Skip to content
Menu
Menu

Tretiemu sektoru poslali viac ako 68 miliónov eur

Prečítať článok

(pv) – Finančná správa už poukázala viac ako 68 miliónov eur na účty neziskových organizácií, nadácií či občianskych združení. Je to približne o 15 miliónov viac ako v minulom roku. Do týchto dní sme spracovali približne 850 000 vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020.

Finančná správa postupne spracováva darované podiely zo zaplatenej dane. Do týchto dní je už spracovaných viac ako 850 000 vyhlásení. Neziskové organizácie, nadácie či občianske združenia dostali doposiaľ spolu viac ako 68 miliónov eur. Daňovníci poukázali zo svojich daní  približne o 15 miliónov eur viac ako pred rokom. Minulý rok darovalo podiel zo zaplatených daní (za rok 2019) 851 355 daňovníkov, ktorí prijímateľom poukázali 53,39 milióna eur. Zatiaľ sa nepodarilo prekonať rekord spred pandémie z roku 2019, kedy finančná správa spracovala 922 086 vyhlásení.

Tretí sektor vtedy dostal celkový objem finančných prostriedkov vyšší ako 73 miliónov eur. Občan či živnostník, ktorý podával daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020, bol oprávnený v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenej organizácii. Mohol poukázať aj 3 %, ak v roku 2020 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade bol povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba môže darovať 2 % (3 %) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

Právnická osoba, ktorá podávala daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020, bola oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky 1 % zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5 % zaplatenej dane najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2020 určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, na verejnoprospešný účel vymedzený v zákone o dani z príjmov, právnická osoba mohla prostredníctvom daňového priznania poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

Fyzické a právnické osoby si môžu zo zoznamu prijímateľov vedenom Notárskou komorou SR vybrať prijímateľa podielu zaplatenej dane napr. neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, občianske združenie či nadáciu. Zoznam je verejne dostupný na stránke www.notar.sk ako aj na portáli finančnej správy. Finančná správa je povinná, po splnení zákonnom stanovených podmienok, previesť podiely zaplatenej dane na účet tretiemu sektoru do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia.