a pedagogickej činnosti dlhodobo pôsobí v oblasti funkčno-systémovej lingvistiky a v slovenskom anglistickom prostredí rozvíja výskumné tradície a prístupy anglofónnej štylistiky, (kritickej) analýzy diskurzu, pragmalingvistiky a sociolingvistiky. Vychádzajúc zo zdvorilostnej teórie a teórie identity sa v oblasti pragmalingvistiky v ostatnom čase venoval výskumnému problému vyjednávania obsahu pojmu slušnosť v internetových diskusných fórach, ktorý bol v nedávnej dobe v centre domáceho spoločensko-politického diskurzu. V oblasti sociolingvistiky sa aktuálne zameriava na skúmanie fungovania angličtiny ako lingua franca v mnohojazyčnom prostredí kontaktných zón turizmu, pričom sa sústreďuje na rôznosť jej manifestácií vo vzťahu k jej funkciám ako aj na problematiku jazykových a pragmatických noriem jej používania. Osobitne ho zaujíma to, ako sa realizuje interpersonálna funkcia jazyka v regulatívnom diskurze ako osobitnej vrstvy jazykovej krajiny verejného priestoru, a to na pozadí procesov geokultúrnej globalizácie.

Prof. PaedDr. SLÁVKA KOPČÁKOVÁ, PhD. v roku 2001 získala vedeckú hodnosť PhD. v odbore Teória a dejiny hudby v doktorandskom štúdiu na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V roku 2013 obhájila vedecko-pedagogickú hodnosť docent v odbore Estetika. Vo svojom vedeckom výskume sa sústreďuje skúmanie vzťahov medzi dejinami, teóriou a estetikou hudby, na výskum dejín slovenskej estetiky, na staršie dejiny regionálnej hudobnej kultúry a na metodologické otázky recepcie hudby. Od r. 2007 pôsobí na Inštitúte estetiky a umeleckej kultúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Od roku 2015 je riaditeľkou inštitútu, od roku 2018 je podpredsedníčkou Spoločnosti pre estetiku na Slovensku (SPES). V roku 2017 absolvovala výskumný pobyt v Rakúskej akadémii vied (Österreichischen Akademie der Wissenschaften) vo Viedni. Je autorkou 6 vedeckých monografií, cca 100 pôvodných vedeckých prác vydaných doma a v zahraničí, z toho 8 evidovaných vo svetových databázach (CCC, WoS a i.). V roku 2019 reprezentovala Slovensko na Svetovom kongrese estetiky v Srbsku, je členkou 8 redakčných rád doma a v zahraničí. Má za sebou bohaté umelecko-pedagogické skúsenosti v umeleckom školstve a v profesionálnom interpretačnom umení (Orchester spevohry DJZ), jej záľubou je hudobná publicistika.

Prof. PaedDr. LENKA PASTERNÁKOVÁ, PhD., MBA je absolventkou Prešovskej univerzity v Prešove. Na Fakulte humanitných a prírodných vied vyštudovala Učiteľstvo akademických predmetov št. odbor: slovenský jazyk a literatúra – pedagogika. Na svojej alma máter v roku 2008 získala akademický titul PhD. V roku 2013 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Pedagogickej fakulte obhájila habilitačnú prácu a bol jej udelený vedecko-pedagogický titul docentka v študijnom odbore 1. 1. 4. Pedagogika. Vo svojej výskumnej oblasti sa venuje problematike didaktiky a odborovej didaktiky, teórii výchovy a školskému manažmentu. Za svoju publikačnú činnosť bola v rokoch 2018, 2019 a 2020 ocenená Cenou rektora a v roku 2019 jej bola udelená Bronzová medaila za významný prínos v oblasti vedy, vzdelávania a rozvoja uvedená rektorom PU v Prešove. Už od začiatku svojho pôsobenia na PU v Prešove prešla viacerými akademickými funkciami (prodekanka, vedúca katedry, riaditeľka). Dnes je riaditeľkou Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie – pracoviska, ktoré na celouniverzitnej úrovni zabezpečuje prípravu študentov učiteľských študijných programov.

Anna Polačková
Foto: PU