Skip to content
Menu
Menu

Vedci z 5 svetadielov z 23 krajín rokovali vo Vysokých Tatrách

Vyše 150 vedcov sa zišlo na konferencii Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá má status „Excelentné výskumné pracovisko“ (EVP), zrealizovala mimoriadne úspešnú už 8. medzinárodnú vedeckú konferenciu.

V hodnotení získala uvedená fakulta pozíciu EVPna základe svojich výsledkov vo vede. Je v súčasnosti jedným z troch najvyššie umiestnených spoločenskovedných pracovísk v rankingu 76 všetkých ministerstvom vyhodnotených fakúlt, resp. pracovísk z celého Slovenska. Spomínanú konferenciu zrealizovala fakulta v dňoch 28. septembra až 29. septembra 2023 v kongresovom centre v Novom Smokovci. Názov konferencie bol „Economics, Management & Business 2023: Contemporary Issues, Insights and New Challenges“.

Fakulta organizuje tento typ konferencie pravidelne každý druhý rok v spolupráci s viacerými najmä zahraničnými univerzitami, s prestávkou v období pandémie Covid-19. Tak ako všetky doposiaľ realizované za posledných 17 rokov, prebiehala konferencia v anglickom jazyku. Aj tento 8. ročník konferencie sa stretol s veľmi priaznivou odozvou v medzinárodnej vedeckej komunite najmä zahraničných univerzít, ale aj domácich univerzít, ako aj slovenských zástupcov z praxe, z ktorých mnohí sú potenciálnymi zamestnávateľmi absolventov Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu.

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 150 akademikov z univerzít z 23 krajín z 5 svetadielov.  

Niekoľkí zo zúčastnených akademikov v poradí zľava:  prof. Ermanno Affuso (USA), prof. Martin Užik (Nemecko), prof. Daniel Francois Meyer (JAR), prof. Natanya Meyer (JAR), prof. Róbert Štefko (Slovensko), Dr. Eva Benková (Slovensko), doc. Richard Fedorko (Slovensko), prof. Pantelis Kyrmizoglou (Grécko), prof. Yanwu Si (Čína), prof. Xingping Chen (Čína)

Cieľom konferencie bola prezentácia najnovších výsledkov výskumu v oblasti ekonómie,  manažmentu, obchodu, financií, podnikania, marketingu a ďalších súvisiacich oblastí, v neposlednom rade aj turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva, a to v kontexte výziev, príležitostí a hrozieb, ktoré súvisia s aktuálnymi dynamickými globálnymi zmenami. Príspevky prezentované na konferencii boli multitematické a reprezentovali interdisciplinárny a komplexný prístup k riešeniu problematiky. V príspevkoch dominovala téma zvládania aktuálnych globálnych a lokálnych problémov a kríz, využívania inovatívnych vedeckých metód a intelektuálneho kapitálu v dynamickom trhovom prostredí. Aktívna účasť vedcov z rôznych krajín a svetadielov umožnila zároveň diskutovať o úlohe kultúrneho kontextu a medzikultúrneho a medzinárodného porovnávania výsledkov výskumov.

Konferenciu začali ako keynote speakers profesori zo Spojených štátov amerických, Juhoafrickej republiky, Talianska, Izraela a Slovenska. Následne v odborných sekciách konferencia pokračovala množstvom ďalších prezentujúcich profesorov z 23 krajín z uvedených 5 svetadielov. Multikultúrne a medzinárodné zastúpenie účastníkov konferencie, ako aj interdisciplinárny pohľad na riešenie problematík vyvolali zaujímavé diskusie. Najintenzívnejšie odozvy v diskusiách vzbudili najmä profesori z Číny, Nemecka, Grécka, Spojených štátov amerických, Indie, Austrálie, Izraela, z Indonézie, Srí Lanky, Talianska, Rakúska, Ukrajiny, či Slovinska. Do analýzy problémov strednej Európy prispeli najmä zástupcovia vysokých škôl z krajín V4.

