Skip to content
Menu
Menu

Priznanie k miestnym daniam musíte mestu podať do 1. februára

Prečítať článok

(ako) – Ak ste v roku 2020 kúpili alebo predali nehnuteľnosť alebo vykonali iné zmeny nehnuteľností, je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Posledný možný termín na podanie priznania, ktorý vyplýva z platnej legislatívy je 1.2.2021. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, samospráva nemá kompetenciu na zmenu tejto lehoty ani v dôsledku pandémie COVID-19.

V praxi to znamená, že ak ste  ste  v roku 2020 kúpili alebo predali nehnuteľnosť, respektíve ste vykonali iné zmeny v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľností (napríklad nastala zmena druhu pozemku, predaj alebo kúpa bytu, bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a pod.), je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, t. j. tlačivo s názvom Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

„Zákonná lehota na podanie priznania je do 31. januára 2021. Tento deň pripadá na nedeľu, preto je posledný možný termín 1. február 2021,“ upozornil hovorca radnice Tomek.  Dodal, že ani za aktuálnych okolností súvisiacich s pandémiou COVID-19 samospráva nemá kompetenciu na zmenu tejto lehoty, ktorú určuje zákon. V prípade jej nedodržania musí mesto postupovať v zmysle legislatívy,  preto úrad žiada daňovníkov o rešpektovanie tejto lehoty.

Ako podať daňové priznanie?

Nemusíte prísť na úrad osobne. Tlačivo môžete bezpečne zaslať e-mailom, poštou, môžete ho vhodiť do zbernej schránky na mestskom úrade, respektíve ho môžete podať elektronicky cez www.slovensko.sk.

Tlačivo s názvom Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je k dispozícii na web stránke mesta Prešov v sekcii  „Pre občana – Dane a poplatky“:https://www.presov.sk/miestne-dane-clanok/mid/312978/.html#m_312978

Tlačivo „Priznanie k dani“ je potrebné  po vyplnení podpísať, naskenovať a poslať poštou, prípadne ho v pracovných dňoch medzi 8:00 a 14:00 hod. vhodiť do zbernej  schránky umiestnenej pri vstupe do budovy mestského úradu na Hlavnej ul. č. 73, Prešov, lebo z dôvodu preventívnych opatrení je mestský úrad pre verejnosť zatvorený.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možno podať aj do elektronickej schránky mesta  www.slovensko.sk, prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom, a to prostredníctvom predpísaného formuláru. V čase mimoriadnej situácie je možné aj podanie priznania prostredníctvom e-mailu na adresu podatelna@presov.sk.

Pri poplatku za odpad nahláste zmeny

Pri poplatku za komunálne odpady je potrebné   nahlásiť  zmeny, a to v súvislosti so  vznikom, respektíve zánikom poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálne odpady. Tlačivá sú zverejnené na web stránke mesta:

https://www.presov.sk/miestny-poplatok-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-clanok/mid/312978/.html#m_312978

Vyplnené a podpísané tlačivá je možné doručiť spôsobom totožným ako pri dani z nehnuteľnosti.

Bližšie informácie k poplatku za komunálne odpady vám budú poskytnuté na tel. číslach: 051/3100256 alebo 051/3100257.

„Vzhľadom na bezpečnosť zamestnancov a ich momentálne znížený stav na pracoviskách v tomto období, prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť pri konzultáciách  po telefóne,“ uviedol Vladimír Tomek.

 

Ilustračné foto: mj