Skip to content
Menu
Menu

Tri župné stredné školy umožnia letné vzdelávanie

Tri stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja budú vyučovať žiakov aj počas prázdnin. Tzv. letné školy otvoria SOŠ služieb Prešov a Spojená škola Ľ. Podjavorinskej Prešov, a to s finančnou podporou rezortu školstva. Prázdninové štúdium z vlastných zdrojov umožní aj SOŠ polytechnická J. A. Baťu Svit. Desiatky žiakov si v nich upevnia praktické zručnosti.

Letné školy s ponukou náhrady praktického vzdelávania v odborných a umeleckých predmetoch otvoria tri župné stredné školy v augustovom termíne. Letná škola pod názvom Fresh bude zrealizovaná v Strednej odbornej škole služieb v Prešove v dvojtýždňovom termíne od 16. do 27. augusta.

Prebiehať bude v priestoroch školy a na stredisku odbornej prípravy na Sídlisku 3 v Prešove v  piatich skupinách: kozmetik, kaderník-vizážista, grafik tlačových médií, kaderník a fotograf. Jej účastníkmi budú žiaci 1. – 3. ročníka príslušného odboru, ktorí si budú svoje zručnosti overovať, či ich získavať aj alternatívnymi formami vzdelávania v tímovej práci. A taktiež pri neformálnom vzdelávaní v malých skupinách. Škola na zrealizovanie letného vzdelávania získala podporu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vo výške 5-tisíc eur.

Stredná odborná škola technická ako organizačná zložka Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove bola v súvislosti s organizáciou svojej letnej školy rezortom školstva podporená sumou 2-tisíc eur. Jej snahou bude taktiež ponúknuť náhradu praktického vyučovania v strojárskom a elekrotechnickom odbore. Letná škola tu bude prebiehať desať dní v termíne od 16. do 27. augusta a viesť ju budú majstri odbornej výchovy. V skupine strojárstvo ju absolvujú najmä žiaci prvého ročníka, ktorým chýbajú základné zručnosti a obsahom ich dovzdelávania budú vedomosti zo sústruženia a frézovania. V skupine elektrotechnika bude vzdelávanie rozdelené na silnoprúdovú a slaboprúdovú elektrotechniku.

Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu vo Svite aj v tomto roku realizuje letnú školu chémie. Keďže ide o vzdelávací program v štvorročnom študijnom odbore M, ktorý z výzvy vyhlásenej rezortom školstva nemohol byť finančne podporený, letnú školu tu zorganizujú z vlastných zdrojov. Žiaci si budú upevňovať svoje vedomosti a získavať nové poznatky z odboru chémia počas piatich dní od 16. do 20. augusta.

Letná škola je pripravená pre záujemcov z blízkeho i širšieho okolia, ktorí budú mať počas nej zabezpečené ubytovanie na internáte a obed zdarma. Letné vzdelávanie bude prebiehať formou hier a prostredníctvom viacerých aktivít, pričom dispozícii budú mať žiaci až tri laboratóriá. Počas týždňa si však upevnia poznatky aj z matematiky, finančnej či čitateľskej gramotnosti i svoje jazykové schopnosti. Letné školy sú súčasťou opatrení ministerstva školstva na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID-19. Zvlášť dopadov dištančného vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov.

Ich zámerom je sprístupniť ponuku náhrady praktického vyučovania za účelom získania nových, ale aj rozvoja a upevnenia už nadobudnutých praktických zručností a schopností žiakov. Zároveň umožňujú aj ponuku náhrady umeleckej praxe. Letné školy vytvárajú podmienky pre zvládnutie učiva vo vyšších ročníkoch.

Zdroj: PSK