Skip to content
Menu
Menu

Žiaci ZŠ Važecká sa zapojili do kampane Červené stužky

Sme škola, ktorá rešpektuje a podporuje inkluzívne vzdelávanie, často práve osvetou a zapájaním sa do rôznych programov, ktoré prezentujú základné hodnoty inklúzie. Aj prostredníctvom prezentačných videí našej činnosti sa snažíme podporiť a zviditeľniť myšlienku potreby inklúzie v našej spoločnosti.

Snažíme sa tvoriť tím zamestnancov, ktorý funguje ako celok. Motivačným nástrojom sebahodnotenia našej práce je tiež spätná väzba od rodičov, ktorí sa veľmi radi zapájajú do našich aktivít. Dôležitou súčasťou našej činnosti je spájať skúsenosti z rôznych profesií, spolupracovať s rodičmi, rôznymi poradenskými zariadeniami, naďalej sa vzdelávať a usilovať sa o naplnenie podstaty inklúzie. A v našej snahe nepoľavujeme!

Prečo práve Kampaň Červené stužky?

Predovšetkým nás zaujala komplexnosť kampane, ktorá sa snaží rôznymi zaujímavými formami realizovať v školách (medzi žiakmi aj učiteľmi) osvetu danej problematiky. Žiaci 9. ročníka prijali výzvu a kampaň podporili aj vo výtvarnej súťaži, kde graficky vyjadrili svoj pohľad na zadanú tému.

V novembri si pozreli film Anjeli, ktorý je súčasťou série filmov s názvom Moja misia I. Film je príbehom o smrti a nádeji.

Odohráva sa na Misii sv. Jána v Barbertone v Juhoafrickej Republike. Misia bola otvorená v januári 1989 a vďaka nej tu môžeme nájsť školu, škôlku, Centrum pre chorých na AIDS pre deti i dospelých.

Misiu vedie medzinárodná komunita Školských sestier sv. Františka. V minulosti tu 26 rokov pôsobila sestra zo Slovenska Františka Olexová, ktorá pochádza z Námestova a je zároveň hlavnou
protagonistkou filmu Anjeli. Nám sa podarilo sestru Františku Olexovú osloviť a pozvať k nám do školy, nakoľko v súčasnosti pôsobí v Komunitnom centre v obci Lomnička. Pri stretnutí so svižnou a optimizmom sršiacou ženou si len ťažko možno predstaviť, že len nedávno videla na vlastné oči zomierať a trpieť stovky ľudí.

Hovoriť o chorobe AIDS a o ľuďoch nakazených vírusom HIV nie je nikdy jednoduché, no v podaní sestry Františky je to naozaj niečo reálne, skutočné a zároveň fascinujúce. Okrem iného sme sa dozvedeli aj zaujímavé fakty o živote detí v JAR a o tom, ako chodia do školy, akými formami a metódami sa vzdelávajú, čo jedia, ako sa hrajú, zabávajú a učia. Františka nám objasnila tému Apartheid, tiež chorobu AIDS a jej vlastné pocity a zážitky z Misie sv. Jána. Bolo nám veľkou cťou spoznať takú silnú osobnosť akou je nepochybne sestra Františka.

Napísali list rovesníkom do Afriky

Na hodine anglického jazyka sme deťom z Misie sv. Jána napísali list, ktorý sme
vložili do balíka a spolu s malými darčekmi odoslali do JAR. Kampaň sme podporili aj
športovou aktivitou, keď sme na hodinách telesnej výchovy zorganizovali štafetu „Červené stužky.“

V novembri sme si vyrobili z krepového papiera červené kvety, ktoré sme použili
ako symboly kvapiek krvi pri tvorbe živej stužky v areáli školy. Naše šikovné deviatačky taktiež pripravili červené stužky, ktoré pripli nielen svojim spolužiakom, ale aj pedagógom a ďalším zamestnancom školy.

Pri tanci „Baba Yetu“ sa zase zapotili naši tretiaci, ktorí takto spoznali africké rytmy
a tance.

1. december zviditeľnila aj žiačka Linda Kukurová, a to interpretáciou piesne
Ľudskosť od slovenskej speváčky Kristíny. Linda tak poslala pomyselný pozdrav všetkým ľuďom, ktorí niekedy v minulosti boli súčasťou Misie sv. Jána v Juhoafrickej Republike – či už ako pacienti alebo dobrovoľníci, ktorí tam pracovali.

Sme veľmi radi, že sme ako škola mohli rôznymi spôsobmi zviditeľniť posolstvo kampane, ktoré sa bezprostredne dotýka každého z nás. Poukazuje najmä na záujem a solidaritu, ktorú by sme mali vštepovať žiakom, a to nielen u zdravotne znevýhodnených ľudí. PODPORA tých, ktorí žijú s akoukoľvek nevýhodou.

Téma HIV/AIDS, ktorú kampaň Červené stužky dôsledne približuje, je súčasne
vzdelávaním pre tých, ktorí nie sú infikovaní. Je žiaduce a nevyhnutné práve v dnešnej dobe viesť mladých ľudí k tomu, aby vedeli zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu i k zdraviu iných. Kampaň Červené stužky zároveň pozýva školy a školské zariadenia, aby informovali ďalšie dostupné médiá. A preto Vás informujeme, že práve naša škola chce byť
súčasťou osvety, ktorá podporuje u mladých ľudí hlavne úctu k človeku.

Mgr. Terézia Balužinská
školsky špeciálny pedagóg

Foto: ZŠ Važecká