Skip to content
Menu
Menu

Oznámenie o vyrúbených daniach a poplatkoch mesto doručí Prešovčanom v máji

Mesto Prešov informuje občanov o podaní priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2023. Tiež o podaní oznamovacej povinnosti k poplatku za komunálne odpady na rok 2023.

Mesto Prešov, ako príslušný správca dane, oznamuje, že povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, resp. podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2023, má každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla alebo previedla nehnuteľnosť počas roka 2022 (predaj, darovanie, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pod.). Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností vzniká aj z dôvodu zmeny druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby.

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2023 sa podáva v termíne od 1.1.2023 do 31.1.2023. V tejto lehote majú daňovníci povinnosť uplatniť si aj nárok na zníženie dane z dôvodu poberania dávky v hmotnej núdzi (potrebné potvrdenie ÚPSVaR), zdravotného postihnutia (držiteľ  preukazu ŤZP, ŤZP/S, rozhodnutie ÚPSVaR pre prevažne alebo úplne bezvládne FO).

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na jednotnom tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za  predajné automaty a k dani  za nevýherné hracie prístroje,“ (t.j. Príloha k opatreniu č. MF/021249/2014-725), ktoré je k dispozícii  v budove MsÚ Prešov na Jarkovej ul. č. 24, 1. poschodie  a v klientskom centre na Jarkovej ul. č. 26 a tiež na webovej stránke mesta Prešov: https://www.presov.sk/ako-vybavit-0.html

Vypísané a podpísané tlačivá je  potrebné odovzdať priamo na pracovisku dane z nehnuteľností, MsÚ Prešov, Jarková 24, 1. poschodie, alebo zaslať poštou na adresu MsÚ Prešov, Hlavná č. 73, 080 01 Prešov  alebo doručiť do podateľne MsÚ v Prešove na Hlavnej  ul. č. 73, resp. do  podateľne  klientskeho  centra na  Jarkovej ul. č. 26. 

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2023 sú v porovnaní s rokom 2022 vyššie a sú ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Prešov č. 10/2022. Oproti prechádzajúcemu roku dochádza k zmene pri zníženiach u dani z nehnuteľností. Zníženie dane z nehnuteľností je ustanovené pre osoby staršie ako 65 rokov, a to 25%.

Od 1.1.2023 dochádza aj k zmene sadzby dane za ubytovanie, a to na sumu 1,50 € na osobu a prenocovanie.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať aj elektronicky prostredníctvom www.slovensko.sk , resp. https://www.presov.sk/podavanie-danoveho-priznania-k-dani-z-nehnutelnosti.html

Pri poplatku za komunálne odpady, ak sa počet osôb nemenil a spôsob vyrubenia poplatku za celú domácnosť jednému poplatníkovi je zhodný s rokom 2022, nevyplýva poplatníkovi oznamovacia povinnosť.

Oznamovacia povinnosť poplatníka je pri zmenách oproti roku 2022. Taktiež, ak sú súčasťou spoločnej domácnosti dospelé osoby, resp. došlo k zmene počtu osôb a pôvodný poplatník už odmieta prevziať povinnosť poplatníka na rok 2023 platiť poplatok za celú domácnosť, uvedené skutočnosti je potrebné oznámiť  správcovi dane, t.j. oddeleniu daní a poplatkov  MsÚ v Prešove, Jarková ul. č. 24, podaním na pracovisku správy poplatku za komunálne odpady, zaslaním prostredníctvom pošty alebo podaním v podateľni MsÚ, resp. klientskom centre, a to  pred vydaním rozhodnutia na rok 2023, resp. elektronicky, prostredníctvom elektronického formulára: https://www.presov.sk/ohlasovanie-vzniku-zaniku-alebo-zmeny-poplatkovej-povinnosti-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady.html

Správca dane vyrubí poplatok rozhodnutím na základe podaného oznámenia o zmenách pre zdaňovacie obdobie roku  2023. V prípade, že k zmenám skutočností dôjde počas kalendárneho roka, a to vznik (nový člen domácnosti) zánik (zmena pobytu mimo mesta Prešov, predaj nehnuteľností, úmrtie), je poplatník povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali, a to aj v priebehu kalendárneho roka. 

Doručovanie podaní – oznámení k poplatku  je podobné ako pri podaní priznania dane z nehnuteľnosti, t.j. osobne na pracovisku poplatku za komunálne odpady MsÚ Prešov, Jarková č. 24, 2.poschodie, kanc. č. 303, poštou, resp. doručením do podateľne MsÚ: https://www.presov.sk/miestny-poplatok-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-clanok/mid/312978/.html

Sadzby  poplatku za komunálne odpady v porovnaní s rokom 2022 sú vyššie a sú ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Prešov  č. 11/2022.  Rozhodnutia o vyrubení  dane a poplatku  budú daňovníkom doručené v priebehu kalendárneho mesiaca máj a ich splatnosť bude určená v doručenom rozhodnutí.

V roku 2023, okrem zákonných znížení a oslobodení k poplatku za komunálne odpady, boli ustanovené vo všeobecne záväznom nariadení aj iné zníženia, a to zníženie poplatku o 25% poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 65 rokov, poplatníkovi, ktorý je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, prevažne alebo úplne bezvládnej fyzickej osobe.

Zdroj: presov.sk