Skip to content
Menu
Menu

Nevhodné správanie niektorých poslancov má „ošetriť“ dodatok rokovacieho poriadku

Prečítať článok

(ako) – Februárové online zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo plné emócií. V istých momentoch niektorí poslanci používali invektívy, urážky aj vyhrážky a namiesto vecných riešení predložených problémov si medzi sebou vybavovali „ osobné účty“. Iným zase prekážalo, že nerokujú prezenčne, lebo technické problémy občas znemožnili poslancom prihlásiť sa do diskusie alebo hlasovať.

To boli dôvody na to, aby vznikol v poradí desiaty dodatok k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Mestská rada ho prerokovala a odporučila poslancom schváliť.

V dôvodovej správe sa uvádza, že potrebu úpravy dodatku vyvolal priebeh posledného rokovania mestského zastupiteľstva, na ktorom odznelo viacero nevhodných komentárov, osobných útokov a vyhrážok, ktoré narušili vážnosť a dôstojnosť funkcie poslanca mestského zastupiteľstva. Keďže tieto prípady osobného zlyhania niektorých poslancov boli medializované, bol poškodený i obraz mestského zastupiteľstva ako celku v očiach verejnosti. Účelom dodatku je preto zamedziť opakovaniu sa takýchto prípadov do budúcna a napraviť negatívny dopad na verejnú mienku.

„Predsedajúci vyzve poslanca, ktorý svojimi prejavmi alebo činmi počas rokovania prekročil hranice slušnosti alebo ktorý svojím konaním narúša priebeh rokovania, aby zachoval poriadok. Ak výzva na zachovanie poriadku nevedie u poslanca k náprave, predsedajúci môže odmietnuť udeliť mu slovo opätovne počas tej istej schôdze,“ znie jedna z úprav.

Je tam však ešte jedna. „Počas rokovania mestského zastupiteľstva je zakázané požívať alkohol a iné návykové látky. Osobu, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu a ktorá ruší priebeh rokovania nevhodným správaním, možno vykázať z rokovacej sály za asistencie príslušníka Mestskej polície do najbližšieho hlasovania. Predsedajúci môže následne prerušiť schôdzu na čas nevyhnutne potrebný na obnovenie poriadku.“

Vplyv pandémie na zasadnutia

Úprava rokovacieho poriadku je potrebná z dôvodu využitia komunikačných technológií v spojitosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19. Úprava zákona o obecnom zriadení stanovuje v tej súvislosti pravidlá, ktoré sa uplatnia nielen počas núdzového stavu, ktorý existoval v čase schválenia zákona, ale i v čase mimoriadnej situácie, ktorá môže byť spôsobená aj inou formou krízovej situácie.

Zákon teda povoľuje zasadnutie zastupiteľstva formou videokonferencie alebo elektronickým hlasovaním. Druhý spôsob je však možný len vo výnimočných prípadoch.

V prípade videokonferencie dodatok určuje presné pokyny ako sa prihlásiť do diskusie, odhlásiť a vypnúť mikrofón. Ďalej, ak poslanec nemôže hlasovať elektronicky, môže tak urobiť ústne a jeho hlas bude platný. Určuje tiež, ako sa má na rokovanie prihlásiť verejnosť, ktorá chce na zasadnutí hovoriť o konkrétnom probléme.

Mimochodom, najbližšie zasadnutie sa uskutoční 24. marca a to prezenčne. Dôvodom je voľba hlavného kontrolóra a riaditeľa PKO. Na druhý deň, 25. 3. 2021 bude riadne zasadnutie MsZ formou videokonferencie.