Predsedajúci vybraní akademici – vrátane úvodných keynote speakers – v poradí z pravej strany: 
prof. Ariel Fuchs (Izrael), prof. Tonino Pencarelli (Taliansko), assoc. prof. Sharad Kumar (India), prof. Natanya Meyer (JAR), prof. Daniel Francois Meyer (JAR), prof. Ermanno Affuso (USA), prof. Kuiquan Wang (Čína), prof. Róbert Štefko (Slovensko), Dr. Eva Benková (Slovensko), Dr. Edgar Adjinda (Republic of Benin), doc. Richard Fedorko (Slovensko), Jozef Štefaňák (primátor Vysoké Tatry, Slovensko), prof. Štefan Lyocsa (Slovensko), prof. Pantelis Kyrmizoglou (Grécko)

Mnohí zo zúčastnených  profesorov sú už našimi „stálicami“ a zúčastňujú sa každej z týchto našich konferencií pravidelne každé 2 roky. V pozitívnych reakciách po ukončení tejto najnovšej konferencie sa často vyskytovali otázky, kedy fakulta uskutoční ďalšiu konferenciu  tohto typu, aby sa na ňu mohli registrovať.

Zborník príspevkov účastníkov konferencie bude indexovaný v najprestížnejšej celosvetovej vedeckej databáze Web of Science, niektoré vo vedeckých časopisoch. Tohtoročná konferencia ponúkla 10 tematických oblastí, do ktorých mali možnosť účastníci konferencie zamerať svoje príspevky, konkrétne išlo o oblasti ako Ekonomika, Finančný manažment, Obchod a marketing, Regionálny rozvoj, Cestovný ruch, hotelierstvo a kúpeľníctvo, Environmentálny manažment, Aplikovaná informatika v manažmente a podnikaní, Ekonometria a kvantitatívne metódy, Právne, etické, kultúrne, psychologické a ďalšie aspekty v ekonomike a manažmente.

V poradí zľava:  prof. Tonino Pencarelli (Taliansko), assoc. prof. Sharad Kumar (India), prof. Róbert Štefko (Slovensko), prof. Andalow-Avraham Takala (Izrael), Mr. Wael Mugrabi, MA (Izrael)
V poradí zľava:  Dr. Edgar Adjinda (Republic of Benin), prof. Ermanno Affuso (USA), prof. Róbert Štefko (Slovensko), Dr. Eva Benková (Slovensko), prof. Sebastian Kot (Poľsko), doc. Richard Fedorko (Slovensko).

V priebehu a na záver konferencie viacerí účastníci zo zahraničných univerzít vyslovili pozitívne hodnotenie podujatia a zaslali poďakovania a pochvalné stanoviská.

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove je univerzitným lídrom vo výskume a vo vzdelávaní v oblasti ekonómie a manažmentu v Prešovskom samosprávnom kraji. Je jedinou ekonomickou fakultou so sídlom v PSK, ktorá má akreditované všetky stupne štúdia  a má zároveň najdlhšiu tradíciu.

V kraji dlhodobo patrí medzi najväčšie a najatraktívnejšie fakulty Prešovskej univerzity v Prešove aj medzi fakultami ekonomického typu na Slovensku. Poskytuje univerzitné štúdium v študijnom odbore Ekonómia a manažment v študijných programoch v oblasti manažmentu, ekonomiky, obchodu, marketingu a cestovného ruchu.

Fakulta – Excelentné výskumné pracovisko

Úroveň vedeckej činnosti fakulty má vplyv aj na kvalitu vysokoškolského štúdia a na akreditáciu študijných programov všetkých stupňov až po doktorandské štúdium.

Na základe vyhodnotenia vysokej úrovne vedeckej činnosti Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove získala už opakovane status „Excelentné výskumné pracovisko“. Aj pre rok 2023 prisúdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR opäť tento status fakulte na základe  exaktného posúdenia (konkrétne na základe regresného modelu) jej výsledkov vo vedecko-výskumnej činnosti. Z celkového počtu hodnotených 76 spoločenskovedných fakúlt resp. súčastí verejných univerzít z celej SR (všetky ekonomické fakulty, právnické fakulty, filozofické fakulty, pedagogické fakulty, fakulty športu, atď.), sa Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu umiestnila medzi troma najlepšími.

Na základe toho získala fakulta do rozpočtu Prešovskej univerzity časť dotácie vo výške cca 1/3 mil. Eur.

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu ako Excelentné výskumné pracovisko:

 • prenáša mnohé výsledky svojho výskumu do prezentovaných poznatkov vo výučbe študentov,
 • vykonáva transfer poznatkov z výskumu priamo do praxe.

