Skip to content
Menu
Menu

Prešovská univerzita zahájila akademický rok s dodržaním hygienických opatrení

Prečítať článok

Prešovská univerzita v Prešove (PU) dnes oficiálne otvorila 24. akademický rok. Slávnostné zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo v Divadle Jonáša Záborského prebiehalo za dodržania prísnych hygienických opatrení.

Otvorenie akademického roka sa na PU už tradične spája s podujatím, ktoré sa odohráva za prítomností stoviek hostí z domova i zahraničia. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa tohtoročnej slávnosti v porovnaní s minulým rokom zúčastnilo o polovicu menej hostí, aby bolo dodržané šachovnicové sedenie. Popri vedeniu univerzity, zamestnancoch a študentoch boli medzi nimi prítomní aj predstavitelia štátnej správy, samosprávy, najvyšší akademickí funkcionári, zástupcovia cirkví, priatelia a priaznivci Prešovskej univerzity.

Zhodnotenie semestra v čase koronakrízy

Predchádzajúci semester bol na našej univerzite úplne odlišný od všetkého, čo väčšina z nás doteraz zažila. Tak ako na celom Slovensku a vo väčšine nielen európskych krajín ho poznačila koronakríza. Rovnako než inde, aj u nás doteraz neznáma nákaza doslova zavrela brány univerzity a na tri mesiace ponechala doma  jej zamestnancov a študentov. Na takmer celý semester sa stalo realitou dištančné vzdelávanie vrátane zápočtov, skúšok a niekde i obhajob záverečných prác a štátnic,“ bilancoval predchádzajúci semester rektor univerzity prof. Peter Kónya. Zároveň sa poďakoval študentom a všetkým zamestnancom univerzity, ktorí aj v týchto mimoriadnych podmienkach vzorne vykonávali svoje povinnosti a prispeli tak k úspešnému zvládnutiu tejto neľahkej situácie, čo dokazuje aj úspešné ukončenie semestra.

Rektor vo svojom príhovore poznamenal, že život na univerzite sa aj napriek neľahkým časom nezastavil. „Aj počas koronakrízy sa podarilo dovŕšiť a začať niekoľko rozvojových projektov univerzity. Úspešne bola ukončená rekonštrukcia športovej haly, bolo vybudované parkovisko na južnom konci Vysokoškolského areálu (VŠA), ktoré umožní parkovanie podstatne vyššieho počtu pedagógov priamo v campuse a odbremení preťažené kapacity na Ul. 17. novembra,“ zdôraznil rektor. Z nových projektov spomenul revitalizáciu priestoru pred Vysokoškolským VŠA, ktorej cieľom je vytvorenie parku s fontánou a množstvom zelene na námestí medzi VŠA a študentskými domovmi. O niekoľko mesiacov neskôr sa dočkal realizácie aj ďalší rozvojový projekt univerzity, a to výstavba didaktického parku na západnej strane budovy rektorátu univerzity. „Vďaka týmto projektom sa areál Prešovskej univerzity premení na skutočné „zelené pľúca“ tretieho najväčšieho mesta našej krajiny,“ vyzdvihol. Pripomenul taktiež, že počas koronakrízy sa na pôde univerzity uskutočnili aj dve významné návštevy. V máji zavítal na univerzitu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling so štátnou tajomníčkou svojho rezortu Monikou Filipovou a o niekoľko týždňov štátny tajomník Ľudovít Pavlis.

Nový akademický rok, nové opatrenia

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou prijalo vedenie PU viaceré opatrenia  platné od nového akademického roka. Okrem povinnosti nosiť v priestoroch univerzity rúško alebo ochranný štít, vedenie univerzity odporúča používať aj rukavice. Pri vzdelávacích aktivitách, na ktorých sa má zúčastniť viac ako 50 osôb, je potrebné v miestnostiach aplikovať šachovnicové sedenie študentov. Pokiaľ to technické možnosti nedovolia, vedenie univerzity odporúča kontaktnú výučbu doplniť o online prenos.

Univerzita zároveň v každej budove univerzity vyčlenila jednu miestnosť, do ktorej sa premiestni zamestnanec, resp. študent s podozrením na ochorenie COVID-19. To isté platí aj pre študentské domovy PU. Študent, ktorý bude pozitívny na COVID-19, resp. u ktorého vznikne podozrenie na dané ochorenie, okamžite preruší kontaktnú výučbu. Rovnako ju prerušia aj študenti, ktorí patria do študijnej skupiny nakazeného študenta.

„Myslím si, že univerzita sa podľa svojich možností pripravila na nasledujúci akademický rok. Bude síce iný ako všetky predchádzajúce, a to nielen pod rúškom koronakrízy, ale doslova pod rúškami s dezinfekciou a ďalšími protiepidemiologickými opatreniami. Napriek tomu začíname nový semester s ambíciou, že ho v riadnom termíne aj ukončíme, a to aspoň z prevažnej časti prezenčnou formou, ktorá je pre univerzitné štúdium nevyhnutná,“ uviedol rektor, ktorý zároveň zdôraznil, že akékoľvek dištančné vzdelávanie nemôže nahradiť priamy kontakt vyučujúcich so študentmi, tak ako žiadne internetové kurzy nikdy nenahradia univerzitu. „Nastávajúce obdobie si od nás všetkých vyžiada zvýšenú opatrnosť, sebadisciplínu a empatiu. Iba tak dokážeme zvládnuť aj prichádzajúci semester. Verme, že bez zatvorenia univerzity,“ doplnil rektor Kónya.

