Skip to content
Menu
Menu

Od  januára dostanú školské jedálne vyššie  príspevky na potraviny

Ministerstvo školstva navyšuje finančné pásma pre školské stravovanie. Finančné pásma predstavujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo rozdelené podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré určuje MŠVVaŠ SR. Finančné pásma pre školské stravovanie teda predstavujú len časť ceny obeda. Tou druhou časťou sú režijné náklady, ktoré si určuje zriaďovateľ.

Zvýšenie finančných pásiem je dlhodobou požiadavkou zo strany zariadení školského stravovania (t.j. školských jedální) a zo strany zriaďovateľov. Vzhľadom na výrazný nárast cien potravín už jednotlivé zariadenia školského stravovania nedokázali pripravovať nutrične a energeticky vyvážené pokrmy na základe Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie a v zmysle Odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo SR v súlade s platnou legislatívou.

„Naposledy sa financie na prípravu teplého jedla v školských zariadeniach upravovali v roku 2019. Nikomu netreba vysvetľovať, že na sklonku roka 2022, po náraste cien, sú tie sumy nedostatočné. Zhodli sme sa naprieč samosprávami, naprieč školami, zriaďovateľmi a taktiež samozrejme na rezorte, že s tým musíme niečo urobiť,“ vysvetľuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký.

Navýšenie finančných pásiem pre školské stravovanie je mimoriadne dôležité, a to z dôvodu zachovania požadovanej kvality pri príprave jedál v zariadeniach školského stravovania. Pôvodne boli v platnosti tri finančné pásma, od 1. 1. 2023 bude v platnosti päť nových finančných pásiem.

 Zmena nastane aj pri dospelých stravníkoch. Od 1. 1. 2023 budú zamestnanci škôl, školských zariadení a iné fyzické osoby súčasťou finančných pásiem „B“, (ktoré sú oproti bežným finančným pásmam „A“ navýšené o cca 20 %) z dôvodu možnosti navýšenia hmotnosti mäsovej zložky v rámci hlavných jedál.

Zdroj: MŠVVaŠ SR