Skip to content
Menu
Menu

Prieskum ZMOS: Viac ako tretina tepelných zariadení má 20 rokov

Prečítať článok

Združenie miest a obcí Slovenska na základe nedávneho prieskumu konštatuje, že viac ako tretina tepelných zariadení je vo veku do 20 rokov. Viac ako polovica samospráv má plynovú kotolňu. Najviac samospráv zamestnáva pri zdrojoch tepla 1 – 4 zamestnancov.   

Vek zariadení ovplyvňuje úniky na teple

Od veku tepelných zariadení závisí nielen možnosť implementovať efektívne technologické riešenia, ale aj ekonomické hrozby pravidelných rekonštrukcií a prípadných únikov tepla. Starostovia a primátori zaradení do prieskumu okrem iného odpovedali na otázku: „Aký je, približne, priemerný vek týchto tepelných zariadení?“

Celkovo 37 % respondentov uviedlo, že v ich samosprávach je priemerný vek tepelných zariadení 6 – 10 rokov. Ďalších 34,4 % konštatovalo, že v ich prípade je priemerný vek v rozpätí 11 – 20 rokov. Staršie tepelné zariadenia ako je 21 rokov má podľa prieskumu 9,5 % samospráv. Menej ako 5 ročnými tepelným zariadeniami disponuje 17,1 % obcí a miest. K otázke sa nevedeli vyjadriť 2 % opýtaných.

Počet zamestnancov pracujúcich so zdrojmi tepla

Združenie miest a obcí Slovenska tiež zaujímalo koľko ľudí je zamestnaných na obsluhu zdrojov tepla (kotolní v budovách alebo v teplárenských spoločnostiach patriacich vašej samospráve). Celkovo 1 – 4 zamestnanci pôsobia v prípade 83,9 % samospráv. Iba 0,9 % samospráv má počet zamestnancov v rozpätí 5 – 10 a 0,6 % v rozpätí 11 – 30. Viac ako 30 zamestnancov v tejto oblasti pracuje v prípade 0,3 % samospráv. K otázke sa nevedelo vyjadriť 14,4 % opýtaných.

Aké zdroje tepla využívajú samosprávy? 

Aj toto bola téma, na ktorú sa sústredil prieskum ZMOSu. Plynovú kotolňu, ako zdroj tepla uviedlo 50,9 % samospráv. Vykurovanie elektrinou využíva 16,7 % samospráv. Kotolňa na uhlie je samozrejmosťou v prípade 5,8 % samospráv a 5 % využíva solárne panely. Ďalších 14,5 % odpovedalo, že v prípade ich miest a obcí ako zdroj tepla využívajú kotolňu na drevo, drevné pelety a drevnú štiepku. Iný zdroj tepla uviedlo 5 % opýtaných a 0,4 % sa nevedelo vyjadriť.

Reprezentatívny prieskum bol realizovaný v čase od 3. marca 2021 do 16. apríla 2021 na reprezentatívnej vzorke 517 samospráv. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Michal Kaliňák
riaditeľ Kancelárie ZMOS