Ponuka štúdia

Fakulta realizuje spolu 14 študijných programov v študijnom odbore Ekonómia a manažment – 7 v dennej forme štúdia a 7 v externej forme štúdia, kde je každý samostatne akreditovaný, ako aj rigorózne doktorské konania a habilitačné a inauguračné konania:

V 1. stupni štúdia (bakalárskom, Bc.) v študijnom odbore Ekonómia a manažment:

 • Študijný program Manažment v dennej a externej forme,
 • Študijný program Obchodný manažment a marketing v dennej a externej forme,
 • Študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo v dennej a externej forme.

V 2. stupni štúdia (magisterskom, Mgr.) v študijnom odbore Ekonómia a manažment:

 • Študijný program Manažment v dennej a externej forme,
 • Študijný program Management v anglickom jazyku v dennej a externej forme (v študijnom odbore Economics & Management).

Každý študent má možnosť zvoliť si vlastnú trajektóriu štúdia výberom povinne voliteľných predmetov. Medzi najžiadanejšie trajektórie (na bakalárskom a magisterskom št. programe Manažment), realizované formou študentmi vybraných povinne voliteľných predmetov, patria:

 • obchod, marketing a psychológia obchodu,
 • manažment ľudských zdrojov,
 • manažment turizmu a hotelierstva,
 • digitálny marketing (len pri bakalárskom študijnom programe).

Doktorát (PhDr.) v študijnom odbore Ekonómia a manažment na báze rigorózneho konania.

V 3. stupni štúdia (doktorandskom, PhD.) v študijnom odbore Ekonómia a manažment, resp. Economics & Management:

 • Študijný program Manažment v dennej a externej forme,
 • Študijný program Management v anglickom jazyku v dennej a externej forme (v študijnom odbore Economics & Management).

Fakulta disponuje modernými výučbovými priestormi a najväčšou aulou v rámci Prešovskej univerzity.

Centrum transferu technológií a výsledkov výskumu

Na fakulte svoju činnosť realizuje aj Centrum transferu technológií a výsledkov výskumu v rámci spolupráce s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR), ktoré nadväzuje na niektoré doterajšie výskumné činnosti. Je tu nadväznosť na prácu už fungujúceho Laboratória neuromarketingu Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu, ale aj ďalších výskumov, na báze niektorých z nich sa fakulta podieľa aj pri registrácii ochranných známok, následne pripravuje registráciu úžitkových vzorov, patentov. Transfer vedeckých poznatkov do praxe realizuje fakulta viacerými cestami: nielen transfermi samotných výsledkov výskumu pedagógov, ale aj na báze pridaných hodnôt vo výsledkoch záverečných prác študentov, ktoré riešia problémy podnikov, ktoré sú zadefinované v nimi vypisovaných témach záverečných prác.

Medzi ďalšie konkrétne prínosy práce Centra transferu technológií a výsledkov výskumu patrí okrem iných aj úspešný zápis Úžitkového vzoru priemyselne využiteľného technického riešenia v oblasti neuromarketingu do registra Úradu priemyselného vlastníctva SR, ďalej viacerých ochranných známok a v neposlednom rade úspešné podanie patentovej prihlášky. 

Laboratórium neuromarketingu

Významným úspechom fakulty je výskumná činnosť, ktorú realizuje aj jej Laboratórium neuromarketingu. Hlavným dôvodom zriadenia laboratória je realizácia neurovedeckého výskumu a výskumu spotrebiteľského správania, ako aj rozšírenie vedeckého bádania na fakulte v kombinácii spoločenských vied a prírodných vied, konkrétne obchodno-manažérskych vied a neurovied. Dôležitým prínosom laboratória je zvyšovanie možností výučby, resp. praktickej prípravy študentov v oblasti obchodu, manažmentu a marketingu pre ich budúce uplatnenie v praxi.

Laboratórium neuromarketingu zároveň umožní ďalšiu oblasť prepojenia fakulty a podnikateľskej sféry a transfer poznatkov do praxe pre zvýšenie úspešnosti v biznise.

Toto laboratórium má Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky registrované Ochranné známky a Úžitkový vzor.

Prezentácia fakulty na Univerzitnom dni otvorených dverí PU v Prešove

Ďalšia prepojenosť štúdia a výskumu s hospodárskou praxou

Fakulta má vytvorenú sieť 81 „Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu“ na báze zmlúv podpísaných s rôznymi podnikmi a ďalšími organizáciami praxe. Vďaka týmto strediskám fakulta umožňuje študentom nielen intenzívny kontakt s podnikmi, ale predovšetkým overenie využitia ich vedomostí v praxi, konfrontovanie získaných vedomostí počas štúdia s praxou.