Udelenie Ceny rektora

Neodmysliteľnou súčasťou otvorenia akademického roka je aj udeľovanie Ceny rektora, ktorá bola odovzdaná 36 tvorivým zamestnancom univerzity za významný prínos v jednotlivých vedných odboroch, 16 pracovníkom za vedecký výstup zamestnancov do 40 rokov a trom vedecko-výskumným pracovníkom za inováciu a vedecký objav. Cenou rektora bolo ocenených aj 18 študentov  univerzity za svoju publikačnú, výskumnú, umeleckú a športov činnosť, ale aj za humanitné skutky, ktoré vykonali v uplynulom akademickom roku. Ocenené boli aj štyri katedrové webstránky.

V troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania na PU je aktuálne zapísaných 8332 študentov (z toho 856 zahraničných študentov), tento počet však nie je konečný, nakoľko zápis na niektorých fakultách  ešte stále prebieha. V tejto chvíli teda môžeme hovoriť iba o tom, že počet zapísaných študentov na všetkých formách a stupňoch štúdia nebude nižší, než v minulom akademickom roku, pričom časti zahraničných študentov zabránilo v zápise nastolenie sprísneného režimu na štátnych hraniciach.

Anna Polačková


ZOZNAM OCENENÝCH

Cena rektora za rok 2019 udelená tvorivým PU za významný prínos vo vede:

Filozofická fakultu:

 • PhDr. Viera Bilasová, CSc.
 • PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
 • PhDr. Jozef Džuka, CSc.
 • PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD.

Gréckokatolícka teologická fakultu:

 • PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD.

Fakulta humanitných a prírodných vied:

 • Ing. Jozef Vilček, PhD.
 • Mgr. Martin Hromada, PhD.
 • Lenka Bobuľská, PhD.
 • Michaela Zigová, PhD.
 • Eva Petrejčíková, PhD.
 • Marta Mydlárová Blaščáková, PhD.
 • RNDr. Jarmila Bernasovská, PhD.
 • RNDr. Iveta Boroňová, PhD.
 • MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH
 • Alexander Csanády, PhD.
 • Vincent Sedlák, PhD.
 • PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD., MBA

Fakulta manažmentu:

 • Eva Benková, PhD.
 • Ing. Rastislav Kotulič, PhD.
 • Ing. Miroslav Gombár, PhD.
 • Mgr. Eva Litavcová, PhD.

Pedagogická fakultu:

 • RNDr. Renáta Bernatová, PhD.
 • PhDr. Rudolf Horváth, PhD.
 • PaedDr. Ingrid Ružbarská, PhD.
 • Radoslav Rusňák, PhD.
 • PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD.
 • PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.
 • PaedDr. Martin Klimovič, PhD.
 • Ivan Ropovik, PhD.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:

 • Ján Pilk, PhD.

Fakulta športu:

 • PaedDr. Jaromír Sedláček, PhD.
 • PaedDr. Pavol Ružbarský, PhD.
 • PaedDr. Tomáš Perič, PhD.
 • Bibiana Vadašová, PhD.

Fakulta zdravotníckych odborov:

 • Marek Chmelík, PhD.

Za Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín

 • PhDr. Júlia Dudášová, DrSc.

Cena rektora za rok 2019 udelená tvorivým zamestnancom PU za vedecký výstup zamestnancom do 40 rokov:

Filozofická fakulta:

 • Michal Bočák, PhD.
 • Anna Polačková, PhD.
 • Ivana Hostová, PhD.
 • Lukáš Švihura, PhD.
 • Marcel Martončik, PhD.

Fakulta humanitných a prírodných vied:

 • Daniela Gruľová, PhD.
 • Lenka Demková, PhD.
 • Jozef Oboňa, PhD.
 • Janka Michalková, PhD.

Fakulta manažmentu

 • Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
 • Petra Vašaničová, PhD.

Pravoslávna bohoslovecká fakultu:

 • Bohuslav Kuzyšin, PhD.

Fakulta športu:

 • Lenka Tlučáková, PhD.
 • Peter Kačúr, PhD.

Za Fakultu zdravotníckych odborov:

 • Miloslav Gajdoš
 • Katarína Hnatová, PhD.

Cena rektora za rok 2019 sa udelená tvorivým zamestnancom PU za inováciu a vedecký objav:

Filozofická fakulta:

 • Marcel Martončik, PhD.
 • Gabrielo Baník, PhD.

Fakulta humanitných a prírodných vied:

 • Ing. Jozef Fejér, PhD.

Cena rektora za rok 2019 udelená tvorivým zamestnancom PU za najlepšiu katedrovú webstránku:

Filozofická fakultu:

 • Anna Polačková, PhD.
 • Gabriel Székely, PhD.
 • Róbert Király
 • Eva Demjanová, PhD.
 • Ľubica Libáková, PhD.
 • Miriam Šarišská
 • Martin Knurovský

Fakulta manažmentu:

 • Anna Šenková, PhD.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:

 • Pavol Kocha, PhD.

Fakulta zdravotníckych odborov:

 • Bc. Ľubica Rybárová, PhD.

Cena rektora za AR 2019/2020 odovzdávaná študentom za úspešnú reprezentáciu PU

Filozofická fakulta

 • Jaroslava Babjáková, PhD.

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Ľubica Lenartová

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Stela Tkáčová
 • Július Varga

Fakulta manažmentu

 • Veronika Čabinová
 • Tünde Dzurov Vargová
 • Viera Ivanková
 • Erika Onuferová
 • Martin Rigelský

Pedagogická fakulta

 • Barbora Balogová
 • Katarína Štetinová, DiS. art

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

 • Marián Feďo
 • Mikuláš Pružinský

Fakulta športu

 • Marek Karlík

Fakulta zdravotníckych odborov

 • Kristína Kokošová
 • Daniel Lakata
 • Jakub Liščinský
 • Magdaléna Tkáčová