Skip to content
Menu
Menu

V Prešove sa začalo jesenné upratovanie

Prečítať článok

Jesenné upratovanie v Prešove potrvá od 7. septembra do 28. septembra 2022. Prešovčania môžu do 126 veľkoobjemových kontajnerov vkladať objemný odpad z domácností.

VOK-y budú v jednotlivých mestských častiach dpristavované do doby naplnenia, resp. max. na dobu 48 hodín.

V prípade naplnenia VOK-u alebo poskytnutia informácií, kontaktujte dispečera TSmP, a .s., p. Bajusa na tel. číslach 051 / 773 29 20 alebo 0918 877 791 alebo bezplatnú infolinku 0800 500 012.

Do rozmiestnených VOK-ov je možné VKLADAŤ :
• objemný odpad z domácností (nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu, … )
Vedľa VOK- u je možné uložiť konáre.
Do rozmiestnených VOK-ov N E V K L A D A Ť :
.pneumatiky, elektroodpad (chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné počítače, …),
• nebezpečný odpad ( akumulátory, autobatérie, žiarivky, obaly z farieb, …),
• drobný stavebný odpad,
• textil,
• oleje a tuky,
• oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a neobalových výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov – t.j. obaly a neobalové výrobky z papiera, plastov, kovov, skla a kompozitných obalov na báze lepenky ( kartónové krabice, detské vaničky …),
• biologicky rozložiteľný odpad (konáre, tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, zvyšky ovocia a zeleniny, … ).
Takýto odpad môžu občania odovzdať a uložiť na zberných dvoroch TSmP, a. s. na uliciach – Bajkalská 33 a Jesenná 3, okrem textilu a kníh, ktoré je možné odovzdať len na zbernom dvore na Bajkalskej 33.

Zdroj: presov.sk