Zástupcovia uvedených stredísk ponúkajú aj množstvo tém záverečných a diplomových prác. Práve aj pri riešení najmä záverečných prác študentmi dochádza prirodzene k transferu výsledkov výskumu do praxe podnikov a ďalších organizácií, t. j. na báze pridaných hodnôt vo výsledkoch záverečných prác, ktoré riešia tie problémy podnikov, ktoré sú nimi zadefinované v témach prác. (Prirodzene, transfer vedeckých poznatkov do praxe realizuje fakulta aj transfermi samotných výsledkov výskumu pedagógov priamo). Záujem podnikov aj o participáciu študentov na riešení podnikových problémov potvrdzuje dobrú pripravenosť a vedomostný potenciál, ktorý fakulta úrovňou výučby dáva svojim študentov.

K najvýznamnejším domácim partnerským podnikateľským a samosprávnym subjektom pre oblasť odbornej praxe v uvedenej sieti stredísk patria napr. GEMOR FASHION, s.r.o. Prešov, METROSTAV Slovakia, a.s., SPINEA, s.r.o., Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Fecupral, s. r. o., PRELIKA, a.s. Prešov, PK Auto, s.r.o., TOMARK, s.r.o., COOP Jednota Prešov, s.d., ELCOM, s.r.o., Mestský úrad Vysoké Tatry, Bardejovské Kúpele, a. s., Kúpele Nový Smokovec, a. s., Kúpele Vyšné Ružbachy, a. s., Promiseo, s. r. o., Krajská organizácia cestovného ruchu – KOCR Severovýchod Slovenska, OOCR Šariš, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., Environmentálna Energetická Agentúra, n. o. a mnohé ďalšie organizácie.

Fakulta rozšírila aj sieť svojich oficiálnych partnerov pre zahraničnú prax. V súčasnosti majú študenti možnosť absolvovať zahraničnú prax v 7 krajinách: USA, Írsko, Španielsko, Grécko, Taliansko, Cyprus a Česko.

Fakulta má uzatvorené zmluvy napr. s American Hospitality Academy, Florida, USA a agentúrou Across Agency s. r. o., ktoré zastupujú hotely po celých Spojených štátoch amerických, Sutledge Placement Consultants, ktorá zastupuje hotely po celom Írsku, agentúrou la Sisa Agencia, zastupujúca hotely a reštaurácie po celom Španielsku, a ďalšími agentúrami.

Pri Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove pôsobí už od roku 2005 jej poradný orgán Expertná a podnikateľská rada Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu (EPR FMEO), ktorú tvorí 45 úspešných podnikateľov, manažérov a ďalších významných osobností z praxe, pričom časť EPR FMEO tvoria zamestnávatelia absolventov fakulty. Uvedená rada svojimi aktivitami pomáha fakulte a najmä jej študentom pokryť viaceré sféry spolupráce, výskumu a odbornej praxe v oblastiach ako napr. obchod a marketing, informačné technológie, turizmus, hotelierstvo, kúpeľníctvo, environmentálny manažment, stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, podniky služieb, ale aj oblasti regionálneho rozvoja, samosprávy a iných. Uvedená EPR FMEO sa podieľa aj na posudzovaní, príprave a hodnotení študijných programov, ako aj pri identifikácii potrieb praxe v rámci zosúlaďovania študijných programov.

Intenzívnejšiemu prepojeniu vzdelávania a praxe prispieva tiež množstvo prednášok známych osobností z oblasti manažmentu, sveta biznisu i verejného života, ktoré sa na fakulte pravidelne realizujú popri prednáškach interných fakultných profesorov a docentov.

Vo vzťahu k študentom a absolventom sa fakulta snaží napĺňať svoje motto:

„Talent – Vzdelanie – Úspech“ tým, že sa snaží prilákať talentovaných uchádzačov o štúdium (vrátane zahraničných), poskytovať im kvalitné vzdelanie (najmä v oblasti ekonómie, manažmentu, obchodu, marketingu a v súvisiacich oblastiach), ktoré im dáva predpoklady byť úspešnými (prirodzene za prispenia aj ich osobnostných daností, schopností a skúseností).

Fakulta sa snaží byť voči uchádzačom o štúdium čo najústretovejšia. Aj z tohto dôvodu okrem oficiálnej webovej stránky www.unipo.sk/fmeo prevádzkuje na adrese www.StudujManazment.sk web určený špeciálne pre uchádzačov o štúdium. Fakulta má tiež svoju Facebookovú stránku.