Skip to content
Menu
Menu

Šesť mikroprojektov s poľskými partnermi dostalo zelenú

Prečítať článok

(ako) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) podpísal zmluvy s ďalšími úspešnými žiadateľmi o finančný príspevok pre individuálne mikroprojekty v cezhraničnom partnerstve s Karpatským euroregiónom v Poľsku. V rámci slovensko-poľskej spolupráce sa tak bude realizovať šesť mikroprojektov za viac ako 208-tisíc eur. Uspeli múzeá, SČK aj samospráva vo Veľkom Šariši.

Ako informovala hovorkyňa prešovskej župy Dáša Jeleňová, medzi projektami podporenými v rámci cezhraničného programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 sú tri mikroprojekty zamerané na ochranu a rozvoj prírodného kultúrneho dedičstva (prioritná os 1) a tri mikroprojekty zamerané na vzdelávanie v pohraničí (prioritná os 3).

„Partnerstvo s naším poľským susedom je dlhodobo úspešné a má veľký význam. Európske štrukturálne fondy tomu len napomáhajú a prinášajú do vzájomných aktivít ešte viditeľnejšie benefity pre obe strany. Teším sa tomu, že tieto iniciatívy sú tu a nové projekty pre ochranu kultúry, zdravia či rozvoja nových technológií a vnesú tiež edukatívny i investičný rozmer do nášho kraja,“ uviedol v súvislosti s podpísaním zmlúv predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Virtuálna prehliadka múzea v Prešove aj Rzeszowe

Krajské múzeum v Prešove ako jediné uspelo v oboch prioritných osiach. V rámci mikroprojektu zameraného na ochranu a rozvoj prírodného kultúrneho dedičstva vytvorí prešovské múzeum v spolupráci s partnerským poľským múzeom v Rzeszowe virtuálnu prehliadku expozícií oboch múzeí. Tá bude dostupná prostredníctvom aplikácií a rozhraní Google. Výstavy a expozície plánujú múzeá obohatiť o lektorské sprievodné slovo formou zvukových nahrávok vo viacerých jazykových mutáciách. Novinka sa dotkne aj dvoch pobočiek Krajského múzea v Prešove, a to kaštieľa v Hanušovciach i Stropkove.

Nová reštaurátorská dielňa

V rámci rozvoja cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania vytvoria obe múzeá reštaurátorskú dielňu. Vybavia ju najmodernejšími technológiami ako napr. vysokovýkonným ultrazvukovým prístrojom a stereomikroskopom s výkonnými zobrazovacími funkciami. Následne budú organizovať semináre s praktickými ukážkami týchto moderných technológií najmä pre mládež.

Slavomír Sakalik, Slovenský Červený kríž, Územný spolok Svidník

Prvá pomoc rozprávkou

Vzdelávať plánuje spoločne so svojim poľským partnerom aj Slovenský červený kríž Územný spolok Svidník. A to predovšetkým deti základných škôl, ich rodičov, pedagógov a výchovných pracovníkov. Mikroprojekt je zameraný na osvojenie teoretických vedomostí o základných životných funkciách, o stavoch ohrozujúcich život a o zásadách poskytovania prvej pomoci. Následne budú v spolupráci s poľským partnerom verejne organizované podujatia v mestách Svidník, Giraltovce, Stropkov a Rzeszow pod názvom Prvá pomoc rozprávkou.

Vzdelávacie aktivity čakajú aj samosprávu v meste Veľký Šariš. Hlavným cieľom mikroprojektu je skvalitnenie cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania prostredníctvom kurzov pre zamestnancov samospráv so zameraním na prácu online v období pandémie.

Dni soli v Prešove aj v Krosne

V rámci prioritnej osi ochrana a rozvoj prírodného kultúrneho dedičstva dostal zelenú aj projekt Slovenského technického múzea – Múzeum Solivar. Vďaka spolupráci s poľským partnerom pribudne v múzeu interaktívne vybavenie expozície, ktoré bude podporené využitím e-produktov. Zároveň budú v rámci cezhraničnej aktivity spoločne organizované podujatia v Prešove a Krosne – Dni soli s tradičnými remeslami.

Úspešné boli v Prešovskom kraji aj Lesy SR, štátny podnik, Odštepný závod Prešov. V rámci mikroprojektu prioritnej osi 1 zmodernizujú s poľským partnerom náučné chodníky Sigord a Tajch. Pribudnú zmodernizované altánky, lavičky, studnička, lávky a iné prvky infraštruktúry, ako kŕmidlá, pozorovateľňa pre deti a informačné tabule.

Rozpočet týchto mikroprojektov bude z 85% financovať Európsky fond regionálneho rozvoja z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, 15% rozpočtu bude financovaných zo štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov mikroprijímateľa.

„Aktuálne Prešovský samosprávny kraj, ako implementačná jednotka pre fond mikroprojektov, od roku 2014 uzatvoril zmluvy pre realizáciu mikroprojektov v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku v celkovej hodnote viac ako 2 milióny eur. Naše čerpanie z dostupnej alokácie je takmer na hranici 100%, čo je napriek pomerne zložitej administrácii a náročnosti implementácie projektových zámerov veľmi dobrá vizitka živej spolupráce s partnermi v pohraničí,“ dodal M. Majerský s tým, že posledné zazmluvnené cezhraničné mikroprojekty by mali byť ukončené a zrealizované najneskôr do konca roka 2022.

Ilustračné foto: psk