Skip to content
Menu
Menu

Prešovská univerzita otvorila 25. akademický rok 

Prešovská univerzita v Prešove (PU) v utorok oficiálne otvorila v poradí 25. akademický rok. Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu sa slávnostné zhromaždenie konalo v Divadle Jonáša Záborského len za prítomnosti zaočkovaných osôb.

Otvorenie akademického roka sa na PU už tradične spája so slávnostným podujatím, ktorého sa zúčastňujú zamestnanci a študenti univerzity, ale i desiatky hostí z mimouniverzitného prostredia. Obdobne ako minulý rok, aj tohtoročnú slávnosť sprevádzali prísne protiepidemické opatrenia.

Bilancovanie a nové výzvy

„Predchádzajúci akademický rok si zaslúži prívlastok „ťažký“. Priniesol nám nielen dištančné prednášky a semináre, či online zasadnutia, ale mnohým z nás viac alebo menej ťažký priebeh ochorenia Covid 19. Štyria z našich kolegov, žiaľ, ochoreniu podľahli, čo pre univerzitu znamená nenahraditeľnú stratu,“ bilancoval vo svojom príhovore rektor univerzity Peter Kónya.

Zároveň dodal, že pandémia má na akademický život v istom slova zmysle aj pozitívny dopad, a to v podobe prehĺbenia znalostí a zručností študentov a pedagógov v oblasti IKT, či prispenia k výraznej modernizácii a posilneniu informačnej a technickej infraštruktúry univerzity i jej fakúlt. Rektor následne zdôraznil, že koronakríza nezabránila ani v ďalšom napredovaní a rozvoji univerzity.

„Podarilo sa nám ukončiť rekonštrukciu dvoch študentských domovov na Ul. 17. novembra, realizovať parkovú úpravu námestia v tomto campuse a vytvoriť didaktický park za budovou rektorátu, vďaka čomu sa stala univerzita najzelenšou časťou nášho mesta. Zároveň sme začali rekonštrukciu vnútorných priestorov Študentského domova na Námestí mládeže a nadstavbu Fakulty zdravotníckych odborov,“ pripomenul rektor.

V nasledujúcom období sa podľa jeho slov plánuje obnova ďalších priestorov v budove VŠA, začatie zateplenia a rekonštrukcia exteriéru tzv. starého internátu a rozšírenie priestorov Fakulty manažmentu. Za veľký úspech univerzity, a to napriek mimoriadnym podmienkam jej pôsobenia, považuje rektor aj zastavenie poklesu počtu študentov, ktoré možno sledovať už tretí rok v poradí za sebou. „V tomto akademickom roku bolo našim fakultám doručených o štyristo prihlášok viac, než pred rokom a už v súčasnosti počet zapísaných študentov na všetkých formách štúdia dosahuje minuloročné hodnoty, ktoré ešte iste nie sú definitívne,“ vyzdvihol rektor Kónya.

Nový akademický rok, nové opatrenia 

Výučba v zimnom semestri začala v prezenčnej forme štúdia v tzv. režime OTP, to znamená pre plne očkovaných, aktuálne otestovaných a ochorenie prekonavších študentov. V prípade zhoršenia pandemickej situácie je na zváženie kombinácia prezenčnej a dištančnej formy štúdia, alebo vyučovanie len pre zaočkovaných študentov. V režime OTP fungujú aj študentské domovy univerzity, pričom návštevy v internátoch sú stále zakázané.

Podobne ako v minulom roku sú v objektoch univerzity vyčlenené priestory pre osoby s príznakmi akútneho ochorenia a vydané inštrukcie pre prípad výskytu infikovaných študentov alebo zamestnancov. Samozrejme, univerzita je pripravená prijať operatívne aj iné opatrenia, ktoré jej umožní eventuálna zmena legislatívy a rovnako naďalej platí i ponuka na očkovanie zamestnancov a študentov v priestoroch univerzity.

Udelenie Ceny rektora

Neodmysliteľnou súčasťou otvorenia akademického roka je aj udeľovanie Ceny rektora, ktorá bola odovzdaná 28 tvorivým zamestnancom univerzity za významný prínos v jednotlivých vedných odboroch, 7 pracovníkom za vedecký výstup zamestnancov do 40 rokov a jednému vedecko-výskumnému pracovníkovi za inováciu a vedecký objav. Cenou rektora bolo ocenených aj 18 študentov univerzity za úspešnú reprezentáciu PU. Ocenených bolo aj 5 katedrových webstránok.

Tohtoročné slávnostné zhromaždenie zvolané pri príležitosti otvorenia 25. akademického roka bolo špecifické aj v tom, že bolo spojené s inauguráciou novozvolených dekanov Fakulty manažmentu a Fakulty športu PU.

V troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania na PU je aktuálne zapísaných 8 249 študentov. Uvedený počet však nie je konečný, keďže zápis na niektorých fakultách ešte stále prebieha.

Anna Polačková
Foto: Marcel Mravec