Skip to content
Menu
Menu

Rozvojom cezhraničného potenciálu ZMOS pomáha samosprávam aj podnikateľom

Združenie miest a obcí Slovenska vníma mimoriadny potenciál nášho prihraničia, v ktorom žije takmer 48 % obyvateľov. Práve preto považuje prácu na jeho rozvoji za pridanú hodnotu pre sociálnu-ekonomický rozvoj územia.

Od Ukrajiny k Poľsku

Združenie miest a obcí Slovenska postupne rozbieha projekt spolupráce pre samosprávy na Slovensku a Ukrajine. Jeho cieľom je zvyšovanie povedomia o potenciáli slovensko-ukrajinskej územnej spolupráce a v záujme jej súčasnej a budúcej podpory z národnej a európskej úrovne.

Projekt tiež sleduje odovzdávanie skúseností s reformnými a modernizačnými procesmi v miestnej územnej samospráve a v poskytovaní verejných služieb podložených skúsenosťami z Nórska a tiež krajín V 4 v záujme podpory európskych štandardov a dobrej, transparentnej a zodpovednej správy vecí verejných na Ukrajine. Už v septembri sa v rámci projektu uskutoční v Košiciach spoločné podujatie v rámci tradičných DNI UKRAJINY.

K financiám a cestovnému ruchu

Združenie miest a obcí Slovenska mimoriadne citlivo vníma význam cezhraničnej spolupráce, nakoľko na Slovensku máme 36 prihraničných okresov z celkového počtu 79, pričom až 48 % populácie žije v prihraničných oblastiach. Práve preto má ZMOS záujem aktuálnymi aktivitami podporiť spoluprácu medzi miestnymi aktérmi v prihraničných regiónoch Slovenska, Ukrajiny aj Poľska.

Z reprezentatívneho prieskumu ZMOS pritom vyplýva, že takmer polovica samospráv spolupracuje s mestami a obcami v prihraničí. Presnejšie, je to 49,5 % miest a obcí. So samosprávami v Poľskej republike je intenzívna spolupráca na úrovni 36,5 % samospráv a sporadická na úrovni 34,1 % prihraničných miest a obcí.

S mestami a obcami na Ukrajine spolupracuje 26 % samospráv, pričom intenzívna spolupráca je realitou pre 3,5 % samospráv, sporadická pre 10,5 % a pravidelnú realizuje 12,3 % našich miest a obcí.

V oblasti kultúry a športu pravidelne kooperuje 52,7 % a sporadicky 33,5 % prihraničných miest a obcí. Návštevy žiakov, športovcov a folklórnych súborov pravidelne zabezpečuje 50,8 % samospráv a sporadicky to robí 28,5 % miest a obcí. Starostovia a primátori v prihraničných samosprávach konštatovali, že sa tiež orientujú na výmenu skúseností. Presnejšie 36,9 % z nich sa venuje transferu know-how periodicky a 36,1 % sporadicky.

Aj na základe týchto informácií sa ZMOS začína orientovať na znásobenie potenciálu prihraničia tak, aby úžitok z toho cítili samosprávy, podnikateľský sektor aj samotní obyvatelia.

Jasná predstava a konkrétne aktivity

Združenie miest a obcí Slovenska aktuálne spolupracuje s partnermi v Poľsku na projekte „Silné aglomerácie – Silné Karpaty“, v ktorom sa okrem iného orientujeme na analýzu potenciálu značky rzesowskej a prešovskej aglomerácie a tiež vytvorenie multimediálneho sprievodcu s mobilnou aplikáciou. ZMOS pritom pracuje na analýze cestovného ruchu, ktorej poznatky, závery a odporúčania budú využité v rámci transferu know-how. Zároveň máme snahu spájať pre koordinovaný rozvoj cezhraničného územia samosprávy na Slovensku a v Poľsku, pričom záujem o túto snahu bol vyjadrený regionálnymi združeniami miest a obcí pozdĺž spoločného prihraničia.

Primátorka Sniny Daniela Galandová v tejto súvislosti konštatuje: „Snina má strategickú cezhraničnú polohu. Vieme, že cestovný ruch je pre náš región ekonomickou výhodou, a to, že máme síce ďaleko k hlavnému mestu, ale blízko k samosprávam v Poľsku a Ukrajine nám dáva nové príležitosti rozvoja. Aj preto sa orientujeme na projekty cezhraničnej spolupráce a podporujeme aktivity v oblasti cestného ruchu.“

Za pravdu jej dáva Dawid Lasek, podpredseda a generálny sekretár Euroregiónu Karpaty so sídlom v poľskom Rzesowe, ktorý je zároveň predseda rady expertov cestovného ruchu poľskej vlády. „Sme odkázaní od spolupráce. Spája nás túžba rozvíjať cezhraničný potenciál a tak v novom eurofondovom období, ako aj v cestovnom ruchu vidíme príležitosť na koordinovaný rozvoj územia. Práve preto máme jasnú predstavu o spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a samosprávami, ktoré vnímajú prihraničie ako obrovský rozvojový potenciál. Už teraz môžeme povedať, že spoločne chceme na Slovensku vytvoriť centrálu pre Karpatskú platformu trvalo udržateľného turizmu Karpatského dohovoru a rozvoj cezhraničných funkčných území.“

Prvý podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska a starosta obce Košeca Radomír Brtáň v tejto súvislosti konštatuje: „Geografická blízkosť, minimálna jazyková bariéra, doterajšie skúsenosti a spoločná túžba rozvoja a prosperity sú silnou stránkou nášho prihraničia na ktorom musíme začať formovať aktivity, ktoré budú sprevádzané sociálno-ekonomickým prínosom a využitím potenciálu cestovného ruchu. Som veľmi rád, že ZMOS môže byť pri tom.“

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS