Skip to content
Menu
Menu

Prešovskí žiaci môžu počas augusta navštevovať letné školy

Prečítať článok

Z 12 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov organizuje Letnú školu počas prázdnin polovica. Približne 250 prešovských žiakov sa v letných školách bude učiť hravou a tvorivou formou.

Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách. V letných školách môžu deti zmysluplne využiť čas letných prázdnin, a to prostredníctvom výchovno – vzdelávacích aktivít, ktoré sú prispôsobené veku a potrebám žiakov.

Cieľom letných škôl je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré mohli vzniknúť alebo sa prehĺbiť v dôsledku prerušeného vyučovania v školách, rovnako však poskytujú aj možnosť adaptácie žiakov na začiatku nového školského roka 2020/2021 nielen po vzdelávacej, ale aj po socializačnej a výchovnej stránke.

Na základe výzvy MŠVVaŠ SR zo dňa 11.06.2020 sa do rozvojového projektu zameraného na organizáciu Letnej školy zapojilo 6 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov: ZŠ Matice slovenskej 13, ZŠ Mirka Nešpora 2, ZŠ Prostějovská 38, ZŠ Bajkalská 29, ZŠ Lesnícka 1 a ZŠ Važecká 11.


Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov organizuje Letnú školu v dvoch cykloch:

  • 1. cyklus od 17. – 21.8.2020 s časovým harmonogramom od 8:00 do 16:00 hod.
  • 2. cyklus od 17.8. – 21.8.2020 s časovým harmonogramom od 8:00 do 14:00 hod.

V prvom cykle budú letnú školu navštevovať 2 skupiny žiakov, ktoré budú tvoriť okrem intaktných žiakov aj žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, vývinovými poruchami učenia a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Na príprave a realizácii aktivít sa bude podieľať aj OZ Eperko Prešov, a to v oblasti psychologického poradenstva, špeciálno – pedagogickej a logopedickej intervencie.

Aktivity budú prebiehať prostredníctvom dramatickej výchovy a divadelnej práce s deťmi. U žiakov sa formou didaktických hier, čitateľskej a matematickej dielne a divadelného laboratória bude rozvíjať čitateľská a matematická gramotnosť. Výstupom bude „minirozprávka“ a „megakniha regionálnych rozprávok“.

V druhom cykle bude vytvorená jedna skupina žiakov, ktorú budú tvoriť okrem intaktných žiakov aj žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, vývinovými poruchami učenia, poruchami aktivity a pozornosti, autizmom a žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Na príprave a realizácii aktivít sa bude podieľať OZ Eperko Prešov, a to v oblasti psychologického poradenstva, špeciálno-pedagogickej a logopedickej intervencie a CŠPP Tročany v oblasti kariérneho poradenstva. Skupina bude pracovať na projekte „Cestovka MATICA“. Cieľom aktivít bude rozvoj komunikačných zručností v slovenskom a anglickom jazyku, podpora pozitívneho prostredia a empatického prístupu voči kultúrnej rôznorodosti a iným kultúrnym tradíciám prostredníctvom výtvarného umenia. Výstupom bude krátke video v anglickom jazyku na tému: Pozoruhodnosti centra mesta Prešov.

Základná škola Mirka Nešpora 2, Prešov organizuje Letnú školu v termíne od 24.8.  do 28.8.2020 s časovým harmonogramom od 8:00 do 16:00 hod.

Činnosť Letnej školy bude prebiehať prostredníctvom aktivít z jednotlivých vzdelávacích oblastí, ktoré budú realizované formou zážitkového, hravého a tvorivého učenia sa. Ich náročnosť bude prispôsobená veku a potrebám žiakov. V priebehu jedného dňa sa budú striedať aktivity zo všetkých vzdelávacích oblastí, ráno a popoludnie bude venované najmä jazykovým, matematickým, pohybovým a umeleckým aktivitám. Miestom realizácie aktivít bude interiér a exteriér školy, ZOO Košice, Lanové centrum Prešov, Hasičská stanica Prešov a Ekopark Prešov.

ZŠ Prostějovská 38, Prešov bude organizovať Letnú školu v termíne od 10.8. do 14.8.2020 s časovým harmonogramom od 8:00 do 16:00 hod. v spolupráci ŠKD a KC. Aktivity Letnej školy budú prebiehať v duchu rozprávky „Šmolkovia a ich tajomstvá“. Činnosť Letnej školy bude prebiehať prostredníctvom aktivít jednotlivých vzdelávacích oblastí, ktoré budú prebiehať formou zážitkového učenia a didaktických hier. V priebehu jedného dňa sa budú striedať aktivity zo všetkých vzdelávacích oblastí, popoludnie bude venované hlavne pohybovým a umeleckým aktivitám.

Základná škola Bajkalská 29, Prešov organizuje Letnú školu v termíne od 17. do 21.8.2020 s časovým harmonogramom od 8:00 do 16:00 hod. Činnosť letnej školy bude prebiehať prostredníctvom aktivít z jednotlivých vzdelávacích oblastí, ktoré budú realizované formou zážitkového učenia a didaktických hier. Zároveň budú žiaci spoznávať blízke aj vzdialenejšie okolie, navštívia Šarišský hrad, historické centrum Bardejova či Zbojnícky hrad.

Základná škola Lesnícka 1, Prešov organizuje Letnú školu v termíne od 17. do 21.8.2020 a od 24. do 28.8.2020 s časovým harmonogramom v oboch týždňoch od 8:00 do 12:00 hod. Túto letnú školu organizujú v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove, Štátnymi lesmi SR, Štátnou ochranou prírody – regionálne centrum, ZUŠ Kapušany pri ZŠ a MŠ Kapušany. Žiaci budú počas Letnej školy prehlbovať a upevňovať vedomosti a zručnosti nadobudnuté pred prerušením vyučovania v školách a zároveň sa bude u nich podporovať ich opätovná adaptácia na školské prostredie. Aktivity Letnej školy sa budú realizovať aj metódami arteterapie, muzikoterapie, metódami rozvíjania čiastkových funkcií, hudobnými činnosťami a športovými aktivitami.

Základná škola, Važecká 11, Prešov organizuje Letnú školu v termíne od 17. do 21.8.2020 s časovým harmonogramom od 8:00 do 16:00 hod. Vzdelávanie bude prebiehať formou zážitkového, hravého a tvorivého učenia. Deti navštívia Slovenské opálové bane, Slovenské technické múzeum v Solivare v Prešove a Kolmanovu záhradu v Prešove. Aktivity budú prispôsobené veku a schopnostiam žiakov v jednotlivých skupinách.

 

Zdroj: len